Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.07-0018-C0001
Номер на проект: 13-11-13
Наименование: Ефективна и ефикасна общинска администрация Вълчи дол
Бенефициент: Община Вълчи дол
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 12.07.2013
Начална дата: 14.08.2013
Дата на приключване: 14.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Вълчи дол
Описание
Описание на проекта: Подобряване на ефективността на общинска администрация Вълчи дол, чрез оптимизиране на работните процеси в администрацията и стимулиране на организационното развитие на административната структура.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление Управлението и отчитането на проекта се осъществява от Екип за управление на проекта определен със Заповед на Кмета. Екипът е отговорен за цялостната организация и управление на дейностите по проекта. При назначаване членовете на екипа ще се спазват разпоредбите на ПМС 330 от 5.12.2011г. Работата на членовете на екипа ще се установява с Отчетен доклад за извършена работа и Доклад за отработени часове. Офиса на проекта ще се помещава в сградата на общинска администрация Вълчи дол. Екипа ще се състои от ръководител проект, счетоводител и технически сътрудник. Провеждане на първа работна среща за разпределение на отговорностите и задълженията на Екипа, изготвяне на План за действие и график за провеждане на процедури за избор на външни изпълнители. Организацията по екипната дейност се осъществява на ежемесечни работни срещи, на които ще се обсъжда напредъка на проекта, текущи задачи и възникнали проблеми. При възникване на проблеми или отклонение по дейностите от предвиденото в проекта, екипа ще взима управленски решения, които да осигурят максимално ефективно изпълнение на проекта. За всяка проведена работна среща на Екипа ще се изготвя протокол. За предвидените дейности, които ще се извършват от външен изпълнител ще се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки, „Вътрешните правила за планиране, възлагане и мониторинг на обществени поръчки в Община Вълчи дол” и утвърдената Одитна пътека при управление и контрол на средства от ЕС в Община вълчи дол. Цялостната организация по подготовката и провеждане на тръжните документи ще се извърши от Екипа. Изборът на изпълнители ще се осъществи от комисия, съставена от представители на общината, вкл. един юрист. С избрания изпълнител на всяка обществена поръчка ще се сключи договор. Дейностите ще се изпълняват съгласно сключения договор, като се придържа стриктно към дейностите, план-графика и бюджета, заложени в проектното предложение. Екипа извършва мониторинг и вътрешни проверки на изпълнението и редовно се отчита на УО на ОПАК чрез междинните технически доклади, финансовите отчети и исканията за плащане. Екипа по проекта ще е ангажиран с публикуването на всички резултати от проекта на интернет страница на община Вълчи дол, което ще осигури свободен достъп до тях на всички заинтересовани лица и институции. Екипа по проекта ще изготви Процедура наблюдение и контрол при прилагане резултатите от проекта. Като за тази цел със Заповед на Кмета ще се сформира Комисия от служители от администрацията и при необходимост привлечени външни експерти като изготвят годишни доклади за период от 3 години. Екипа има ангажимент да изготви досие на проекта и да съхранява оригиналните документи свързани с управлението на проекти,поддържа актуален регистър, съдържащ информация за местонахождението на оригиналните документи по проекта.
Дейности 2: Извършване на функционален анализ на Общинска администрация Вълчи дол чрез прилагане на Единна методология за провеждане на функционален анализ. Изпълнението на тази дейност е в резултат на проведена тръжна процедура за избор на изпълнител. Екипа по проекта ще проведе среща с изпълнителя за разработване на План за организация и изпълнение на дейността. Предвижда се регулярно да се провеждат работни срещи, участие в които ще вземат експерти от екипа на консултанта и експерти от община Вълчи дол, влизащи в състава на екипа за функционалния анализ. Работните срещи ще имат за предмет обсъждане на конкретни теми и задълбочено разглеждане на определени въпроси, като предоставят същевременно и възможност за обмяна на идеи между участниците. Работните срещи ще се провеждат във формат на работни групи и ще имат индикативна продължителност от 3-4 работни часа всяка. Екипа по проекта, както и експерти от администрацията и кмета на Общината ще подпомагат, чрез предоставяне на необходимата информация и документация на изпълнителя. Ръководителя на Екипа ще осъществява контрол върху изпълнението на цялата дейност. Функционалният анализ ще се разработи на база Единната методология за провеждане на функционален анализ. Същността на предвидения функционален анализ е да се извърши оценка на релевантността на функциите, ефективността и ефикасността от дейността на общинската администрация. По експертна оценка на изпълнителите ще се използват различни методи като проучване и анализ на документи и информация, анкетни проучвания, интервюта, фокус групи, наблюдение и експертни оценки. При провеждане на функционалния анализ Ръководителя ще съблюдава за спазване на основните етапи при провеждането на функционалния анализ, а именно: 1. Планиране и подготовка на функционалния анализ; 2. Провеждане на функционалния анализ; 3. Приключване на функционалния анализ; 4. Мониторинг, преглед и публичност на изпълнението. Тази дейност приключва с обсъден и съгласуван Доклад и приет План за действие.
Дейност 3: Разработване на предложение за промени в нормативни, стратегически и други документи и в Устройствения правилник на Община Вълчи дол. Същността на дейността се състои в преглед и анализ на нормативни, стратегически и други документи, както и Устройствения правилник на общината, разработване на предложения за промени, съгласуване и приемане. В изпълнението на дейността ще участват всички заинтересовани страни. Процесът ще се осъществява от външен изпълнител избран от проведена процедура от дейност1. След направения анализ се предвижда да бъдат разработени предложения за промени на конкретни нормативни актове, които регламентират структурата, организацията и разпределението на функции в общината и общинските структури и предложения за промени на тези актове с оглед оптимизиране на функциите и организационно структуриране. Изготвените проекти за изменение и допълнение на Устройствения правилник, нормативни, стратегически и други документи на Общината, който ще бъдат обсъдени с ръководството на Общинската администрация и представители на Общински съвет, за които ще бъде съставен протокол от проведените работни срещи. След изготвянето на окончателните проекти за изменение и допълнение на Устройствен правилник нормативни, стратегически и други документи на Община Вълчи дол, ще бъдат внесени за разглеждане и приемане от страна на Общински съвет Вълчи дол. Разработените предложения за промяна ще са в съответствие с националната и европейската нормативна база на нормативните и стратегически документи.
Дейност 4: Актуализация/ изготвяне на вътрешни правила и процедури за работа на общинска администрация Вълчи дол за подобряване на организацията на работните процеси и координация между звената. След въведения нов Устройствен правилник и приетите нормативни, стратегически и други документи ще бъдат разработени вътрешни правила и процедури за работа на общинска администрация Вълчи дол. В разработването на правилата ще участват всички заинтересовани страни. Процесът ще се осъществява от външен изпълнител избран след проведена процедура от дейност1, но при непрекъснатото и активно участие на целевата група и Екипа за управление. В рамките на дейността ще се проведат 2 работни срещи с ръководството на администрацията за обсъждане, съгласуване и утвърждаване на новоизготвените вътрешни правила и процедури. Предвижда се една работна среща на която ще участват служители от администрацията на община Вълчи дол и представители на външния изпълнител. На тази среща със служителите ще бъдат обсъдени направените препоръки и предвижданите промени във вътрешните правила, касаещи работните процеси в общинска администрация Вълчи дол.
Дейност 5: Провеждане на обучения на служителите на общинска администрация Вълчи дол Предвидено е, в рамките на изпълнението на проекта да се проведат обучения на служителите в община Вълчи дол. Обученията ще се осъществят от външен изпълнител, спазвайки изискванията и разпоредбите на Закон за обществените поръчки, проведена в Дейност 1. След направения функционален анализ, взетите решения, актуализираните и разработени вътрешните документи и процедури ще бъдат проведени две еднодневни обучения на 60 служители в администрацията, които са пряко заинтересовани от направените промени във вътрешните документи. Ще се представят подробно промените във вътрешните документи и разработените нови вътрешни правила и процедури. В рамките на дейността служителите от общинската администрация ще бъдат обучени да прилагат актуализираните и новоразработени документи. Обучението ще се състои на територията на Община – Вълчи дол, за техническото обезпечаване ще е необходима мултимедийна техника. Ще бъдат раздадени обучителни материали, за провеждане на обучението: Папки с логото и информация за проекта и обучителни материали, анкети за обратна връзка, новите вътрешните правила и процедури и указания към тях; химикалки; 1 кафе пауза. За нуждите на оценката на ефективността на проведеното обучение ще бъдат разработени и попълнение въпросници за оценка на придобитите знания. Дейността приключва с изготвен Доклад за проведените обучения.
Дейност 6. Дейности за информация и публичност Съгласно Регламент на Комисията (EО) № 1828/2006, предвидените дейности за информация и публичност са насочени към осигуряване на информация и публичност относно постигане на целите и резултатите на проекта и финансирането му по ОПАК от ЕСФ. Ще бъдат проведени две пресконференции, една се проведе при стартирането на проекта за запознаване на заинтересованите лица с дейностите по проекта, втората ще се проведе след успешната реализация на проекта за представяне на постигнатите резултати. Ще бъдат представени две пресконференции и на видно място ще бъдат поставени банери. Предвидени са изготвяне и разпространение на информационни материали под формата на брошури, химикалки с логото на финансиращата организация и папки. На сайта на Община Вълчи дол ще бъде изготвен и поставен интернет-банер. Предвидено е две публикации относно стартирането и приключване на проекта в регионални средства за масово осведомяване.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Мултимедиа ЕООД
ЛА ФИТ ООД
Офис консумативи ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 73 922 BGN
Общ бюджет: 49 785 BGN
БФП: 49 785 BGN
Общо изплатени средства: 49 785 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 49 785 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 784 BGN
2014 35 000 BGN
2015 0 BGN
49 785 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 42 317 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 567 BGN
2014 29 750 BGN
2015 0 BGN
42 317 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 468 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 218 BGN
2014 5 250 BGN
2015 0 BGN
7 468 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изготвен и внедрен функционален анализ
Индикатор 2 Дейност 1: Подписани договори с екипа по проекта
Индикатор 3 Администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 4 Дейност 1: Проведени работни срещи на екипа
Индикатор 5 Дейност 1: Приет график на планираните поръчки по ЗОП
Индикатор 6 Дейност 1: Проведени процедури за избор на външен изпълнител
Индикатор 7 Дейност 1: Изготвени технически доклади, финансови отчети и искания за плащания
Индикатор 8 Дейност 1: Публикувани резултати от дейностите по проекта на интернет страницата на Община Вълчи дол
Индикатор 9 Дейност 1: Изготвена Процедура наблюдение и контрол при прилагане резултатите от проекта
Индикатор 10 Дейност 2: Проведени работни срещи с външния изпълнител на дейността
Индикатор 11 Дейност 2: Изготвен план за организация и изпълнение на дейността
Индикатор 12 Дейност 2: Проведен функционален анализ на община Вълчи дол
Индикатор 13 Дейност 3: Анализ със систематизирани предложения за конкретни промени в Устройствен правилник, нормативни, стратегически и други документи на община Вълчи дол
Индикатор 14 Дейност 3: Работни срещи с Ръководството на ОбА и ОбС
Индикатор 15 Дейност 3: Приет нов устройствен правилник
Индикатор 16 Дейност 3: Приети нови стратегически, нормативни и други документи
Индикатор 17 Дейност 4: Новоразработени и актуализирани вътрешни правила и процедури в общинска администрация Вълчи дол
Индикатор 18 Дейност 4: Проведени работни срещи с ръководството на администрацията
Индикатор 19 Дейност 4: Проведени работни срещи със служители на администрацията
Индикатор 20 Дейност 5: Проведени обучения
Индикатор 21 Дейност 5: Подготвени и представени материали под формата на брошури
Индикатор 22 Дейност 5 : Разработени и попълнени въпросници за оценка на придобитите знания
Индикатор 23 Дейност 5: Доклад за проведени обучения
Индикатор 24 Дейност 6: Проведени пресконференции
Индикатор 25 Дейност 6: Изготвени презентации
Индикатор 26 Дейност 6: Изготвени и поставени банери
Индикатор 27 Дейност 6: Изготвен и разпространен интернет-банер
Индикатор 28 Дейност 6: Публикации в местни регионални медии


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз