Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0756-C0001
Номер на проект: ESF-2303-01-07020
Наименование: "Подобряване условията на труд в "АК МАГНИТ" АД"
Бенефициент: "АРОС КУАЛИТИ МАГНИТ" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 28.06.2013
Дата на приключване: 01.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в предприятието Описание на дейността. Анализът ще съдържа най-малко следните раздели: „Въведение”, „Изложение и анализ”, „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност”, „Заключение”. І. В раздел „Въведение” ще бъдат представени използваните изходни данни, описание на характеристиките и състоянието на предприятието и организацията на трудовата дейност към момента, в т.ч.: - съдържание и характеристики на основните и спомагателни трудови дейности, използвани технологии, използвани суровини и материали и произвеждани продукти, работни помещения и работни места, работно оборудване, съоръжения с повишена опасност и др; - управление на основните и спомагателните дейности (планиране, изпълнение, наблюдение и контрол на изпълнението, анализ и подобрения), процедури, вътрешни трудови стандарти и документи; - показатели за ефективност на трудовата дейност; - управление на персонала, в т.ч.: състав, квалификационна структура, здравно състояние, рискови групи, заплащане, социално партньорство, колективно трудово договаряне и социални придобивки, мотивация; - условията на труд при изпълнение на основните и спомагателните трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, вкл. физични условия (фактори на работната среда), изисквания на задачата и трудовия процес, социални и организационни фактори - източници на опасности за безопасността и здравето, основни рискови фактори, оценки на риска, средства за колективна защита, лични предпазни средства, санитарно-битови условия, травматизъм и заболеваемост и др.; - управление на дейността по осигуряване на безопасността и здравето – законови и други изисквания, оценки за съответствия, документиране, докладване, информиране и консултиране и др., процедури и практики. ІІ. В раздел „Изложение и анализ” ще бъдат описани силните и слабите страни на организацията на трудовата дейност и работната среда в предприятието; ще бъдат определени елементите на организацията на трудовия процес и работната среда, които имат ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда. Подробно ще бъде анализирано и оценено нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ и документирането и др. Въз основа на анализ на силните и слабите страни (SWOT – анализ) на елементите на организацията и проектирането на трудовия процес и работната среда се определя кои от тях следва да се поддържат и развиват и за кои е необходимо да се предприемат допълнителните мерки за подобрения. Силните и слабите страни на вътрешната среда се разглеждат в съчетание с възможностите и опасностите, произтичащи от външната среда. Съставят се SWOT-матрици, -таблици и -диаграми, илюстриращи съотношението на характеристиките на трудовата дейност. ІІІ. В раздел „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност” ще бъдат обосновани и описани при кои елементи на организацията на основните и спомагателни дейности има необходимост от усъвършенстване и подобрения и какви; подобрения на условията на труд и други мерки за повишаване и поддържане на работоспособността и производителността на труда и как ще се постигне това; какви методи и средства ще бъдат използвани за постигането на целите на проекта. ІV. В раздел „Заключение” въз основа на обобщения анализ на резултатите ще бъдат направени изводи за състоянието на предприятието и организацията на трудовия процес, ще бъдат определени приоритетите и ще бъдат препоръчани необходимите действия и съответно необходимите за всяко от тях ресурси. Обосновка на дейността. Анализът ще даде обективна оценка на състоянието на организацията на трудовата дейност в предприятието и ще обоснове разработването на Проект за усъвършенстване на организацията на труда и създаване на предпоставки за повишаване на производителността на труда и за намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания. Дейността е задължителна по настоящата процедура и съответства на общите и специфични цели, заложени в проекта.
Дейност 2: Информиране и публичност на дейностите в проекта Описание на дейността. Проектът предвижда информиране на широката общественост за финансовото подпомагане в рамките на оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”, финансирана /съфинансирана от ЕСФ и ЕФРР, посредством следните инструменти: 1. Инсталиране на информационно табло на мястото, където се извършват дейностите по проекта. 2. Отпечатване на информационни дипляни и стикери за проектните дейности. 3. Организирани информационни пресконференции при стартиране и финализиране на проекта. 4. Изработване на информационни банери за информираност по време на срещи, семинари, обучения и др. 5. Информиране на обществеността чрез съобщения в пресата. Обосновка на дейността: Изискването е всички бенефициенти да отбелязват финансовия принос на Общността и да поставят логото на ЕС и на ОП РЧР на всеки продукт по проекта, включително: бланки; интернет страници, слайдове; бюлетини, каталози, брошури, листовки; банери, табели или специални знаци или стикери; прес-съобщения, реклами. Широката общественост следва да бъде информирана за целите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - да се подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване.
Дейност 3: Изграждане на система за локална аспирация на източници на прах и химични агенти в производство „Изграждане на ядра и почистване на механични детайли” 1. Описание на дейността. За изграждането на системата за локална аспирация на източници на прах и химични агенти в производство ще бъдат закупени следните детайли: Профил стоманен квадратен 40/40/3- прът 6 метра – 22 бр.; ЛТ ламарина поцинкована – квадратни метри -120; Поликарбонат на листи - 8 мм - квадратни метри – 260; Винкел 40/40/3 - прът 6 метра -12 бр.; Поликарбонатен Н-профил -линейни метри-70; Профил стоманен квадратен 25/25/3- прът 6 метра – 9 бр.; Електроди "Вежен "-кутия 5 кг-5 бр.; Дюбели за бетон – 100 бр.; Други крепежи – 1 бр.; Материал за екстензии-10 бр.; Механизми и обков за врати – 3 бр.; Шина 60/4 мм - 6 бр.; Дискове карбофлексови Ф115 - 20 бр.; Дискове карбофлексови Ф 230 – 20 бр.; Грунд за метал кутия - 10 бр.; Лак за метал протекта - сребрист – 20 бр.; Преход симетричен 400/300-Ф 315; дължина 450 мм - 1 бр.; Преход симетричен 400/400-Ф400; дължина 450 мм-1 бр.; Преход симетричен 500/500-Ф500; дължина 500 – 1 бр.; Преход симетричен 600/400-400/400; дължина 150 -1бр.; Преход асиметричен 400/250-300/250; дължина 400 мм - 1 бр.; Преход асиметричен 300/250-250/250; дължина 200 мм – 1 бр.; Коляно - преход 300/400-250/400; 90о; радиус 150 мм – 1 бр.; Коляно 250/400-90; радиус 150 мм – 1 бр.; Коляно 400/250-90; радиус 150 мм – 1 бр.; Коляно 400/400-90 : радиус 150 мм – 1 бр.; Кутия разпределителна по чертеж- 1бр.; Кутия разпределителна по чертеж – 1 бр.; Кутия за решетки – 5 бр.; Тапа 250/250 мм – 1 бр.; Въздуховод 400/250; дължина 700 – 1 бр.; Въздуховод 300/250: дължина 600 – 1 бр.; Въздуховод 250/250 ; дължина 800 – 1 бр.; Въздуховод 400/250; дължина 1000 – 1 бр. Въздуховод 250/250 ; дължина 1000 – 1 бр.; Коляно сегментно Ф 500-90 – 5 бр.; Коляно сегментно Ф 400-90 – 1 бр.; Коляно гладко Ф 250-90 – 4бр.; Преход концентричен Ф 315/Ф 250 – 1 бр.; Преход концентричен Ф 250/Ф 160 – 3 бр.; Разклонение 90 към кръгъл въздуховод Ф315/ Ф250 – 2 бр.; Накрайник кръгъл с мрежа под 45о Ф500 – 1 бр.; Втулка Ф 500 – 4 бр.; Втулка Ф 250 – 3 бр.; Тапи ф 160 – 3 бр.; Клапи ф 250 – 5 бр.; Меки връзки Ф 200 – 6 м; Разклонение 90 към кръгъл въздуховод Ф 200 – 5 бр.; Въздуховод Ф 500 – 3 метра – 6 бр.; Въздуховод Ф 400 - 3 метра - 1 бр.; Въздуховод Ф 315 - 3 метра – 3 бр.; Въздуховод Ф 250 - 3 метра - 4 бр.; Изолация на въздуховоди, кв. метри – 25; Укрепваща метална конструкция 250 кг. 2. Обосновка на дейността В резултат на извършени измервания на запрашеността на работната среда в участъка беше констатирана запрашеност 14,03mg/m³ при норма 6,0 mg/m³ . Констатирано бе и заболяване - кожна алергия от епоксидна смола. Въпросите относно подобряване на условията на труд на работни места „почистване на заварени изделия”, „грундиране” и „изграждане на ядра” са разисквани на заседания на Комитета по условия на труд, документирани с Протокол № 9 от 11.06.2012 г. и Протокол № 10 от 16.08.2012г.
Дейност 4: Закупуване на лични предпазни средства с по-добри защитни и ергономични свойства 1. Описание на дейността: Ще бъдат закупени следните лични предпазни средства и специално работно облекло за следните целеви групи: № по ред ЛПС монтажник ел.елементи оператор навиване бобини импрегнатори работник приготвяне на изол. смеси матричар шлосер шлайфист фрезист стругар електрокарист общ работник опаковчик строител Техн.кач.изм-я Монтьор на машити електротехник заварчик Продуктов отговорник 1 Ръкавици механична защита 4 2 Обувки с допълнително защитно бомбе /летни и зимни/ 52 16 7 2 16 1 1 1 1 1 2 1 10 1 1 10 5 52 16 7 2 16 1 1 1 1 1 2 1 10 1 1 10 5 3 Очила – закрит тип 48 7 3 4 Ръкавици – латекс еднократни 46 9 3 5 Предна гумена престилка 3 17 3 6 Ръкавели брезент 4 8 3 12 7 Очила – открит тип 53 7 1 1 1 8 Противопрахови маски 37 2 9 Антифони - външни 6 1 10 1 1 1 № по ред ЛПС монтажник ел.елементи оператор навиване бобини импрегнатори работник приготвяне на изол. смеси матричар шлосер шлайфист фрезист стругар електрокарист общ работник опаковчик строител Техн.кач.изм-я Монтьор на машити електротехник заварчик Продуктов отговорник 10 Антифони вътрешни 6 1 10 1 1 1 11 Ръкавици - термоустойчиви 3 12 Фотосоларни маски и предпазни очила 10 13 Ръкавици - кожени 10 14 Предна престилка-кожена 10 15 Ръкавели - кожени 10 16 Ръкавици кожени с маншон 11 17 Предна престилка - брезент 1 17 3 1 18 Диелектрични ръкавици 12 19 Ръкавици - химикоустойчиви 7 20 Ръкавици нитрил 7 21 Ръкавици докови 7 22 Ръкавици винил еднократни 15 1 23 Памучни ръкавици 3 24 Предпазни очила за оксижен 4 25 Антивибрационни ръкавици 2 1 2. Обосновка на дейността. Заложената дейност в проектното предложение има за цел да се надхвърлят минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място и да се осигури по-качествени, с по-добри защитни свойства и по-ергономични лични предпазни средства и специално работно облекло на работещите във фирмата. Въпросите относно закупуване на лични предпазни средства с по-добри защитни и ергономични свойства са разисквани на заседания на Комитета по условия на труд, документирани с Протокол № 9 от 11.06.2012 г. и Протокол № 10 от 16.08.2012 г.
Дейност 5: Организация и управление на проекта Описание на дейността: Управление и организация на дейностите за изпълнение на проекта относно: - вътрешен мониторинг/наблюдение на изпълнение на дейностите по проекта; - процедури при избор на изпълнител за доставка/предоставяне на услуги; - изготвяне и предоставяне на доклади; - управление на процедурите съгласно изискванията при отчитане извършването на проектни дейности (анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, закупуване на предпазни средства и специално работно облекло); - финансово изпълнение на проекта и счетоводно отчитане на съответните дейности. Обосновка на дейността: Дейностите по управление и организация са елемент от проекта и осигуряват успешно изпълнение на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема „Безопасен труд” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР).
Дейност 6: Одит на изпълнението на проекта Описание на дейността: Одиторският ангажимент включва проверка на междинни и окончателни финансови отчети по проекта за съответствие с всички изисквания на Договарящия орган, съгласуване на счетоводната система, която ще се прилага при изпълнението на проекта, уточняване на всички реквизити на първичните счетоводни документи. Обосновка на дейността: Правилата за управление на проекти, финансирани от Структурните фондове, препоръчват независим финансов одит на финансовите отчети от регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 160 521 BGN
Общ бюджет: 107 024 BGN
БФП: 85 619 BGN
Общо изплатени средства: 85 619 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 85 619 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 32 104 BGN
2014 52 566 BGN
2015 949 BGN
85 619 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 72 776 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 27 288 BGN
2014 44 681 BGN
2015 807 BGN
72 776 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 843 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 816 BGN
2014 7 885 BGN
2015 142 BGN
12 843 BGN
Финансиране от бенефициента 40 130 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз