Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0720-C0001
Номер на проект: ESF-2303-01-01014
Наименование: "По-сигурни и защитени на работа!"
Бенефициент: Специализирана болница за активно лечение на инфекциозни и паразитни болести "Проф. Ив. Киров" ЕАД София
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 27.06.2013
Дата на приключване: 27.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта Поддейност 1: Първоначална среща на екипа по проекта. Веднага след подписване на Договора за БФП, определеният екип от СБАЛИПБ ще проведе първоначална среща, която ще има за цел: • Запознаване на всички членове на екипа с целите на проекта, планираните дейности; одобрения бюджет; план-графика; предвидени процедури за избор на изпълнители; заложените индикатори и очаквани резултати; с изискванията на общите и специфични условия на Договора за БФП; • Разпределяне на задълженията и отговорностите между служителите и ръководителя на лечебното заведение, включени в екипа; • Изготвяне на актуализиран план-график с крайни срокове и очаквани междинни резултати; • Запознаване с основните изисквания на Ръководството за бенефициенти по схемата за безопасен труд; • Определяне на правила за отчитане на работата и докладване; • Изработване на план за действие и определяне процедурите за вътрешен мониторинг и отчетност; Дейността има за цел да осигури последователност, координация и яснота относно изпълнението на дейностите и правилата за реализиране на проекта. Тази дейност ще гарантира ясно разпределение на отговорностите и задълженията на всеки член на екипа с цел правилното изпълнение на основните дейности и постигане на максимално ефективни резултати. Поддейност 2: Управление, мониторинг, контрол и отчетност. Дейностите по управление, отчетност, мониторинг и контрол ще продължават през целия период на изпълнение на проекта и ще се изпълняват съобразно изискванията, заложени в следните документи: Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП РЧР със съответните Специални условия и Общи условия; ЗОП и неговите актуални изменения; Ръководство за бенефициенти по СБФП „Безопасен труд”. Периодично ще бъде извършвана пълна проверка на документацията, както и проверка на място на изпълнението на възложените на изпълнители дейности по проекта, за да се гарантира осъществяване на ефективен вътрешен мониторинг и контрол, съобразно изискванията на ДО на Оперативната програма. Екипът по проекта ще организира воденето на точна и редовна документация и аналитични счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на проекта, използвайки текущата счетоводна система на лечебното заведение, но организирана по начин, гарантиращ отделна счетоводна аналитичност само за дейностите и целите по проекта. Тази система ще се прилага в съответствие с националното законодателство. Счетоводните отчети и разходите, свързани с проекта, ще подлежат на ясно идентифициране и проверка от страна на представители на Договарящия орган, Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори. Екипът за организация и управление на проекта ще представя на Договарящия орган междинни и финален финансови отчети. Междинен финансов отчет ще се представя при всяко искане за междинно плащане и ще включва всички разходи, направени по проекта. Основните видове документи, които ще бъдат прилагани към финансовите отчети, ще отговарят на изискванията на Ръководството за бенефициента за изпълнение на проекти по схема BG051PO001-2.3.02: „Безопасен труд. След приключване на изпълнението на дейностите по проекта ще бъдат изготвени финален финансов отчет и технически доклад. В изготвянето им ще участват всички членове на екипа на проекта. Документите ще бъдат представени на ДО не по-късно от два месеца след изтичане на срока на изпълнение на дейностите по проекта.
Дейност 2: Избор на изпълнител за разработване на Общ анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в СБАЛИПБ ЕАД София Изборът на изпълнител за разработване на Общия анализ ще се проведе в съответствие с изискванията и разпоредбите на актуалното законодателство по ЗОП към момента на откриване на процедурата и изискванията на ДО по схемата. Дейността гарантира, че проектът ще се осъществява на базата на принципа на прозрачност при вземането на решения и тяхното прилагане. За избора на изпълнител, екипът по проекта ще подготви образци на техническа и финансова оферти, както и всички други изискуеми документи за коректното провеждане на избора. За участие ще бъдат поканени доставчици на този специфичен вид услуга, които имат доказан опит и референции; професионална експертиза и специфични компетентности.
Дейност 3: Разработване на Общ анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в СБАЛИПБ ЕАД София Избраният, в рамките на проектна дейност 1, изпълнител ще разработи Общ анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в СБАЛИПБ. Съгласно изискванията на настоящата Схема, анализът ще съдържа следните раздели: 1. Въведение. Въз основа на изходните данни, в този раздел ще бъдат описани характеристиките и състоянието на лечебното заведение, както и актуалната организация на трудовата дейност в него. Основните подточки на този раздел ще включват:  Съдържание и характеристики на основните и на спомагателните трудови дейности; използвани технологии, суровини и материали; произвеждани продукти; налични работни помещения, работни места и работно оборудване; съоръжения с повишена опасност и др.;  Управление на основните и на спомагателните дейности в Специализираната болница (планиране, изпълнение, наблюдение и контрол на изпълнението; анализ и предложения за подобрения); актуални процедури; вътрешни трудови стандарти и документи; показатели за ефективност на трудовата дейност;  Управление на персонала – състав, квалификационна структура, здравно състояние, рискови групи, заплащане, социално партньорство, колективно трудово договаряне и социални придобивки, мотивация;  Условия на труд при изпълнение на основните и спомагателните трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, в това число: физични условия; социални и организационни фактори – източници на рискове за безопасността и здравето; основни рискови фактори; оценки на риска, средства за колективна защита; лични предпазни средства; санитарно-битови условия, травматизъм и заболеваемост и др.;  Управление на дейността по осигуряване на безопасност и здраве – законови и други изисквания, оценки за съответствия, документиране, докладване, информиране и консултиране; процедури и практики. 2. Изложение и анализ. Описание на силните и на слабите страни в организацията на трудовата дейност и работната среда в СБАЛИПБ с включени:  SWOT анализ на елементите на организацията на трудовия процес и работната среда с ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда – ниво на организация и ефективност на трудовите процеси; на иновациите; на управлението на човешките ресурси; на условията на труд на организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ и документирането.  Препоръки за поддържащи и допълнителни мерки за подобрения на анализираните елементи, в контекста на възможностите и опасностите, произтичащи от външната среда. Приложение на различни информационни данни, илюстриращи съотношението на силните и слабите страни на трудовата дейност в болницата. 3. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност. Обосновката ще описва подробно: кои елементи на организацията на основните и на спомагателните дейности в СБАЛИПБ изискват усъвършенстване и подобрения; какви са конкретните очаквани резултати от подобряване условията на труд във болницата; други мерки за повишаване и поддържане на работоспособността и производителността на труда; какви са препоръчителните методи и средства за тяхното постигане. 4. Заключението на Общия анализ ще съдържа изводи, разработени приоритети и препоръки относно действията и ресурсите, които Специализираната инфекциозна болница трябва да отдели с цел подобряване организацията на трудовия процес.
Дейност 4: Подготовка и провеждане на тръжна процедура по ЗОП за избор на доставчик/ци на ЛПС и СРО по проекта В подготовката на тръжния пакет с документи за избор на доставчик/ци за проектните ЛПС и СРО, екипът от лечебното заведение ще използва компетентностите на експерта тръжни процедури по проекта, който притежава значителен опит в подготовката и провеждането на тръжни процедури по ЗОП. Макар ОП РЧР да има своите различия и специфики, по които членовете на екипа не са работили досега, вярваме че експертизата на експерта по проекта в алгоритъма за провеждане на тръжни процедури по ЗОП, ще бъде гарант за бързото одобрение на тръжната документация и своевременното й провеждане, съгласно заложеното време за това в план-графика на проекта. В този процес ще разчитаме и на методическата подкрепа на ДО в съгласувателната процедура. При избора на външен/шни изпълнител/и екипът ще заложи следните критерии в методологията за оценка:  опит в осъществяването на сходни доставки на ЛПС и/или СРО;  налични референции;  достатъчен брой персонал и ресурси, които да гарантират спазването на времевия график на доставката;  наличие на инструкции за употреба на личното предпазно средство, съгласно Наредба №3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на ЛПС на работното място;  наличие на Декларации за съответствие към доставените ЛПС и СРО;  наличие на маркировки, съгласно изискванията на Наредбата за маркировка за съответствие, приета с ПМС №191 от 16.08.2005 г. и др. При провеждането на процедурата по ЗОП ще бъдат спазени всички изисквания към бенефициентите на безвъзмездна помощ по отношение на подготовката на тръжната документация, сроковете за провеждане на открита процедура, съгласуването й с ДО и с ДРСЗ – София, публикуването на обявата в национален ежедневник и на сайта на лечебното заведение, подписването на договор/и с избрания/ите изпълнител/и. По-подробно описание на методологията на тази дейност е разписана в т. 5.2.1. Методи за практическа реализация на дейностите и причините за избора на предлаганата методология.
Дейност 5: Закупуване и доставка на закупеното ЛПС и СРО за нуждите на СБАЛИПБ Въз основа на извършената оценка на риска на работните места и представения към проектното предложение списък на работните места и видовете работи, при които се използват лични предпазни средства, за тези служители на СБАЛИПБ ще бъдат закупени лични предпазни средства и специално работно облекло. В съответствие с изискванията на Насоките за кандидатстване по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ предвидените за закупуване предпазни средства и специално работно облекло за персонала ще бъдат с по-висок клас на защита. Предвидените за целта лични предпазни средства и специално работно облекло са подробно описани в Приложение А3.1 на Бюджета на проекта. Необходимостта от подмяна и закупуване на нови и по-модерни лични предпазни средства и специално облекло за нуждите на персонала на лечебното заведение е описана подробно в т 4.4. „Описание на целевата група“ на формуляра за кандидатстване. Следва да се има предвид, че част от наличното в момента работно облекло не е подходящо и не е съобразено с индивидуалните особености на работниците и служителите в СБАЛИПБ и неговата подмяна е наложителна. Дейността включва закупуване на: лятна и зимна туника (по 230 броя всяка); летен и зимен панталон (по 230 броя всеки); летни и зимни престилки (по 86 броя); халати (166 броя); антистатични дишащи чехли тип сабо (166 чифта); грейка елек (173 броя); очила защитни за ХИВ/СПИН (101 броя); очила за работа с видеодисплей (80 броя); предпазни престилки (3000 броя); предпазни маски (24000 броя); предпазни ръкавици латекс (25000 броя); хирургични ръкавици (45000 броя); шуби/якета (6 броя); обувки от кожа с каучук (12 броя); зимни гащеризони (20 броя). Дейността е обусловена от необходимостта от подмяна на наличните работни облекла, обувки и лични предпазни средства, поради изтичащ срок на ползване, съгласно нормативните изисквания, както и поради амортизация на значителна част от ЛПС, работните облекла и обувки.
Дейност 6: Подготовка и провеждане на тръжна процедура за избор на доставчици на колективни предпазни средства и противопожарна инсталация Процедурата за избор на изпълнители ще бъде проведена в пълно съответствие с актуалните разпоредби на Закона за обществени поръчки. По предварителни проучвания на екипа по проекта, прогнозната стойност на пожароизвестителната инсталация ще бъде около 25 000 лева, а на безконтактните диспенсъри – около 5 500 лева. Поради динамичните промени във ЗОП, както и очакванията за въвеждането на изцяло нов Закон, към момента може да се планира единствено нормативната рамка, с която ще бъде съобразен избора на доставчици. Дейността ще бъде изпълнена от екипа по проекта, който ще има за задача да осигури подготовката и провеждането на процедурата законосъобразно и в предвидените срокове. Ще бъдат разработени технически и финансови образци на документи, ще бъде определен съставът на тръжната комисия и ще се поканят достатъчен на брой доставчици, така че да се съберат максимално отговарящи на техническите изисквания оферти. За пожароизвестителната инсталация ще бъдат избрани най-подходящите изпълнители от гледна точка на качеството на оферираните пожароизвестителни елементи и инсталация като цяло и от гледна точка на икономическата ефективност на разходите, като това ще бъде осигурено чрез изискванията и критериите, заложени в тръжните документи. Този етап ще приключи с подписване на договор с избрания доставчик за доставка, монтиране и експлоатационно въвеждане на пожароизвестителна инсталация.
Дейност 7: Доставка, монтиране и експлоатационно въвеждане на противопожарната инсталация. Доставка и монтиране на колективни предпазни средства Обосновката на необходимостта от модернизиране на трудовите процеси в Инфекциозна болница чрез закупуване на пожароизвестителна инсталация (ПИ) е приложена в т.4.4 от настоящия Формуляр. Обектите, в които проектното предложение планира да монтира инсталацията, са двата павилиони корпуса (Среден, Южен). След обстойно проучване на възможностите за различни конфигурации на пожароизвестителни системи, централи, датчици и др., екипът на проекта се спря на оптималния вариант, който в най-голяма степен ще повлияе върху подобряване безопасността на труда на здравните работници в СБАЛИПБ – подробна разбивка в т.4.4. на Формуляра и в Приложение Б.3. Монтажните процедури на пожароизвестителната инсталация са описани подробно в Приложение Б.3. След инсталирането и експлоатационното въвеждане на пожароизвестителната инсталация (от 72 часа), доставчикът ще проведе инструктаж за експлоатация на ПИ. След доставката на безконтактните диспенсъри от избрания по предходната дейност изпълнител, те ще бъдат монтирани в трите павилиона на лечебното заведение и ще бъде направен инструктаж за тяхната употреба и подмяна.
Дейност 8: Дейности за публичност и визуализация на проекта Съгласно изискванията към бенефициентите за информация и публичност, в рамките на проекта ще бъдат изготвени 3 информационни табели за оповестяване на проекта, които ще бъдат поставени на трите павилионни корпуса и административната сграда на лечебното заведение. Ще бъдат отпечатани 100 броя дипляни за популяризиране на дейностите по проекта. Ще бъдат проведени 2 пресконференции с общо 80 участници; най-малко 4 публикации, свързани с проекта ще бъдат поместени в национални, местни и регионални печатни и електронни медии. По проекта ще бъде изготвена визуализация на всички закупени ЛПС, СРО, КПС и пожароизвестителната инсталация – ще бъдат отпечатани стикери, изработени нашивки или добавени други подходящи елементи, за да бъдат спазени изискванията за визуализация и публичност.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 174 573 BGN
Общ бюджет: 142 999 BGN
БФП: 142 999 BGN
Общо изплатени средства: 142 160 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 142 999 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 34 915 BGN
2014 107 245 BGN
2015 0 BGN
142 160 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 121 549 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 29 677 BGN
2014 91 159 BGN
2015 0 BGN
120 836 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 450 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 237 BGN
2014 16 087 BGN
2015 0 BGN
21 324 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз