Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.09-0079-C0001
Номер на проект: ЦA12-22-83
Наименование: Подобряване на професионалната компетентност на служителите от администрацията на Агенция по вписванията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията
Бенефициент: Агенция по вписванията
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 02.04.2013
Начална дата: 02.07.2013
Дата на приключване: 02.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на централно и областно ниво чрез обучение в страната.
Дейности: Дейност 1. Сформиране на екип и управление на проекта За успешното управление на проекта ръководството на АВ ще сформира екип, включващ ръководител, координатор и счетоводител. Те ще гарантират осъществяването на последващия контрол и ефективно изпълнение на дейностите. Всеки член на екипа има ясно определени задачи. Ръководителят: • ръководи цялостното изпълнение на проекта и отговаря за неговото успешно приключване и отчитане; • дефинира отговорностите на членовете на екипа по проекта чрез разработване на длъжностни характеристики на всеки един член от екипа; • отговаря за изготвянето на Процедури и вътрешни правила за работата по проекта; • ръководи работата на екипа през всички етапи на изпълнение на проекта; • наблюдава подготовката и контролира изпълнението на дейностите, както и обратната връзка и информация; • отговаря за правилното разходване на финансовите средства; • контролира спазването на сроковете и изпълнението на работния план на проекта; • контролира изготвянето и представянето на детайлните доклади за напредъка по проекта и всички останали доклади и отчети, предвидени в Договора по проекта в съответствие с приетите индикатори; • провежда ежемесечни срещи на екипа по проекта, а при нужда и по-често. Координаторът: • отговаря за координация на дейностите по проекта и осигурява административна подкрепа в съответствие с точно разпределените задачи; • координира подготовката и провеждането на тръжните процедури по проекта. • координира подготовката и изпълнението на отделните дейности, мероприятия, задачи и поети ангажименти, и следи за тяхното съответствие с одобрените по проекта критерии, количествени и качествени индикатори, времеви и финансови рамки; • подпомага работата на Ръководителя на проекта по мониторинг, оценка и вътрешен контрол на дейностите и процесите; • отговаря за осигуряване на мерките за информация и публичност по проекта. • отговаря за надлежното водене на входящата и изходяща кореспонденция, документооборота и съхранението на документите; • участва в подготовката на всички официални документи, доклади и отчети и следи за тяхното надлежно предоставяне на съответните адресати; • поддържа контактите с под-доставчиците. Счетоводителят: • извършва счетоводното отчитане на дейностите по проекта; • подготвя финансови документи и следи за своевременното одобрение и по-нататъшна обработка от отговорните лица; • докладва за възникнали проблеми на Ръководителя по проекта; • отговаря за правилното осчетоводяване и отчитане на разходите, поддържане на съответната документация и информация в счетоводния софтуер; • отговаря за банковите разпращания с изпълнителите, изплащане на заплати на експерти и служители по проекта; • участва в изготвянето на финансовите отчети по проекта. Дейността включва: • Назначаване на членове на екипа - ръководител, координатор на проекта, счетоводител, за срок от 12 месеца. • Запознаване на всички членове от работния екип с длъжностните им характеристики. Точно и ясно определяне действията и задълженията им, както и отговорностите, които поемат при осъществяването на проекта. • Организиране дейността в офиса на проекта. • Запознаване членовете на работния екип, невзели участие в изготвянето на проекта с целите и приоритетите на програмата, както и с конкретните цели и начини за тяхното осъществяване на настоящия проект. • Провеждане на работни срещи на екипа по проекта.
Дейност 2: Избор на изпълнители в съответствие с изискванията и разпоредбите на националното законодателство. Дейността включва: подготовка на тръжна документация и провеждане на процедури за избор на изпълнители с предмет: 1. Провеждане на специализирани обучения по информационни технологии за служители на Дирекция „Информационно обслужване и технологии“. 2. Изпълнение на дейности по информация и публичност на проекта; Процедурите за избор на изпълнители ще бъдат подготвени от екипа по проекта и проведени в съответствие с изискванията на националното законодателство (ЗОП).
Дейност 3: Провеждане на специализирано обучение по информационни технологии Дейността включва следните етапи: Етап 1: Сформиране на групи за обучение - Дейността включва предварителна организация, свързана с подготовката за обученията и провеждането им, като осъществяване на консултации с изпълнителя на обученията и актуализиране и конкретизиране във времето на графика за обучение на отделните групи. Етап 2: Провеждане на специализирано обучение по информационни технологии за служители от Дирекция „Информационно обслужване и технологии“ в следните теми и курсове: 1. Управление на Microsoft сървъри: 1.1. Основи на мрежовата и приложна инфраструктура на Windows Server 2008 Server (Fundamentals of Windows Server 2008 Network and Applications Infrastructure). Служителите от дирекцията ще научат основите за работа в мрежа и администрация на Windows Server 2008. Курсът е предназначен да осигури необходимите знания, за подготовка за изпит на Microsoft Technology Associate (MTA). Продължителността на курса е 5 дни. След обучението служителите ще могат: - Да си служат с основни мрежови компоненти и терминология, което ще им позволи да подбират подходящите мрежови компоненти за специфичен сценарий. - Да имплементират мрежова среда, избирайки подходящите хардуерни компоненти и технологии. - Да описват протоколи и услуги под (TCP/IP) и да имплементират IPv4 в Windows Server среда. - Да подбират подходящи дискови устройства и да ги конфигурират под Windows Server. - Да инсталират Windows Server 2008 R2. - Да описват роли. - Да внедряват и конфигурират услугата Active Domain Directory. - Да идентифицират възможностите за поддържане на системите за сигурност в Windows Server. - Да идентифицират и внедряват допълнителни софтуерни компоненти за подобряване на организационната сигурност. - Да следят и определят нивото на производителност. - Да идентифицират инструментите на Windows Server за поддръжка и откриване на проблеми. - Да създават и конфигурират виртуални машини с помощта на Hyper-V. 1.2. Внедряване на Windows Server 2008 Servers (Deploying Windows Server 2008). Този курс предоставя на служителите от дирекцията необходимите знания за миграция и внедряване на Windows Server 2008 R2. Ще се научат как да се автоматизира разгръщането на сървър, както и да предостави насоки, най-добри практики, които ще помогнат да се мигрира към Windows Server 2008 R2. Продължителността на курса е 3 дни. След обучението служителите ще могат: - Да описват инсталационните и конфигурационни опции на Microsoft Windows Server 2008 R2 и да избират подходящите лицензионни опции. - Да инсталират и конфигурират Windows Server 2008 R2. - Да имплементират различни технологии за внедряване на Windows Server 2008 R2 - Да имплементират Windows 7 и Windows Server 2008 R2 внедряване, чрез използване на Windows Deployment Services (WDS) - Да имплементират Windows 7 и Windows Server 2008 R2 внедряване, чрез използване на Microsoft Deployment Toolkit 2010 (MDT 2010). - Да мигрират предишни версии на директорийната услуга Active Directory към AD DS. - Да мигрират файлов, принт и Web сървъри към Windows Server 2008 R2. - Мигриране на отдалечена инфраструктура за поддържане на клонова структура. - Миграция на физически сървъри към виртуални с помощта на Microsoft Hyper-V Server 2008 R2. 1.3. Конфигуриране и Поддръжка на мрежовата инфраструктура Windows Sever 2008 (Configuring and Troubleshooting a Windows Server 2008 Network Infrastructure). Този курс дава знания и умения за конфигуриране и отстраняване на неизправности на Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2 SP1 мрежови инфраструктури. Той ще бъде от полза за мрежовите администратори, които в момента са или ще работят с Windows Server 2008. Продължителността на курса е 5 дни. След завършването на курса, участниците в него ще могат:  Да описват различни административни инструменти и задачи в Windows Server 2008.  Да конфигурират мрежови услуги в Windows Server 2008.  Да конфигурират мрежовата сигурност в Windows Server 2008.  Планират и конфигурират файлови и принт сървъри  Конфигурират услуги за браншови офиси.  Контролират дисковото пространство в мрежата  Възстановяват данни от Windows Server 2008.  Контролират и управляват мрежовите услуги в Windows Server 2008. 1.4. Провеждане на курс Конфигуриране на Windows Server 2008 Servers директорийни услуги Active Directory (Configuring Windows Server® 2008 Active Directory® Domain Services). Този курс осигурява по-задълбочено обучение за прилагане, конфигуриране, управление и отстраняване на проблеми Активни Директории домейни (AD DS) в Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2 среда. Курсът е насочен към това как да се приложат Активни услуги на домейни директория в Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2 среда. Продължителността на курса е 5 дни. След завършването на обучението участниците ще могат да:  Да описват характеристиките и функционалността на Active Directory Domain Services.  Да извършват сигурна и ефикасна администрация на of Active Directory Domain Services.  Да управляват потребители, услуги, групи и работни станции.  Да имплементират инфраструктура с групови политики.  Да управляват потребителски станции с групови политики.  Да управляват сигурността с групови политики.  Да подобряват сигурността при автентификация.  Да конфигурират Domain Name System.  Да администрират AD DS домейн контролери..  Да следят, поддържат и архивират директорийната услуга.  Да управляват множество домейни. 1.5. Провеждане на курс Конфигуриране и Поддръжка на решения за управление на идентичността и контрол на достъпа с Windows Server 2008 (Configuring and Troubleshooting Identity and Access Solutions with Windows Server 2008 Active Directory). Този курс предоставя знания и умения, които ИТ специалистите трябва да конфигурират идентичността и достъпа на решения с Windows Server 2008 Active Directory. Продължителността на курса е 3 дни. След завършването на обучението участниците ще могат да:  Да описват начините за достъп.  Да конфигурират услугите за сертификация в Active Directory Certificate Services.  Да създават и управляват сертификати.  Да конфигурират Active Directory Lightweight Directory Services.  Да конфигурират Active Directory Federation Services.  Да конфигурират Active Directory Rights Management Services.  Да управляват начините за достъп. 1.6. Провеждане на курс Конфигуриране, Управление и поддръжка на Microsoft Exchange Server 2010 (Configuring, Managing and Troubleshooting Microsoft Exchange Server 2010.) Този курс предоставя знания и умения за конфигуриране и управление на Exchange Server 2010 съобщения, околната среда, както и предоставяне на насоки, най-добрите практики и съображения, които ще помогнат на участниците да оптимизират разполагането на Exchange Server. Продължителността на курса е 5 дни. След завършването на обучението участниците ще могат да:  Да инсталират и внедряват Exchange Server 2010.  Да конфигурират сървъри за електронна поща.  Да управляват начина на транспортиране.  Да конфигурират сигурността за изпращане съобщения от и към интернет.  Да планират и имплементират архивиране на роли.  Да планират и конфигурират политики за съобщения.  Да конфигурират сигурността.  Да следят и поддържат системата.  Да мигрират от Exchange Server 2003 или Exchange Server 2007 към Exchange Server 2010. 1.7. Провеждане на курс Конфигуриране и поддръжка на Интернет Информейшън Сървър IIS 7.0 в Windows Server 2008. (Configuring and Troubleshooting Internet Information Services 7.0 in Windows Server 2008). Курсът е предназначен за специалистите, които искат да станат администратори на уеб сървър в корпоративна среда. Освен това, той е подходящ и за хората, които поемат нова роля, изискващи умения за управление на съдържанието, обслужвани от IIS Web 7.0 Server в интранет, екстранет и интернет. Продължителността на курса е 3 дни. След обучениет служителите от дирекцията ще могат: - Да описват IIS 7.0 архитектура. - Да инсталират IIS 7.0. - Да конфигурират for IIS 7.0. - Да управляват конфигурацията на IIS 7.0. 1.8. Провеждане на курс Конфигуриране и поддръжка на Терминални услуги с Windows Server 2008 (Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Terminal Services). Продължителността на курса е 2 дни. Курсът предоставя знания и умения за конфигуриране, управление, наблюдения и поддръжка на терминални сървъри, базирани на Windows Server 2008. Той е предназначен за хората, които ще администрират терминални сървъри в корпоративна среда. След обучението служителите от дирекцията ще могат да: - Инсталират и конфигурират терминални сървъри и настройките им; - Определят и конфигуриране на подходящия вид на лицензиране; - Определят кога да използват per-user или per-device лицензни схеми; - Инсталират и Конфигурират TS Licensing Role.; - Управляват лицензния жизнен цикъл; - Конфигурират и поддържат TS connection; - Определят типовете приложения, които може да бъдат инсталирани в терминална среда;. - Инсталират приложения в терминални сървъри; - Конфигурират Уеб-достъп до терминалните сървъри; - Конфигурират TS Easy Print. - Конфигурират ферма от терминални сървъри; - Конфигурират TS session broker , TS Gateway ; - Диагностицират и поддържат TS Gateway; - Разрешават проблеми на крайните потребители чрез проверка на техните насйтройки; - Наблюдават TS connections и TS services role. - Конфигурират политики за заделяне на ресурсите чрез WSRM. - Наблюдават производителността на WSRM чрез WSRM Monitoring TS tool. 1.9 Провеждане на курс Дизайн на мрежови услуги в Windows Server 2008 (Designing a Windows Server® 2008 Network Infrastructure). Този курс е предназначен за ИТ специалистите от дирекцията, които желаят да придобият знания и умения за проектиране на Windows Server 2008 мрежова инфраструктура, която може да посрещне изискванията на организацията. Да съставят план за предоставяне на IP адреси на работни станции и сървъри. Продължителност на обучението – 5 дни. След обучението служителите от дирекцията ще могат: - Да съставят система за разпознаване на имена посредством DNS и NetBIOS. - Да проектират решение за мрежови достъп. - Да проектират сигурни мрежи. - Да проектират подходящи решения според предоставен сценарий. - Да проектират решения с Remote Desktop Services; - Да настройват IIS за Web-базирани решения; - Да проектират файлови и принт услуги според предоставен сценарий; - Да проектират репликация за отдалечени офиси и мобилни потребители; - Да проектират структура за виртуализация; - Да проектират WSUS решения. 2. Управление на Cisco комутатори и маршрутизатори: 2.1. Провеждане на курс Свързване и конфигуриране на мрежови устройства(комутатори и маршрутизатори) на Cisco, част 1 (Cisco Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1 v1.1 (ICND1). Продължителността на курса е 5 дни. Този курс акцентира върху предоставянето на умения и знания, необходими за инсталиране, управление и отстраняване на малка мрежа Enterprise, включително конфигуриране, рутер и свързване към WAN и прилагане на мрежата за сигурност. След обучението служителите от дирекцията ще могат: - Да определят как функционира мрежата и да идентифицират нейните основни компоненти. - Да разберат проблемите свързани с нарастващия трафик. - Да разширяват възможностите на локаните мрежи чрез използване на безжичен достъп - Да използват функциите на Wide Area Networks (WANs), и да конфигурират . - Да използват командния интерфейс за откриване на съседни мрежи и управление на различни устройства. 2.2. Провеждане на курс Свързване и конфигуриране на мрежови устройства (комутатори и маршрутизатори) на Cisco, част 2 (Cisco Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2 v1.1 (ICND2). Този курс акцентира върху умения и знания, необходими за инсталиране, управление и отстраняване на малки, средни по големина офис мрежа Enterprise, включително конфигурирането на няколко комутатори и маршрутизатори, свързване към WAN и прилагане на мрежовата сигурност. Продължителността на курса е 5 дни. След обучението служителите от дирекцията ще могат:  Да конфигурират и поддържат малки мрежи.  Да разширяват мрежите.  Да използват множество превключватели за поддръжка на VLANs.  Да обмислят имплементации на мрежи. 3. Администрация на бази данни ORACLE: 3.1. Провеждане на курс Администрация на бази данни Oracle , част 1 (Oracle Database 10g: Administration I.). Продължителността на курса е 5 дни. След обучението служителите от дирекцията ще могат: - Да инсталират Oracle Database 10g - Да описват основните характеристики на Oracle Database 10g архитектурата. - Да създават база данни. - Да използват SQL and PL/SQL. - Да управляват инстанс на база данни. - Да управляват таблици и индекси. - Да създават изгледи и броячи. - Да управляват потребители. - Да следят производителността. - Да импортират и експортират данни. - Да архивират и възстановяват база данни. 3.2. Провеждане на курс Администрация на бази данни Oracle, част 2 (Oracle Database 10g: Administration II). В този курс служителите от дирекцията ще развият и разширят познанията си за администрация на база данни на Oracle, процедури по поддръжка, възстановяване и управление на бази данни. Продължителността на курса е 5 дни. След обучението служителите от дирекцията ще могат: - Да следят базата данни. - Да следят и управляват паметта. - Да следят и управляват производителността на базата данни. - Да следят и управляват дисковото пространство на базата данни. - Да архивират и възстановяват данни. - Да конфигурират Oracle's Recovery Manager (RMAN). - Да използват RMAN за архивиране. - Да използват RMAN за възстановяване. - Да използват Automatic Storage Management. - Да автоматизират задачи. 3.3. Провеждане на курс Основи на Oracle SQL, част 1 (Oracle Database 11g R2: SQL Fundamentals) . Целта на този курс е да се осигури въвеждането на езика SQL бази данни в контекста на Oracle база данни, въз основа на най-новите налични функции. Продължителността на курса е 3 дни. След обучението служителите от дирекцията ще могат: - Да се запознаят с принципите на релационните бази и на Oracle сървър. - Да пишат базови SQL заявки за извличане на необходимите даннни, да ги форматират и сортират. - Да пишат SQL заявки ползвайки техники за връзка между таблици. - Да ползват системни функции. - Да обобщават и групират данни чрез използване на заявки. - Да използват под-заявки. - Да създават таблици с помощта на SQL Data Definition Language (DDL). - Да управляват данните с помощта на SQL Data Manipulation Language (DML). 3.4. Провеждане на курс Основи на Oracle SQL, част 2 (Oracle Database 11g R2: SQL Fundamentals II.) Курсът е предназначен за онеи ИТ специалисти, които се нуждаят от придобиване познания по SQL и ги подготвя за изпити за сертифициране на Oracle. Освен това, този курс е подходящ за не-Oracle специалистите, които вече имат опит в SQL, но, които желаят да се запознаят с уникални и разширени функции на Oracle SQL. Продължителността на курса е 2 дни. След обучението служителите от дирекцията ще могат: - Да използват SQL99 синтаксис. - Да работят с допълнителни техники като CASE структури, rollup и cubeоперации. - Да създават индекси, броячи, изгледи. - Да ползват набор от вградени функции за обработка на стрингове, числа и дати. - Да ползват предимствата на системата за прихващане и обработка на грешки. - Да достъпват метаданни на ситемата. - Да разучат основни елементи от системата за сигурност. - Да разучат начините за запазване интегритета на данните. 4. Администрация на VMWARE VSPHERE: 4.1. Провеждане на курс Администрация на VMware vSphere 5.0 с ESXi и vCenter (Administration ofVMware vSphere 5.0 with ESXi and vCenter.) Това е 5-дневно интензивно въвеждащо обучение за виртуализация VMware vSphere™ 5.0, включително 5.0 и vCenter на VMware ESX™. Лабораторните упражнения са съсредоточени върху инсталирането и конфигурирането на самостоятелни сървъри ESXi. След обучението служителите от дирекцията ще могат:  Да са наясно с ползите от виртуализацията.  Да инсталират ESXi сървър.  Да конфигурират дисковото пространство.  Да разбират и ползват SAN, including Fibre SAN, iSCSI SAN.  Да инсталират, конфигурират и администрират VMware vCenter  Да създават виртуални машини, да инсталират операционни системи и приложения.  Да ползват шаблони за бързо внедряване на виртуални машини.  Да изпълняват миграции и да ползват Storage VMotion  Да конфигурират и управляват потребители и групи.  Да ползват VMware Data Recovery за архивиране и възстановяване на виртуални машини.  Да създават и управляват балансирани клъстери.  Да следят и настройват ESXi.  Да работят с vCenter Update Manager. Обученията ще се проведат по предварително разработена учебна програма. Обучението по програмите се осъществява в следните форми: Използва се интерактивен подход, комбиниращ лекции, дискусии и изучаване на казуси. След приключване на съответния курс се провежда тест. Приключване на обучението. Подготовка и издаване на документ за завършения курс – сертификат. Провежда се анкета с обучаваните след приключване на обучението.
Дейност 4: Провеждане на обучения от Институт за публична администрация (ИПА) Дейността включва следните етапи: Етап 1: Сформиране на групи за обучение - Дейността включва предварителна организация, свързана с подготовката за обученията и провеждането им, като осъществяване на консултации с ИПА на обученията и актуализиране и конкретизиране във времето на графика за обучение на отделните групи. Етап 2: Провеждане на обучение по английски език: 1. Провеждане на курс по разговорен английски език (базов курс) – предвижда се 34 служители от Регионална дирекция – София да преминат обучението. Продължителността на курса е 5 дни, 40 учебни часа. Целите на обучението са: да развие комуникативни умения по английски език в административна среда; да развие разговорни умения по английски език в конкретни ситуации; да повиши увереността за водене на разговор на английски език в работна административна среда. Обучението се фокусира върху изграждане на умения за активно слушане и говорене по определени теми от практиката в администрацията. Обученията ще се проведат по предварително разработена учебна програма. Обученията ще приключат с: изготвяне и провеждане на изпити след приключване на съответния курс; Подготовка и издаване на документ за завършения курс – сертификат; провеждане на анкета с обучаваните след приключване на обучението.
Дейност 5: Дейности за информация и публичност В изпълнение изискванията на финансиращия орган АВ ще проведе необходимата информационна политика. Тя обхваща отпечатване на рекламни материали, популяризиращи целите, дейностите и очакваните резултати по проекта. Ще се оповести финансовия принос и ролята на ЕСФ и ОПАК. Дейностите по информация и публичност включват: • Изготвяне на банери • Публикации в интернет-страницата на АВ • Рекламно-презентационни материали – рекламни химикалки, рекламни тефтери (пад), рекламни папки. На всички материали, изработени и свързани с популяризирането на проекта ще бъдат изготвени в съответствие с Регламент на Комисията (EО) № 1828/2006 и ще съдържат изречението: „Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.”
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Информационно обслужване АД
АЛФА ВЕСЕЛКА ВЕЛЧЕВА
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 319 BGN
Общ бюджет: 65 530 BGN
БФП: 65 530 BGN
Общо изплатени средства: 65 530 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 65 530 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 65 530 BGN
2015 0 BGN
65 530 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 55 701 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 55 701 BGN
2015 0 BGN
55 701 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 830 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 830 BGN
2015 0 BGN
9 830 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 2 по дейност 1 -
Индикатор 3 по дейност 2 - Общ брой на обучените служители на в Агенция по вписванията - обучени жени от общия брой
Индикатор 4 по дейност 3 - Служители,успешно преминали обученията с получаване на сертификат (%)
Индикатор 5 по дейност 4 -Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат (бр.)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз