Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0240-C0001
Номер на проект: ESF-2303-05-05002
Наименование: "Подобряване на микроклимата и превенция на рисковете за здравето и безопасността при работа"
Бенефициент: "ОКОЛЧИЦА" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 18.06.2013
Дата на приключване: 01.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
Дейности: ДЕЙНОСТ 1 Анализ на състоянието и проектиране организацията на трудовата дейност Постигането на ефективност при осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд изисква изграждане на собствена фирмена политика, съобразена и изградена с изискванията на законодателството, но и с ясна управленска структура с определени правомощия и отговорности, ясни цели за подобряване, с измерими резултати и по-структуриран подход за оценка на риска. Доброто познаване и спазване на законодателството, но и осъзнаване значимостта за цялостното развитие на трудовата дейност и предприятието, като цяло, ще осигури внедряването на цялостна система за добро управление на безопасността и здравето на работещите в ОКОЛЧИЦА АД. Предвидената в проектното предложение дейност “Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност” включва комплекс от дейности, насочени към оценка на настоящото състояние на условията на труд, с цел проследяване реализацията на основните дейности и свързаното с тях осигуряване на ЗБУТ, определяне на мерки, свързани с подобряването им, свеждане до минимум риска от увреждания на работното място и изграждане на цялостна Система за управление на здравето и безопасността при труд. Етап 1: Анализ на текущото състояние на организацията във връзка с установените условия на здраве и безопасност на труда Ще бъде направен преглед и анализ във връзка със структурата на организацията на работния процес:  съдържание и характеристика на всички трудови дейности в предприятието, използвани технологии, суровини и материали, работни помещения и работни места, работно оборудване, съоръжения с повишена опасност и др.;  управление на дейностите (планиране, изпълнение, наблюдение и контрол на изпълнението, анализ и подобрения), процедури, вътрешни трудови стандарти и документи;  показатели за ефективност на трудовата дейност;  управление на персонала, в т.ч.: състав, квалификационна структура, здравно състояние, рискови групи, заплащане, социално партньорство, колективно трудово договаряне и социални придобивки, мотивация;  разработената към момента оценка на риска и внедрените резултати;  условията и предприетите мерки за осигуряване на благоприятна работна среда при изпълнение на трудовите дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, вкл. физични условия (фактори на работната среда), изисквания на задачата и трудовия процес, социални и организационни фактори - източници на опасности за безопасността и здравето, основни рискови фактори, оценки на риска, средства за колективна защита, лични предпазни средства, санитарно-битови условия, травматизъм и заболеваемост и др.;  съответствие с националното законодателство: управление на дейността по осигуряване на безопасността и здравето – законови и други изисквания, оценки за съответствия, документиране, докладване, информиране и консултиране и др., процедури и практики.  извършени обучения във връзка с безопасни и здравословни условия на труд;  процедурите по определяне на критерий за закупуване на лични лични предпазни средства и специално работно облекло; входящ контрол и контрол на използване и съхранение;  обобщена информация за трудови злополуки и препоръки от контролни органи. Етап 2: Анализ и определяне на методи и средства за подобряване и проектиране организацията на трудовата дейност в предприятието (където е необходимо).  Определяне и анализ на силните и слабите страни на организацията на трудовата дейност и работната среда в съответното предприятие;  определяне елементите на организацията на трудовия процес и работната среда, които имат ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда.  анализ и оценка нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ и документирането и др.  анализ и определяне на страните от дейността (в резултат на анализа, SWOT – анализ, таблици, диаграми, съотношения), които следва да се поддържат и развиват и за кои е необходимо да се предприемат допълнителните мерки за подобрения.  съвместно разглеждане на възможностите и опасностите, произтичащи от външната среда. Въз основа на извършения анализ на текущото състояние: - ще бъдат определени насоки за подобряване и надграждане на установената организация на трудовия процес и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; - ще се планират следващите дейности по настоящото проектно предложение; - ще се осигури основа за разработване и внедряване на Система за управление на безопасни и здравословни условия на труд. Етап 3: Обобщаване на резултатите  Обобщаване на постигнатите резултати от реализацията на останалите дейности и отчитане резултатите чрез сравнителен анализ на данните от състоянието на здравословните и безопасни условия на труд преди въвеждане на мерките за подобряване условията на труд и резултатите след внедряването им.  Обосновка и описание на тези елементи на организацията на основните и спомагателни дейности, където има необходимост от усъвършенстване и подобрения и какви; подобрения на условията на труд и други мерки за повишаване и поддържане на работоспособността и производителността на труда и как ще се постигне това; какви методи и средства ще бъдат използвани за постигането на целите на проекта.
ДЕЙНОСТ 2:Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло. Засилване и оптимизиране грижата за здравето и безопасността на работещите чрез осигуряване на индивидуална защита от различни вредни и опасни влияния, както и в резултат от естеството на извършваната работа. С оглед дейността на ОКОЛЧИЦА АД осигуряването на нови и по-модерни лични предпазни средства и специално работно облекло е особено важно, за да защити здравето и безопасността на работещите от вредно въздействащите фактори. Въз основа определяне на рисковете при различните извършвани работи, допълнителните рискове и политиката насочена към осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд на работещите в предприятието, ОКОЛЧИЦА АД предвижда: Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло, които освен че отговарят на изисквания на законодателството, ще осигуряват допълнителна защита от различните външни влияния в процеса на изпълнения на трудовите задълженията. Предвидените за закупуване лични предпазни средства и специално работно облекло ще заменят наличните такива, които с оглед периода на износване и качествата, са крайно недостатъчни за осигуряване здравето и безопасността на работещите, спазвайки и изводите от направената в дружеството оценка на риска. Към момента голяма част от разполагаемите лични предпазни средства и специално работно облекло са с изтекли срокове за експлоатация, не предлагат допълнителни и защити и създават рискове за здравето и безопасността на работещите. С оглед същността на извършваните работи наличните лични предпазни средства и работно облекло се износват по-бързо не само заради материалите от които са изработени, но и поради нуждата да се използват постоянно. Предвидените за закупуване нови лични предпазни средства и специално работно облекло не само ще отговарят на минималните изисквания на нормативните документи, но и ще осигурят по-висока степен на комплексна защита – както от влиянието на работните процеси, така и от влиянието на средата, в която те се извършват. Предвид развитието на пазара и материалите, от които ще бъдат направени ще бъдат по-качествени и устойчиви на въздействие. След провеждане процедурата и избор на изпълнител във връзка с дейността, ще бъдат закупени: Защитни очила за компютър (3 броя) - за административния персонал С оглед направената оценка на риска и вече износените налични работни облекла се предвижда закупуването на нови и по-осигурени работно облекло и лични предпазни средства за работниците - шивачки, въжари, ел.техник, изложени на рискове при извършване на работните дейности:  Опасност от механични, движещи се части на ел. инструменти и съоръжения - риск от механични травми и злополуки, опасност от спъване, подхлъзване, падане, риск от злополуки;  Увреждане на мускулно-скелетната система и увеличено статично натоварване;  Опасност от физични фактори: • Шум. • Вибрации. • Прах. • Опасност от електричен ток и пожар.  Микроклимат и осветеност на административни помещения, което увеличава зрителното натоварване работещите на компютър служители Предвиденото за закупуване работно облекло и лични предпазни средства са:  Работно облекло за работниците – шивачки, въжари и ел. техник, събразен със спецификата на извършваната работа и рисковете, които тя носи, което включва панталон, блуза, елек, яке: - комплект работно облекло, осигуряващо защита при работа в зимни условия – ватирано, защитава тялото от ниска температура влага, пръски вода и нетоксични замърсявания; - комплект работно облекло, осигуряващо подходяща защита и удобство, като защитава тялото от изпотяване, прах, пръски вода и нетоксични замърсявания.  Защитни обувки за шивачки и въжари – подсилени летни и зимни обувки грайферно, антистатично ходило, антиалергични, с противоизпотяваща стелка, метално бомбе и устойчиви на пробождане.  За ел.техник са предвидени за закупуване защитни обувки диелектрична подметка, предвид изпълняваните работи – контрол на електрически мрежи, електросистеми, ел.апаратура и ел.части на производствената техника и оборудване.  Противорезни ръкавици за шивачки, безшевно полиетилен - полиамидно трико – Предназначението им е да предпазват от нараняване ръцете, в резултата на твърдият материал,който шият (полипропилен).  Пртиворезни ръкавици са осигурени и за въжарите, като поради спецификата на работата са изработени от метална нишка, неръждаеми и имат за цел да представят максимална защита от порязване (при смяна барабаните с въжета).  Диелектрични ръкавици се планирани и за ел. техника за предпазване от токов удар при извършване на работа по електрически системи и производствено оборудване.  Еднократни антифони в контейнер за предпазване на слуха от производствения шум – Ръководството на ОКОЛЧИЦА АД предвижда да осигури еднократни антифони за работниците, които са по-хигиенични и по-удобни за ползване. В шивашкия и въжарския цехове, рискът от увреждане на слуха с оглед шума от машините е най-висок.  За работещите в предприятието се предвижда и осигуряване на прахозащитни маски с клапа, които да предпазват работещите от вдишване на прах при работа с полипропиленовия материал и в резултат на неговата обработка. Защитата на хората при осъществяване на трудовата им дейност е приоритетна грижа при управлението на човешките ресурси и с оглед дейността на ОКОЛЧИЦА АД осигуряването на лични предпазни средства и специално работно облекло е особено важно. Използването на лични предпазни средства и специално работно облекло не може да премахне рисковете и опасностите, но позволява да се осигури превенция и/или да се отстрани възможността за тяхното неблагоприятно въздействие. Предвидените за закупуване лични предпазни средства и специално работно облекло ще: - Осигурят защита от рисковете, при които се прилагат; - Отговарят на условията на съответното работно облекло с по-високо качество и допълнителна защита Бъдат съобразени с ергономичните изисквания и целите по здравословното състояние на работещите, които ги използват.
ДЕЙНОСТ 3:Извършване на текущ ремонт в работни помещения за подобряване микроклимата и условията на работа. Спецификата на работата в ОКОЛЧИЦА АД изисква подобряването на микросредата и условията на труд за работещите. Извършваната работа основно е статична, работещите прекарват продължително време на едно място, което води до рискове за здравето им – увреждане на опорно-двигателния апарат, увеличено статично натоварване, увреждане на слуха и зрението. За подобряване на микросредата и условията на труд, с което да се осигури превенция от възникване на рисковете за здравето и безопасността на работещите, ОКОЛЧИЦА АД предвижда:  Закупуване и монтиране на аспирационна система в стая с преса за топло рязане, отчитайки направените оценки на риска . При закупуването и внедряването на аспирационната система в производственото помещение ще се осигури ефективно и надеждно обезпрашаване и очистване на въздуха в работната зона на пресата за топло рязане и опазването на атмосферния въздух от замърсяване с прахови частици, вредни топлинни изпарения и неблагоприятна миризма. Наличието на аспирационна система гарантира поддържането на необходимата чистота на въздуха, което да осигури от една страна, качеството на произвежданата продукция, а от друга - да запази здравето и работоспособността на работещите.  Подмяна с цел подобряване осветлението във шивашка зала и въжарски цех и намаляване рисковете от увреждане на зрението в следствие на напрягане при работа Необходимостта от цялостна подмяна на осветлението е насочена към следните аспекти: - Осветеността на работната повърхност ще бъде достатъчно голяма, за да осигурява необходимата за различаване на детайлите разлика между тяхната яркост и яркостта на фона, осветлението на помещението ще бъде равномерно, цветът на излъчената светлина ще се възприема добре от окото и да не изменя естествения цвят на предметите. - Системата за изкуствено осветление, която ще бъде подменена ще допринесе за превенция на зрението на работещите, подобряване на микроклимата в цеха и не на последно място – по-качествена продукция и увеличаване на производствения капацитет на предприятието. - Системата за изкуствено осветление ще допринесе за недопускането на директно заслепяване от пряко падащ в окото сноп светлина., което от своя страна ще минимизира вредно въздействие върху зрението на работниците. - Системата за изкуствено осветление, която ще бъде подменена ще осигурява стабилна и безопасна работа на осветителните съоръжения и възможност за системното им евтино, бързо и удобно поддържане и почистване.  Подмяна на подово покритие в шивашка зала и стая с преса за топло рязане Настоящото подово покритие в помещенията е предпоставка за образуването на голямо количество прах, както и задържането на производствени отпадъци, което може да допринесе за влошаване на работната среда. Подмяната на подовото покритие в помещението с ламинирана настилка ще осигури по-добри условия на труд по отношение на запрашеност, тъй като новата настилка ще позволи безпроблемното почистване от прах и производствени отпадъци. Предимство на подмяната на подовата настилка в цеха ще осигури и отлична топлоизолация, която е от изключително значение за осигуряването на здравословна работна среда.  Подмяна на дограма и врати на шивашки цех и стая с преса за топло рязане Дограмата и вратите на всяко едно помещение са изключително важни както за добрия естетически вид на сградата и помещенията, така и за температурния комфорт на работниците. Предвидената за поставяне PVC дограма е с качествен стъклопакет, с прекъснат термо мост, за да се намали кондензът и да се осигури минимална загуба на топлинна енергия през зимата, и максимална защита от горещия въздух през лятото. Интериорните врати ще са с подходящи за целта изолации и уплътнения, за да не се образува течение от въздушни потоци във вътрешните пространства. Подмяната на дограмата и вратите в производственото помещение ще осигури добра работна среда и енергийна ефективност на помещението, топло и шумоизолация.
ДЕЙНОСТ 4:Разработване и внедряване на Система за управление на безопасни и здравословни условия на труд в ОКОЛЧИЦА АД, съгласно стандарт OHSAS 18001 ”Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания.” Консултантските услуги по разработване, внедряване на Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд, съгласно международен стандарт OHSAS 18001 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания“, ще бъдат извършени след провеждане на процедура за избор на изпълнители по правилата на ПМС 55/12.03.2007 г. при стриктно съблюдаване на принципа за прозрачно, икономично и ефикасно разходване на средствата. Видът на процедурите ще бъде определен след потвърждаване на предложения в проектното предложение бюджет за разработване на стандарти за безопасни условия на труд в зависимост от финансовите параметри на дейността и нейната логическата свързаност и последователност спрямо останалите одобрени за изпълнение дейности. След провеждане на процедура по ПМС 55/12.03.2007 г. и сключване на договор с избрания изпълнител на дейността, консултантските услуги за разработване и внедряване на Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд, съгласно международен стандарт OHSAS 18001 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания“, ще включват следните основни дейности: Етап 1: Входящ одит и запознаване с процесите в Организацията Консултантът извършва първоначален одит за установяване на съответствието на действащата система с изискванията на стандарта. Целта на този анализ е консултантската организация да се запознае с дейността на ОКОЛЧИЦА АД, да направи съпоставка с основните изисквания на стандарта, и в съответствие с направените констатации – да отправи съответни препоръки към организацията. Извършват се: анализ на законови, нормативни и регулаторни изисквания към Организацията по отношение на осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд; цялостен преглед на документацията от Служба по трудова медицина; преглед на свързана вътрешна и външна документация; анализ на мониторинга и измерванията. Етап 2: Входящо обучение Консултантският екип провежда обучение на висшия ръководен състав, мениджъри от средно управленско ниво, ангажиран персонал; обучение на определените от Ръководството на ОКОЛЧИЦА АД представители по здраве и безопасност при работа. Целта е да се постигне опознаване на изискванията на стандарта по отношение на здравословни и безопасни условия на труд, осъзнаване на отговорности и ангажираност. При консултиране по стандарта, изискващо обучение на по-широк кръг от персонала, Консултантът планира и извършва съответното обучение, според нуждите на съответните групи. Етап 3: Анализ на рисковете и предприемане на мерки за контрол Консултантският екип, заедно с Комитета по условия на труд и определените от Ръководството представители по здраве и безопасност при работа, анализира оценката на риска, изготвена от Службата по трудова медицина, произтичащи от дейността на организацията, както и определените мерки за ограничаване на риска. Етап 4: Разработване и коригиране на документация на Системата за управление на здравословни и безопасни условия на труд Консултантският екип, със съдействието на Комитета по условия на труд и определените от Ръководството представители по здраве и безопасност при работа, създава начална версия на документите на Системата за управление на здравословни и безопасни условия на труд (наръчник, процедури, цели и програми по осигуряване на здравословни условия на труд, включително план за реагиране при извънредни ситуации, превантивни действия за предотвратяване допускането на трудови злополуки, първоначален и периодичен мониторинг и технологични измерения, контрол на операциите, програми и свързаните с тях процедури за непрекъснато подобряване на Системата за здравословни и безопасни условия на труд, планове за годишни обучения). Висшето ръководство дефинира политика по здраве и безопасност. Разработените документи на Системата за здравословни и безопасни условия на труд се обсъждат и коригират от ръководството на организацията, Комитета по условия на труд и представителите по здраве и безопасност при работа, съвместно с консултантския екип. Етап 5: Поетапно внедряване на разработената Системата за управление на здравословни и безопасни условия на труд Консултантският екип оказва съдействие за практическото внедряване на документацията на Системата за здравословни и безопасни условия на труд на всички структурни нива и звена в производствените дейности на ОКОЛЧИЦА АД. През периода на внедряване и наблюдение, Консултантският екип допълва и коригира Системата за здравословни и безопасни условия на труд, обсъжда/координира предложенията за промени, направени от служителите във фирмата. Тази дейност завършва с внедряване и утвърждаване на окончателната версия на Системата за здравословни и безопасни условия на труд на ОКОЛЧИЦА АД. Етап 6: Обучение на персонала на ОКОЛЧИЦА АД за работа с внедрената Системата за управление на здравословни и безопасни условия на труд В периода на внедряване на Системата за здравословни и безопасни условия на труд, Консултантският екип и представителите на ОКОЛЧИЦА АД по безопасност и здраве обучават персонала по работа със системата и документацията, обсъждат и допълват предложенията за промени, направени от пряко ангажирания персонал в организацията. Етап 7: Вътрешен одит. Коригиращи и превантивни действия (ако е приложимо) Провеждане на вътрешен одит на внедрената система от екип с представители на Консултантската организация и представителите на ръководството по здраве и безопасност при работа на ОКОЛЧИЦА АД. По време на одита се идентифицират необходими коригиращи и превантивни действия за отстраняване на несъответствията спрямо изискванията на стандарта и прилагане на области за подобрение, констатирани по време на одита. Етап 8: Преглед на ръководството Консултантският екип оказва съдействие на Ръководството на фирмата при провеждането на преглед на Системата за здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на стандарта OHSAS 18001 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания“. Разработването и внедряването на Система за управление на здравето и безопасността на труда съгласно стандарт OHSAS 18001 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания“ ще осигури надграждане на създадената организация на трудовата дейност. Наличието на внедрена и работеща СУЗБ е ефективен и надежден инструмент за управление на ресурсите и има следните предимства:  Повишаване производителността и ефективността на труда чрез осигуряване на оптимална работна среда за персонала;  Подобрено управление на риска – чрез ясна идентификация на потенциалните опасности, минимизиране на възможностите за възникване на инциденти и осъществяване на контрол на рисковете за безопасността и здравето и предприемане на адекватни за оценените опасности контролни мерки;  Доказани бизнес пълномощията – чрез независима проверка спрямо признати стандарти;  Намаляване на трудовите инциденти и здравните проблеми на работниците и служителите и съответно техните отсъствия по здравословни причини;  Намаляват се разходите за ремонт на повредено оборудване, в резултат на аварийни ситуации, като се предприемат превантивни мерки за тяхното предотвратяване;  Повишаване мотивацията на работниците и служителите и ангажираността им към организацията; Подобрява се репутацията на организацията за безопасен труд и се печели доверието на всички трети заинтересувани страни
ДЕЙНОСТ 5:Сертифициране на въведената Система за управление на безопасни и здравословни условия на труд съгласно стандарт OHSAS 18001 ”Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания.” След достигане на готовност за сертификационен одит на Системата за здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на стандарта OHSAS 18001 Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания“ в ОКОЛЧИЦА АД и след провеждане на процедура по ПМС 55/12.03.2007 г. и сключване на договор с избрания изпълнител, дейността по сертификация, ще включва следните основни етапи: 1. Заявление за сертификация Дейността се състои в подготовка и подаване на заявление за сертификация към сертификационна организация - орган по сертификация, акредитирана съгласно ISO/IEC 17021 от българския национален орган по акредитация – Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация”, от национален орган по акредитация на друга държава-членка на ЕС, от национален орган по акредитация – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство и Конфедерация Швейцария или от национален орган по акредитация на държава, кандидат за пълноправно членство в ЕС, които са страна по Споразумението за взаимно признаване на Европейската организация по акредитация – EA MLA в област сертификация на системи за управление. Сертификационната организация определя подходящ одиторски екип и планира извършването на сертификациония одит. 2. Сертификационен одит Дейността се състои в провеждане и изготвяне на първоначална оценка, която включва два етапа: Одит Етап 1 - ще се проведе на място в Организацията, като включва следните дейности:  Обиколка на инфраструктурата на фирмата, работните площадки, за да се запознае одиторския екип с дейностите и процесите в ОКОЛЧИЦА АД;  Обсъждане и потвърждаване на предложения от ОКОЛЧИЦА АД обхват на сертификация и предмет на дейност.  Преглед на документираната Системата за здравословни и безопасни условия на труд, за да се провери дали цялата документация, която се изисква от стандарта и се отнася до организацията, е разработена, внедрена и контролирано документирана.  Потвърждение, че Системата за здравословни и безопасни условия на труд е ефективно внедрена и има категорични предпоставки за преминаването към Одит Етап 2 и определяне заедно с екипа на дружеството на дата за одит - етап 2.  Доклад от одитора за етап 1 с крайно становище за готовност за преминаване към етап 2, установени несъответствия (ако има такива), констатации и препоръки. При открити несъответствия се изготвя план за прилагане на адекватни коригиращи действия. Одит Етап 2 - ще се проведе на място в ОКОЛЧИЦА АД и включва следните дейности:  Обсъждане на ефективното внедряване на коригиращи действия за несъответствията, повдигнати по време на Одит Етап 1 (ако има такива).  Оценка на степента на ефективно внедряване на Системата за здравословни и безопасни условия на труд и потвърждение, че тя съответства на изискванията на OHSAS 18001 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания“ и предмета на дейност.  Преглед на изготвената документация от Службата по трудова медицина – одиторският екип оценява дали са обхванати всички рискове по дейности и въздействия и дали са адекватно оценени. Оценява се и съответствието спрямо нормативните изисквания. Извършва се и преглед на програмите за здравословни и безопасни условия на труд.  Преглед на основните процеси и дейности на фирмата – одиторският екип извършва преглед на степента на мониторинг и контрол на процесите спрямо осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.  Преглед на Програми, доклади и протоколи за Вътрешен одит и Преглед от Ръководството, за да се потвърди, че са съставени и проведени така, че да гарантират ефективността на внедрената Системата за здравословни и безопасни условия на труд.  Доклад от етап 2 и резюме от водещия одитор, относно несъответствията (ако има такива) и препоръките за подобряване.  Крайното решение на водещия одитор за препоръка към сертифициращата организация за издаване на сертификат ще бъде основано върху доказателствата, събрани по време на Одит Етап 1 и Етап 2.  След преглед на препоръките на водещия одитор и след приемането на предложените коригиращи действия спрямо евентуално повдигнатите несъответствия, сертифициращата организация следва да одобри сертификация спрямо OHSAS 18001 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания“ и да издаде сертификат на ОКОЛЧИЦА АД. Наличието на внедрена, работеща и сертифицирана Система за управление на здравето и безопасността на труда ще удостоверява, че:  здравословните и безопасни условия на труд се управляват като процес, така че ефективността на СУЗБТ да може да бъде измервана и подобрявана  ръководството е насочило ресурси и усилия към дейности с висок риск  е създаден механизъм за контрол над подизпълнители и доставчици за осигуряване на по-здравословни и по-безопасни условия на труд  е осигурен механизъм за самоконтрол по познаването и спазването на приложимите законови и други външни изисквания за здравословни и безопасни условия на труд  се работи за намаляване броя и тежестта на професионалните заболявания и трудовите злополуки, дните с временна и трайна нетрудоспособност и свързаните с тях разходи и разходите, свързани със застраховки и санкции  се спазва съответствието с приложимите законови и други външни изисквания  е обявена пред бизнес-партньорите и се спазва ангажираността на организацията към здравето и безопасността на своите служители и външните хора  се работи с новаторски и напредничав начин на мислене е налице по-добро управление на риска за здравето и безопасността.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 90 900 BGN
Общ бюджет: 71 628 BGN
БФП: 71 628 BGN
Общо изплатени средства: 71 627 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 71 628 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 180 BGN
2014 53 447 BGN
2015 0 BGN
71 627 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 60 884 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 453 BGN
2014 45 430 BGN
2015 0 BGN
60 883 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 744 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 727 BGN
2014 8 017 BGN
2015 0 BGN
10 744 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз