Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0627-C0001
Номер на проект: ESF-2303-06-08008
Наименование: "Подобряване на условията на труд и безопасността на труда в "СТОВИ 1" ЕООД"
Бенефициент: "СТОВИ 1" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 20.06.2013
Дата на приключване: 01.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Лесичово
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е насочена към подобряване условията на труд в "Стови 1" ЕООД чрез изпълнение и надграждане на изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа.
Дейности: ДЕЙНОСТ 1.Сформиране на екип на проекта Конкретизират се задълженията на членовете на екипа по организация и управление на проекта: ръководител, координатор, счетоводител. Ще бъдат сключени договори с всеки член на екипа по проекта. Целия екип е отговорен за администрирането на проекта – организиране и ръководство на проектните дейности, водене на точна и ясна документация, както и ясни и точни счетоводни отчети относно изпълнението. Изготвяне на междинни и финални отчети за отчитане на постигнатите цели и верифициране на направените разходи, осигуряване на информираност и публичност, прозрачност и равнопоставеност .
ДЕЙНОСТ 2. Информираност и публичност Предприетите за тази цел мерки ще са в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на Комисията № 1828/2006 и приложение 1 към него, и Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
ДЕЙНОСТ 3. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудова дейност. Прилагането в практиката на резултатите от анализа на състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност, ще спомогне за усъвършенстване на организацията на труда и създаване на предпоставки за повишаване на ефективността на производството и производителността на труда, ще се намалят трудовите злополуки и професионалните заболявания. Чрез рационално използване на трудовите, материалните и финансовите ресурси, ще се постигнат условия за значително подобряване на здравословните и безопасни условия на труд в дружеството. Анализът ще послужи и за оценяване, влиянието върху БЗР при извършване на вътрешни промени, включващи увеличение или намаляване на персонала за определени дейности, въвеждане на нови производствени процеси и/или усъвършенстване на съществуващи, преструктуриране на вътрешно-фирмените звена, използваните материали и др. Информацията от анализа по-добре ще обоснове, вземането на конкретни решения за промяна в организацията на трудовата дейност, а при необходимост и за обучение на засегнатите персонални групи работници и служители.
ДЕЙНОСТ 4. Разработване и внедряване на Стандарт за здравословни и безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007 Системата за управление на безопасността и здравето при работа ще съдържа пет главни точки: Политика, Организация, Планиране и внедряване, Оценка и Действия за подобряване.
ДЕЙНОСТ 5. Сертифициране на Стандарт за здраве и безопасност на работа BS OHSAS 18001:2007 Процеса на сертифициране ще се извърши в два етапа: 1. Преодит, който ще включва преглед на документацията и определяне готовността за сертификационен одит и осигуряване на обратна връзка с екипа в предприятието. 2. Сертификационен одит, където се определя съответствието на организация и процедури с OHSAS 18001. Когато този стадий е успешен, се връчва сертификат за съответствие с изискванията на BS OHSAS 18001:2007.
дейност 6. Закупуване на лични предпазни средства и работно облекло за всички работещи в предприятието. Средствата са избрани на база препоръчани мерки за намаляване на риск . Рискът е овладян на приемливо ниво, но би могъл да се увеличи в бъдеще и следва да се подобрят мерките за защита. За всяко работно място е попълнена карта за оценка на идентифицираните рискови фактори. При попълване на картите са използвани наблюдение и оценка по работни места. Предвидените за закупуване лични предпазни средства и работни облекла ще заменят наличните такива, които са износени, извън срока за използване и не осигуряват необходимата защита. Всичките предвидени за закупуване лични предпазни средства и работно облекло са от по-висок, ценови и качествен клас, от доставяните до момента, което ще допринесе за мотивирането на персонала, подобряването на здравния му статус и повишаване производителността на труда. Подобрените качествени показатели на ЛПС средства и облекла ще повишат сигурността и безопасността на използващите ги работници Значително по-дълго време ще се запазват и експлоатационните им качества. Предвидени са за закупуване следните лични предпазни средства и работни облекла: . - Ръкавици – 5 бр. - Ръкавици за заварчици- 1 бр. - Очила за работа с компютър- 13бр.
ДЕЙНОСТ 7. Обучения за безопасна работа , свързано с внедряването и сертифицирането на Стандарта за здравословни и безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007. Информираността по отношение на Стандарта за здравословни и безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007 ще допренесе за изграждането на по-продуктивни и по-безопасни работни места. Ще се намали икономическата цена, заплащана поради неспазване изискванията за безопасна работа.
дейност 8. Финално отчитане на проектните дейности. „Стови 1 “ ЕООД се ангажира да осигурява пълен достъп на представители на Договарящия орган и Управляващия орган до необходима информация и документация, както и до помещенията, в които ще бъдат инсталирани и монтирани системите. Предприятието ще води точна и редовна документация и счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на проекта. В хода на изпълнение и при приключването на дейностите по проекта ще бъдат изготвени и представени на ДО, междинни и финални технически и финансови отчети (съгласно образците, приложени към Ръководство на бенефициента по процедурата) относно постигнати резултати и направените разходи. Отчетите ще посочват постигането на резултатите и целите на проекта . Освен това, отчетите ще съдържат и информация относно евентуалните проблеми, възникнали по време на изпълнението на проекта, както и как тези проблеми са били преодолени.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„БАЛТОВ КОНСУЛТ” ЕООД
"Евро Стандарт Сертификация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 95 227 BGN
Общ бюджет: 92 486 BGN
БФП: 92 486 BGN
Общо изплатени средства: 92 484 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 92 486 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 19 045 BGN
2014 73 439 BGN
2015 0 BGN
92 484 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 78 613 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 188 BGN
2014 62 423 BGN
2015 0 BGN
78 611 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 873 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 857 BGN
2014 11 016 BGN
2015 0 BGN
13 873 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз