Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0304-C0001
Номер на проект: ESF-2303-05-05012
Наименование: Подобряване на условията на труд в "Косаня" ЕООД
Бенефициент: "КОСАНЯ" ЕАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 17.07.2013
Дата на приключване: 01.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване на условията на труд на работното място
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта. Екипът за организация и управление на проекта ще е отговорен за коректното изпълнение на заложените по проекта дейности, ще следи за спазване на план-графика и ще взима корективни мерки, ако е необходимо. По отношение на дейностите, за които се предвижда възлагане на външен изпълнител, екипът ще подготвя и ще провежда процедурите за избор на изпълнител, ще комуникира с избрания изпълнител и класираните по-назад кандидати, ще оказва принципно съдействие на изпълнителите по отношение на правилното изготвяне на отчетната документация и разходо-оправдателните документи. Екипът ще отговаря за организирането и провеждането на предвидените мерки за осигуряване на информация и публичност по проекта – ще подготвя печатни и други информационни материали, ще отговаря за провеждането на откриващото и закриващото информационни събития, ще комуникира с представители на медиите и др. Екипът по проекта ще носи отговорност за правилното и навременно изготвяне на месечните, полугодишните и окончателните технически и финансови отчети и ще поддържа архив на цялата документация по проекта.
Дейност 2 Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Дейност 1 е задължителна за проектното предложение като разработката й ще да съдържа най-малко следните раздели: „Въведение”, „Изложение и анализ”, „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност”, „Заключение”. Дейност 1 се счита за изключително важна за „КОСАНЯ ЕАД , тъй като резултатите от провеждането й могат да бъдат много полезни за цялостното подобряване на организацията на трудовата дейност в дружеството, а в стратегически аспект - за значително повишаване на производителността на труда в него. Поради това кандидатът би желал разработката по тази дейност да бъде възможно по-задълбочена и да се фокусира върху специфичните проблеми на кандидата, за да може да помогне ефективно за тяхното решаване. Предвижда се особено силно да се развие частта ”Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност”. Считаме за целесъобразно при разработката на посочения раздел да се използва опита от една от най-авангардните в световен мащаб системи за оптимизиране организацията на трудовата дейност, каквато се явява известната немска система РЕФА. В нея са включени редица научно обосновани и многократно доказали се на практика методи за оптимизиране на организацията на трудовата дейност, а оттам и за осигуряване на възможно по-здравословни и безопасни условия на труд. Поради това в рамките на тази дейност се предвижда тези и други подобни методи да се приложат след адаптиране към спецификата на основните направления на производствената и трудова дейност на отделните целеви групи и подгрупи в «КОСАНЯ» ЕАД. По този начин се очаква да се постигне значителна оптимизация на организацията на трудовата дейност в дружеството, а оттам и да се повиши силно мотивацията на работещите в него и да повишат производителността на труда си.
Дейност 3: Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло Дейността е ориентирана към закупуване на нови и по-модерни ЛПС и СРО, за които е обосновано, че: - са в съответствие на извършената от Службата по трудова медицина оценка на риска и дадените от нея препоръки за минимизирането му, както и на утвърдения списък на работните места и видовете работа, при които се използват ЛПС и СРО; - са предназначени за опазване на здравето и безопасността на работещите; - се използват, тъй като идентифицираните от Службата по трудова медицина рискове не могат да бъдат избегнати или намалени в достатъчна степен чрез средства за колективна защита или посредством мерки, методи и процедура за организация на работата.
Дейност 4. Ремонт на ДМА, свързани с подобряване на условията на труд. Планира се да се закупят и инсталират 14 броя газови керамични излъчватели за отопление през студените месеци на следните работни помещения: - Автосервиз „Мизия”- 8 броя - Хале база „Враца”- 6 броя
Дейност 5 Обучение на служителите за работа с нововъведеното работно оборудване и технологии Считаме, че е целесъобразно обучението да се фокусира върху повишаване на квалификацията и знанията по групи служители за ефективно използване на новозакупените ЛПС и специалното работно облекло. Обучението ще е с продължителност от 45 учебни часа на човек и ще се проведе от избрана чрез тръжна процедура външна обучителна организация.
Дейност 6 Информиране и публичност В съответствие с изискванията за осигуряване на публичност по посочени в Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по ОП „Развитие на човешките ресурси” – в настоящето проектно предложение предвиждаме провеждането на серия от мероприятия. В началото и в края на проекта ще бъдат организирани и проведени две информационни събития, на които ще бъдат поканени представители на местните медии. За осигуряване на подходяща визуализация на информационните събития ще бъдат изработени и поставени два банера. Кандидатът ще подготвя и публикува регулярно на интернет страницата си информационни материали, отразяващи напредъка на проекта. На закупените със средства по проекта активи ще бъдат поставени обозначителни стикери, в съответствие с изискванията за визуализация. На видно място в предприятието ще бъде поставена информационна табела със задължителните реквизити.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 197 380 BGN
Общ бюджет: 172 351 BGN
БФП: 172 351 BGN
Общо изплатени средства: 172 348 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 172 351 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 39 476 BGN
2014 0 BGN
2015 132 872 BGN
172 348 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 146 499 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 33 555 BGN
2014 0 BGN
2015 112 942 BGN
146 496 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 853 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 921 BGN
2014 0 BGN
2015 19 931 BGN
25 852 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз