Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.08-0036-C0001
Номер на проект: Д01-4214/18.07.2013
Наименование: Въвеждане на система за управление на качеството в МУ-София, съгласно ИСО 9001/2008 и интегриране на информационните системи в университета
Бенефициент: Медицински университет - София
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 20.11.2012
Начална дата: 18.07.2013
Дата на приключване: 18.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да се подобри качеството на образование и обучение в Медицински университет-София в съответствие с потребностите на пазара на труда
Дейности: Изпълнение на дейност 5 Издаване на сертификат за съответствие на въведената система за управление с международен стандарт EN ISO 9001:2008
Подготовка на дейност 5 Издаване на сертификат за съответствие на въведената система за управление с международен стандарт EN ISO 9001:2008
Изпълнение на дейност 1 Управление и отчитане на проекта
Подготовка на дейност 2 Разработване на проекти, насочени към повишаване качеството на университетските дейности и продукти в съответствие с критериите на рейтинговата система
Изпълнение на дейност 3 Изграждане на интегрирана
Подготовка на дейност 1 Управление и отчитане на проекта
Подготовка на дейност 3 Изграждане на интегрирана информационна система в МУ-София
Изпълнение на дейност 2 Разработване на проекти, насочени към повишаване качеството на университетските дейности и продукти в съответствие с критериите на рейтинговата система
Подготовка на дейност 6 Визуализация на проекта
Подготовка на дейност 4 Анализ и усъвършенстване на системата за управление на качеството на обучение и академичния състав в МУ-София в съответствие с международен стандарт ИСО 9001/2008
Изпълнение на дейност 6 Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на дейност 7 Одит на проекта
Изпълнение на дейност 4 Анализ и усъвършенстване на системата за управление на качеството на обучение и академичния състав в МУ-София в съответствие с международен стандарт ИСО 9001/2008
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ЛИНК ИТ" ЕООД
Елит Прес Къмпани ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 499 327 BGN
Общ бюджет: 465 619 BGN
БФП: 465 619 BGN
Общо изплатени средства: 465 619 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 465 619 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 99 865 BGN
2014 0 BGN
2015 365 753 BGN
465 619 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 395 776 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 84 886 BGN
2014 0 BGN
2015 310 890 BGN
395 776 BGN
В т.ч. Национално финансиране 69 843 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 980 BGN
2014 0 BGN
2015 54 863 BGN
69 843 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Висши училища разработили критерии, показатели, методи и процедури за осигуряване на системи за управление за оценка на изпълняваните от тях дейности
Индикатор 2 Висши училища, усъвършенствали своите системи за управление, включително и чрез надграждане на функциониращите системи за управление на качеството


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз