Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0346-C0001
Номер на проект: ESF-2303-03-02021
Наименование: "Безопасност на труда в ПЧМВ"
Бенефициент: Поддържане Чистотата на Морските Води АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 22.08.2013
Дата на приключване: 01.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Оптимизиране на трудовата дейност чрез създаване на условия за безопасен и здравословен труд.
Дейности: Дейност 6. Обучение на персонала на ПЧМВ АД – 106 заети лица, за прилагане на технологията по стандарт BS OHSAS 18001 "Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Потребността от обучение се обосновава от: - Липсата на достатъчно познания и компетенции на работещите в «ПЧМВ» АД за стандарт BS OHSAS 18001; - Необходимост от повишаване на мотивацията и съпричастността към фирмените амбиции за съблюдаване на правилата за безопасност и грижа за опазване на здравето в производствена среда; - Недостатъчна степен на осведоменост и познаване на спецификите на отделните хоризонтални принципи на ОП РЧР и заложените в настоящото проектно предложение. Дейността включва: - Провеждане на процедура по ПМС 69/2013 г. за избор на изпълнител за провеждане на обучение на 106 служители; - Провеждане на обучение в рамките на 45 учебни часа, включващо като минимум модули: «Мотивация за активно участие в процесите за опазване на здравето и безопасността на работното място»; «Технология на прилагане и поддържане на стандарт BS OHSAS 18001»; «Специфика на хоризонталните принципи на ОПРЧР и схема «Безопасен труд». - Издаване на сертификат на успешно преминалите обучение; - Анкетиране на участниците за оценка на удовлетвореността от проведеното обучение.
Дейност 3. Закупуване на оборудване и съоръжения, необходими на кандидата за подобряване на работната среда Потребността от извършване на дейността се обосновава от следните фактори и причини: o Наличие на предписания в оценката на риска за подобряване на условията на труд и повишаване на пожарната и мълниезащита; o Сферата на дейност на компанията кандидат е свързана със специфични рискови фактори. В зависимост от длъжността, на която са назначени, служителите ни се нуждаят от голям асортимент различни лични предпазни средства и специализирано работно облекло, предпазващо ги от конкретните опасности и неблагоприятни въздействия; o Осъзната необходимост и готовност на ръководството на фирмата-кандидат за предприемане на необходимите действия за осигуряване на благоприятни условия на работа. Дейността ще се реализира чрез следните действия: • Провеждане на процедура по ПМС № 69/2013 г. за избор на изпълнители за доставка и монтаж на заложените по проекта оборудване и съоръжения с технически характеристики, съответстващи на описаните в Приложение Б4; • Доставка и монтаж на предвидените съоръжения и оборудване; • Въвеждане в експлоатация. Ще бъдат закупени и изградени следните активи: 1. Вентилация на помпено помещение; 2. Дограма; 3. Столове; 4. Прожектори; 5. Пожарогасителна техника; 6. Парапети; 7. Вентилатори; 8. Мълниезащита.
Дейност 4. Закупуване и предоставяне на предпазни средства и специално работно облекло на всички заети лица във фирма ПЧМВ АД. Дейността обхваща следните конкретни действия: - Провеждане на процедура по ПМС 69/2013 г. за избор на изпълнители за доставка на лични предпазни средства и специализирано работно облекло, съгласно зададените показатели за свойства, качество и цена; - Доставка и предоставяне на 106 заети лица - работници и служители във фирмата – кандидат, на закупените ЛПС и СПО; Анкетиране на извадка от преките бенефициенти в проекта относно удовлетвореност от предприетите действия за подобряване на персоналната защита от опасности и рискове за здравето по време на работа. Необходимостта от закупуване на нови лични предпазни средства и специализирано работно облекло се обосновава от: - Предпазване от негативното влияние на екстремните температурни условия при работа на открито. За тази цел е предвидено закупуването на: зимно и лятно облекло, дъждобран, ръкавици и елеци от материи, напълно подходящи за работна среда, свързана с постоянни морски пръски и силен вятър; - Предпазване от механични наранявания, като за тази цел ще бъдат закупени каски за позициите, за които тези рискове са налице; - Предпазване от вредно влияние на различни химикали, масла и петролни продукти. За намаляване риска за здравето на служителите ни е предвидено закупуването на: обувки с химически устойчива защита и маслоустойчиви ръкавици; - Лични предпазни средства срещу вредно влияние на запрашеност: прахозащитни маски, полумаски със сменяеми филтри и очила затворен тип; - Лични предпазни средства срещу вредно влияние на електричество: диелектрични ръкавици и диелектрични боти; - Лични предпазни средства срещу вредно влияние на работа в шумна среда: антифони. За да бъде максимално подробно представена информация за необходимите предпазни средства, освен обосновка за необходимостта им, видна от приложената към проекта оценка на риска, сме подготвили и приложение към бюджета, в което максимално подробно е описан вида и характеристиките на заложените продукти, както и за кои позиции е предвиден всяко от закупените облекла или предпазни средства.
Дейност 2. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в “ПЧМВ” АД Дейността се обосновава от следните конкретни потребности и визията на фирмата: - Необходимост от запазване и завоюване на нови пазарни позиции чрез реализиране на продукция с европейско ниво, произведена със съвременни технологични средства и процеси. Тези фирмени цели изискват трудови ресурси с висока степен на устойчивост и пригодност за адаптация към изискванията на конкурентния пазар; - Осъзната от фирменото ръководство потребност от външен анализ и оценка на съществуващата трудово-производствена ситуация; обоснована експертиза на възможностите за оптимизиране разпределението и използването на ресурсите и др.; - Недостатъчно ниво на научни познания, липса на времеви ресурс за задълбочени и научно обосновани наблюдения и оценки на трудовата дейност и организационната структура - Наличие на практически опит на ръководния и експертен екип на фирмата-кандидат в областта на трудовите и социални стандарти, приложимостта им и адаптирането им към конкретната работна среда и човешки ресурс; - Изпълнение към момента на кандидатстване нормативно регламентираните и задължителни изисквания за здравословни и безопасни условия на труд /видно от приложените към проектното предложение документи/. - Амбициозно ръководство по отношение на развитие, обучение и съхраняване на човешкия ресурс на фирмата. За извършването на дейността кандидатът не разполага с експертен потенциал, поради което ще бъде възложена на външен изпълнител по реда на ПМС 69/2013 г. От изпълнителя ще се изисква извършването на:  оценка на съществуващата производствена и организационна структура на фирмата;  SWOT анализ - структуриране на констатациите и изводите за факторите, явните и скрити рискове на работната среда, извеждане на силните и слабите страни в организацията и условията на труд във фирмата;  дефиниране на конкретни мерки и действия за: - осигуряване на по-добри условия на работа; ограничаване влиянието на рисковите фактори; намаляване на вероятността от трудови злополуки и подобряване нивото на компетентностите на персонала за работа в по-добри и по-обезопасени условия на труд; повишаване на персоналната ангажираност на 106 заети лица в процеса за защита на собственото им здраве.  Систематизирано предложение за показатели, методи и начини за измерване на количеството и качеството на труда, индикатори за наблюдение на неговата ефективност и ефикасност, възможни области за интервенция при необходимост от корективни действия.
Дейност 5. Разработване, внедряване и сертифициране на стандарт BS OHSAS 18001 "Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Необходимостта от планиране и изпълнение на тази дейност се обуславя от: - Фирмената политика и приоритети за развитие и разширяване обхвата на приложимост на превантивни мерки за осигуряване на безопасна работна среда и защита на персонала от трудови злополуки и травми; - Недостатъчно систематичен подход при наблюдение и идентифициране на опасностите и рисковете, тяхната оценка и контрол, съответствието на законовите изисквания с осъществените дейности, документални и процедурни изисквания, наблюдение и периодични измервания на показателите на работната среда, превантивни действия и т.н.; - Необходимост от повишаване на персоналната култура за безопасен труд чрез обучения на работниците и служителите, регулярно консултиране и развитие на компетенциите на отговорните служители в областта на ЗБУТ; - Разбирането на мениджърския екип за значимостта на превантивните действия за намаляване на заболяванията и злополуките като фактор за подобряване на ефективността на труда и подобряване авторитета на фирмата в качеството й на работодател с намерения за работа по европейски стандарти. Предвижда се дейността да се осъществи в следните етапи: - Провеждане на процедура по ПМС 69/2013 г. за избор на изпълнител за разработване и внедряване на Система за управление на здравето и безопасността при работа по стандарт BS OHSAS 18001; - Разработване на Система по стандарт BS OHSAS 18001 - Преглед на състоянието и Разработване на документите от СУЗБУТ; - Внедряване на Система за управление на здравето и безопасността при работа по стандарт BS OHSAS 18001 - внедряване (обучения, одит и др.) и функциониране; - Провеждане на процедура по ПМС 69/2013 г. за избор на изпълнител за сертифициране от акредитиран орган; - Сертифициране – предварителен, сертификационен и последващ одит; издаване на сертификат.
Дейност 1. Управление на проекта, вътрешен мониторинг и контрол. Дейността е хоризонтална и обезпечава цялостното техническо и финансово изпълнение на планираните проектни дейности и отчитането пред ДО. Обхваща организационно-технически, статистически, аналитични и др. подходи и действия на ръководството на фирмата и екипа на проекта. Стартира с първа работна среща на екипа и привлечените заинтересовани страни след одобрението на проектното предложение. Обсъжда се в детайли плана за действие, отговорностите и ангажиментите, съгласно разписаните в проекта ангажименти, системата за вътрешен мониторинг и оценка и др. Членовете на екипа се събират веднъж месечно, а при необходимост и по-често. Планират и отчитат дейностите съобразно разработения план за действие. Разпределят задачите и изготвят отчетни доклади, искания за плащане, отчетна документация, процедури съгласно Договора, Общите условия към него и Наръчника на бенефициента. Всяка от описаните по-долу дейности ще стартира с провеждане на процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 69/2013 г. - за анализа на състоянието, доставката на ЛПС и СРО, материалите и консумативите, разработването и внедряването на стандарт за управление на условията на труд, както и за неговото сертифициране, за изработката и доставка на материали за публичност и визуализация и др.
Дейност 7. Информиране и публичност Дейността ще се извърши чрез: провеждане на процедура по ПМС 69/2013 г. за избор на изпълнител за изработване на материали по визуализация и публичност: • изработване на 2 информационни табели за проекта; • изработване на 6 информационни плаката за проекта; • разпространение на 200 бр. брошури; • една заключителна пресконференция; • две публикации. Информиране на целевата група, заинтересованите страни и местната общественост за целите на проекта, проектните резултати и добри практики. На заключителната работна среща на екипа ще бъдат представени резултатите от проекта и възможностите, които дава ОПРЧР. Очакванията са опитът по проекта да насърчи сходни или същите дейности и проекти за усъвършенстване на системите за подобряване на работната среда, ограничаване на опасностите и рисковете за здравето, повишаване на капацитета на трудовия ресурс, производителността и ефективността на труда.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 156 463 BGN
Общ бюджет: 185 707 BGN
БФП: 148 565 BGN
Общо изплатени средства: 148 565 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 148 565 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 31 293 BGN
2014 0 BGN
2015 117 273 BGN
148 565 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 126 281 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 26 599 BGN
2014 0 BGN
2015 99 682 BGN
126 281 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 285 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 694 BGN
2014 0 BGN
2015 17 591 BGN
22 285 BGN
Финансиране от бенефициента 39 116 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз