Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0518-C0001
Номер на проект: ESF-2303-03-14006
Наименование: "Подобряване условията на труд в "Строителни изделия" АД чрез проектиране на трудовата дейност, внедряване и сертифициране на система по стандарт BS OHSAS 18 001:2007, извършване на текущи ремонти и осигуряване на ЛПС и специално работно облекло с по-висока степен на защитеност"
Бенефициент: "Строителни изделия" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 03.07.2013
Дата на приключване: 01.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване на условията на труд на работното място
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип за изпълнение на проекта Описание на дейността. В екипа по управлението и организацията на дейностите по проекта ще вземат участие четирима служители - ръководител, координатор, счетоводител и експерт тръжни процедури. Екипът се назначава със заповед на изпълнителния директор. На първото си заседание членовете на екипа ще разпределят конкретните си отговорности и ще планират организацията на дейностите по проекта. Екипът приема и вътрешен Правилник за управление на дейностите по проекта, който се утвърждава от изпълнителния директор. Заседанията на екипа по проекта се провеждат най-малко веднъж седмично за отчитане на изпълнението на дейностите и разпределяне на текущите задачи. Обосновка на дейността. Дейността е обусловена от необходимост от технологично време за организация по създаване на екип за управление на проекта.
Дейност 2: Подготовка, обявяване и провеждане на процедури за определяне на изпълнители за доставка на стоки и услуги по проекта. Описание на дейността: Дейността включва 2 основни етапа: I. Етап. Подготовка за провеждане на тръжни процедури, със следните подзадачи: 1. Формулиране на изисквания и технически спесификации и параметри на стоките и услугите, предмет на тръжните процедури; 2. Определяне на критерии за оценка на подадените оферти от потенциалните доставчици на стоки и услуги, предмет на тръжните процедури; 3. Определяне със заповед на управителите на дружеството на комисия за оценка на подадените оферти; 4. Синхронизиране на технологични срокове и времеви график за обявяване и провеждане на тръжните процедури, съобразени с предвидения график в проектното предложение; 5. Подготовка на необходимите документи за провеждане на предвидените тръжни процедури по ПМС 55/12. 03. 2007 година. II. Етап. Провеждане на тръжни процедури, оценка на подадените оферти и избор на изпълнители, със следните подзадачи: 1. Провеждане на тръжни процедури по ПМС 55/12. 03. 2007 г.; 2. Оценка и избор на изпълнители по ПМС 55/12. 03. 2007 г.; 3. Сключване на договори с избраните изпълнители. Обосновка на дейността: Планираната Дейност 2 е обоснована от нормативните изисквания, посочени в ПМС 55/12. 03. 2007 г., както и от изискванията за публичност и равноспоставеност при избор на изпълнители при изразходването на предоставени безвъзмездни средства по ОП РЧР.
Дейност 3: Извършване анализ на състоянието и проектиране организацията на трудовата дейност. Описание на дейността: Дейността включва: 1. Въведение – описание на сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес; 2. Изложение и анализ – описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес (SWOT анализ), какви оценки на риска са разработени и внедрени в предприятието; 3. Обосновка и насоки за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност, в т. ч. и насоки за нейното усъвършенстване, методи, средства и процедури за отчитане на дейността и за повишаване на трудовата ефективност на работниците и служителите в предприятието; 4. Заключение. Обосновка на дейността: Дейността е обусловена от изискванията на настоящата схема за задължителност на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в предприятието. Освен това дейността е обусловена и от необходимостта от подобен стратегически ориентиран анализ, който да позволи на мениджърския екип обективно да анализира съществуващите проблеми в организацията на трудовия процес, да взема бързи, гъвкави и ефективни пазарно ориентирани решения, насочени към повишаване конкурентоспособността на фирмата, което пък от своя страна ще доведе до намаляване на производствените разходи, повишаване броя на сключените договори, увеличаване на оборота и повишаване приходите на дружеството.
Дейност 4: Повишаване конкурентоспособността на „Строителни изделия” АД чрез разработване, внедряване и сертифициране на система за управление на здравословните и безопасни условия на труд по стандарт BS OHSAS 18 001:2007. Описание на дейността: Дейността включва: 1. Разработване и внедряване на работни процедури и съпътстваща документация на система за управление на здравословните и безопасни условия на труд по стандарт BS OHSAS 18 001:2007, включващи следните основни етапи: Етап разработване: • първоначален преглед на състоянието за съответствие на дейността на фирмата с изискванията на стандарт BS OHSAS 18 001:2007; • анализ на състоянието и определяне на структура на системата за управление; • разработване на графици за изпълнение на разработката, събиране и подготовка на необходими документи по изграждането на системата за управление; • разработване на документите от системата за управление - процедури, оперативни документи, наръчник, планове, работни карти и други; • поетапно приемане на документите от съвместни работни екипи; Етап внедряване: • провеждане на обучение по управление на системата; • извършване на одити по елементите от стандарта при внедряване на системата; • извършване на корективни изменения в документите при установена необходимост по време на одитите; • провеждане на обучение на вътрешни одитори от фирмата; • извършване на предварителен (предсертификационен) одит. 2. Сертифициране на внедрена система за управление на здравословните и безопасни условия на труд по стандарт BS OHSAS 18 001:2007, включващо следните основни етапи: Етап сертифициране: • провеждане на първоначален одит (одит I фаза) за документационно съответствие на системата с изискванията на стандарт BS OHSAS 18 001:2007; • провеждане на одит II фаза за преглед на организационното и технологично съответствие на внедрената система с изискванията на стандарт BS OHSAS 18 001:2007; • провеждане на заключителна среща с ръководството на фирмата; • вземане на решение за сертифициране. Етап издаване на сертификат: • издаване на оригинален сертификат на български език и на английски език. Обосновка на дейността: Планираната Дейност 3 е обоснована от българските, европейските и международни изисквания, регулации и стандарти за предоставените от работодателите здравословни и безопасни условия на труд. Европейските регламенти и българските нормативни документи поставят редица изисквания, свързани с намаляване показателите на вредност на работните места (прахово замърсяване, шум, качество на работно осветление, използване на безопасни машини и съоръжения, работни облекла и лични предпазни средства).
Дейност 5: Закупуване на лични предпазни средства и работно облекло с по-висока степен на защитеност и експлоатационни качества за нуждите на заетите в дружеството. Описание на дейността: Дейността включва закупуване на: • работно облекло, зимно – 43 комплекта; • работно облекло, лятно – 43 комплекта; • работен костюм – 7 комплекта; • шуба студозащитна – 4 броя; • работни заваръчни ръкавици – 34 чифта; • работни ръкавици с пет пръста, памучни – 960 чифта; • работни ръкавици с пет пръста, кожа, с памучен плат – 2800 чифта; • костюм защитен за заварчици – 5 комплекта; • защитни престилки за заварчици - 5 броя; • раменно-бедрен позициониращ колан – 2 броя; • противопрахови маски – 3600 броя; • предпазни маски за заварчици - 5 броя; • защитен шлем за заваръчни дейности – 5 броя; • предпазни очила за механична защита – 13 броя; • водозащитен костюм с качулка - 32 комплекта; • наметало с качулка – 11 броя; • ботуши гумени – 43 чифта; • гамаши – 5 чифта; • работни обувки с метално бомбе - 43 чифта; • обувки половинки – 3 чифта; • обувки противозамръзващи – 4 чифта; • защитни антифони – 31 броя. Дейността ще бъде възложена на избран/и изпълнител/изпълнители чрез тръжна процедура по ПМС 55/12. 03. 2007 година. Обосновка за дейността: Дейността е обусловена от необходимостта от подмяна на наличните лични предпазни средства и работни облекла поради изтичащ срок на ползване съгласно нормативните изисквания, както и поради амортизация на значителна част от тях.
Дейност 6: Извършване на текущ ремонт в производствени помещения за привеждане условията на труд на работните места към нормативните изисквания. Дейността включва: • доставка и монтаж на 2 броя окачени тавани в производствени помещения; • подмяна на 36 бр. осветителни тела в техническа работилница и в производствен цех за плочки. Обосновка за дейността: Необходимостта от реализиране на Дейност 6 е обусловена от ЗЗБУТ, Наредба № 49 (ДВ, бр. 7/1976 г.), БДС 14776, Наредба № 6 (ДВ, бр. 70/2005 г.) и Наредба № 13 (ДВ, бр. 8/2004 г.). Направените замервания на производствения микроклимат в производствените помещения констатират, че микроклиматът не съответства на изискванията на БДС 14776. Поради големия обем на производствените помещения е невъзможно да се осигури на работещите оптималната и нормативно предвидена температура през летните и през студените периоди от годината. Поради това е наложително да се намали обема на производствените помещения чрез изграждане на окачени тавани, за да се намали отопляемата кубатура на помещенията. Подмяната на осветителни тела с нови ще подобри чувствително осветеността на работните места и ще отговори на нормативните изисквания.
Дейност 7: Осигуряване на информираност, публичност и прозрачност при изпълнение на проекта чрез информационно-рекламно осигуряване на планираните дейности. Описание на дейността: Дейността включва: 1. Изработване и монтиране на 2 (две) броя информационно-рекламни табели съгласно изискванията на ОП РЧР и настоящата схема; 2. Отпечатване на 250 (двеста и петдесет) броя самозалепващи се информационно-рекламни стикери за поставяне върху придобитите по проекта ЛПС, работни облекла, машини, оборудване и съоръжения; 3. Публикуване на 2 (два) информационни материали за проекта в местни/регионални издания. Обосновка за дейността: Дейността е обусловена от изискванията на ОП РЧР и настоящата схема за информираност и публичност при изпълнение на дейностите по проекта, както и от заложените бройки/комплекти/чифтове ЛПС, работно облекло, машини, оборудване и съоръжения, предвидени в проектното предложение. Реализацията на дейността ще гарантира и публичността при разходване на средствата от ЕС при спазване на изискванията на Регламент (EO) № 1828/2006 на Комисията за визуализация. 1. Осигурена публичност на проекта и популяризирана финансовата подкрепа на ЕС и ОП „Развитие на човешките ресурси“; 2. Гарантиране на прозрачност при разходването на средствата, финансирани от Европейския социален фонд. 3. Изработени и монтирани 2 (два) броя информационно-рекламни табели съгласно изискванията на ОП РЧР и настоящата схема; 4. Отпечатани 250 (двеста и петдесет) броя самозалепващи се информационно-рекламни стикери и поставени върху придобитите по проекта ЛПС, работни облекла, машини, оборудване и съоръжения; 5. Публикувани 2 информационни материали за проекта в местни/регионални издания.
Дейност 8: Отчет и финален одит на проекта. Описание на дейността: Дейността включва представяне на финален одит и отчет за изпълнение на дейностите по проекта и изразходваните безвъзмездни средства, изготвен от избран изпълнител по тръжна процедура, съгласно ПМС 55/12. 03. 2007 година. Обосновка за дейността: Дейността е обусловена от изискванията на ОП РЧР и настоящата схема за прозрачност и отчетност при изразходването на предоставени безвъзмездни средства по оперативната програма.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 136 714 BGN
Общ бюджет: 123 599 BGN
БФП: 123 599 BGN
Общо изплатени средства: 123 590 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 123 599 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 27 343 BGN
2014 0 BGN
2015 96 247 BGN
123 590 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 105 059 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 23 241 BGN
2014 0 BGN
2015 81 810 BGN
105 051 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 540 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 101 BGN
2014 0 BGN
2015 14 437 BGN
18 538 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз