Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0510-C0001
Номер на проект: ESF-2303-03-14001
Наименование: "Изпълнение на интегрирана програма за подобряване на условията на труд в "Меггле България" ЕООД"
Бенефициент: ""МЕГГЛЕ България" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 20.06.2013
Дата на приключване: 20.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Шумен
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност № 1 „Сформиране на екип за изпълнение на проекта” Описание: В рамките на изпълнение на тази дейност ще бъде сформиран екип за управление изпълнението на проектните дейности. За целите на проекта членовете на екипа ще сключат граждански договори за почасова работа на база заповед за назначаване на екип. Обосновка: Изпълнението на тази дейност е ключова за създаването на условия за качествено и навременно изпълнение на проектните дейности в съответствие с изискванията и условията на Насоките за кандидатстване, Договора за безвъзмездна финансова помощ и Оперативното ръководство за изпълнение на договори по настоящата процедура
Дейност № 2 „Избор на външни изпълнители по реда и условията на ПМС 69 2013 г.” Описание: Избор на външни изпълнители по реда и условията на ПМС 69/2013 г. за следното: 1. Извършване на всеобхватен анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. 2. Извършване на модернизация и обезопасяване на външно стълбище към входа на предприятието и монтажа на обезопасителни парапети и парапетна рампа. 3. Изграждане на оповестителна система за бедствия, аварии и катастрофи. 4. Доставка и монтиране на професионален душ за измиване на очите и тялото при аварийни ситуации. 5. Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло за работници на завода. 6. Осигуряване на публичност и визуализация на проекта. 7. Доставка на материали и консумативи за обезпечаване администрирането на изпълнението на проектните дейности. Обосновка: чрез провеждане на гореописаните процедури се цели да бъдат избрани най-добрите, отговарящи на нуждите на предприятието, доставчици и изпълнители за изпълнение на планираните в проекта дейности по ПМС № 69/2013 г. при спазване на основните принципи на откритост, прозрачност и конкурентост при избора. Натовареността на служителите на работното място, необходимостта от специфична експертиза и спазването на принципите на обективност и независимост при изпълнението на заложените проектни дейности обосновават избора на външни изпълнители за горепосочените дейности.
Дейност № 3 „Извършване на всеобхватен анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност” Описание: Извършване на всеобхватен анализ на състоянието на организацията и проектиране на трудовата дейност на МЕГГЛЕ България ЕООД, който обхваща всички работни направления и процеси в компанията. Структурата на изготвения анализа ще съдържа като минимум информация относно: I. Въведение – описание и представяне на характеристиките и състоянието на предприятието и организацията на трудовата дейност към момента, на спомагателните трудови процеси, технологии, суровини, материали, работни помещения и места, показателите за ефективност на трудовата дейност, процесите на управлението на персонала, условията на труд при изпълнението на основните и спомагателните трудови дейности, управлението на дейността по осигуряване на безопастност и здраве при работа, практики и процедури. II. Изложение и анализ – изследване, анализ и описание на силните и слабите страни на организацията на трудовата дейност и работната среда; ключови елементи на организацията на работния процес и среда; ниво на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, дейностите по осигуряване на ЗБУТ; силните и слабите страни на вътрешната и външната среда и др. III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност. Описание ключовите елементи на организацията на основните и спомагателните дейности, който имат нежда от усъвършенстване и подобряване; на необходимите мерки, методи и процедури за подобряване на работната среда и за повишаване на производителността на труда; методи и средства за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието. IV. Заключение – обобщен анализ на резултатите, изводи за състоянието на предприятието и трудовите процеси, заключителни препоръки и определяне на приоритетите за постоянен мониторинг и подобряване. Анализът следва да приключи с представяне на доклад, в който да бъдат включени установените силни и слаби страни на трудовата дейност; причините за констатираните слабости; насоки за подобряване на условията на труд и конкретни предложения за усъвършенстване. Обосновка: Всеобхватното и обстойно изследване на организацията на трудовата дейност е с цел усъвършенстването й и създаването на предпоставки за подобряване на работните процеси и взаимовръзки и за повишаване производителността на труда като цяло в краткосрочен и средносрочен аспект. Анализът на състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност на предприятието е ключов елемент за повишаване на производителността на труда и конкурентоспособността на компанията. Той е предпоставка за повишаване качеството на трудовия живот на заетите лица и тяхната мотивация посредством усъвършенстването на организацията на трудовата дейност, тъй като е основополагащ по отношение разработването и прилагането на адекватна политика и мерки за подобряване условията на труд на работното място. Методите на планиране, организиране, осъществяване, мониторинг и усъвършенстване на трудовата дейност са ключови фактори за ефективността на поетата от дружеството корпоративна социална отговорност в унисон с изпълняваната политика в тази насока. Анализът на организацията и проектирането на трудовата дейност на предприятието е важна предпоставка за повишаване на мотивацията и производителността на труда, респективно конкурентоспособността на компанията. Изпълнението на дейността по анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност предвид нейната всеобхватност и търсената експертиза предполага ангажираност поне на 3 експерта за период от 3 календарни месеца при минимален брой от 950човекочаса общо.
Дейност № 4: „Модернизация и обезопасяване на производствените процеси и помещения чрез изграждане на превантивни системи за контрол и мониторинг на рисковете за здравето и безопасността на работното място” Описание: Модернизация и обезопасяване на производствените процеси и помещения чрез изграждане на превантивни системи за контрол и мониторинг на рисковете за здравето и безопасността на работното място, а именно: 1. Извършване на модернизация и обезопасяване на външно стълбище към входа на предприятието чрез, от една страна, изграждане на допълнително покритие на стълбите и поставяне на допълнителни противоплъзгащи средства за защита, а, от друга, изграждане на парапет на стълбище вход прием и приемна рампа, предпазващ от падания. 2. Изграждане на оповестителна система за бедствия, аварии и катастрофи, която своевременно да информира присъстващите във всички зони на производствената сграда за възникнала аварийна ситуация и реализация на специфична атмосфера чрез фоново озвучаване на помещенията. 3. Доставка и монтиране на професионален душ за измиване на очите и тялото при аварийни ситуации, възникнали при работа с производствени технологии, ползващи химически вещества за дезинфекция на производствените машини и опаковъчните материали. Обосновка: Планираните в настоящото проектно предложение дейности за модернизация и обезопасяване на производствено помещение в завода са от изключително важно значение по отношение на обезпечаването на превантивни системи за мониторинг и контрол на рисковете за здравето и безопасността на работното място. 1. Извършване на модернизация и обезопасяване на външно стълбище към входа и изграждането на парапетна рампа, ще предотвратят рисковете от подхлюзвания, наранявания, счупвания и други здравни иниденти у работниците на предприятитето. 2. Изграждане на оповестителна система за бедствия, аварии и катастрофи ще информира своевременно работниците във всички зони на производствената сграда за възникнала аварийна ситуация, така че същите да предприемат необходимите защитни мерки чрез конкретни предпазни средства и за своевременна евакуация от опасните помещения. 3. Доставка и монтиране на професионален душ за измиване на очите и тялото при аварийни ситуации ще обезпечи своевременна защита на тялото и очите на работниците в ситуации на аварии с химични вещества, предизвикващи изгаряния и други нежелани последици. При контакт с такива химични вещества и газове поразените части от човешкото тяло трябва да бъдат измити незабавно със силна струя вода. Горепосочените мерки кореспондират с утвърдената програма за минимизиране на риска в компанията, които са препоръчителни по отношение на резултатите от оценката на риска и надграждат предприетите вече мерки, задължителни съгласно нормативната уредба по ЗБУТ в страната. В качеството си на социалноотговорен работодател, МЕГГЛЕ България ЕООД при разработването на програмата за минимизиране на риска планира не само задължителните по закон, минимално изискуеми, но и допълнителни инструменти за превенция и ограничаване на рисковете от трудови инциденти и професионални заболявания.
Дейност № 5: Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло за работниците на предприятието Описание: В рамките на изпълнение на тази дейност се предвижда закупуването на висококачествени лични предпазни средства и работно облекло за работниците на предприятието, както следва: Лични предпазни средства:  59 броя обувки половинки с композитно бомбе, които обезпечават по голяма еластичност, подвижност и удобство при работа. Предвидените за закупуване обувки са по-висок клас от наличните в момента, тъй като, от една страна композитното бомбе обезпечава високо удобство и едновременно с това предпазва от механични наранявания и химически агресивни вещества, а от друга тези обувки са с PU/TPU грайферно ходило с двойна плътност, което обезпечава по-висока сигурност и защита от подзлъзвания и последващи наранявания.  39 броя обувки половинки, които обезпечават допълнителна защита за ходилото от пробождане, по-висок клас от наличните поради дишащия и износоустойчив хастар, антиалергичните и противоизпотяващи стелки.  14 броя работни боти за предпазване от студ, влага, прах, химически вещества и осигуряване на механична защита, по-висок клас от наличните поради дишащия и износоустойчив хастар, антиалергичните и противоизпотяващи стелки.  13 броя обувки половинки за предпазване от студ, намокряне, влага, прах, химически вещества, по-висок клас от наличните поради допълнителната защита на ходилото от пробождане, дишащ и износоустойчив хастар, антиалергични и противоизпотяващи стелки.  13 броя боти за предпазване от студ, намокряне, влага, прах, химически вещества, по-висок клас от наличните поради допълнителната защита на ходилото от пробождане, дишащ и износоустойчив хастар, антиалергични и противоизпотяващи стелки.  6 броя диелектрични боти за работа при напрежение до 20 kV.; При U до и над 1000 V - като допълнително електрозащитно средство; В закрити електрически уредби ( в сухо време в ОЕУ); В разпределителни уредби (РУ) разпределителни табла, разпределителни съоръжения в клетки и шкафове; В комплектни разпределителни уредби (КРУ); За оперативно-ремонтния персонал на генератори, електродвигатели, преобразуватели; по-висок клас от настоящите поради по-високата плътност на материала и по-високата устойчивост на напрежение, от който са направени.  87 броя ботуши за предпазване от студ, прах, намокряне, механични фактори, по-висок клас от наличните поради нитрилната подметка.  6 броя диелектрични ръкавици за работа с ел. съоръжения под напрежение от 2,5 kV до 30 kV, обхвати: 2,5 kV, 10 kV, 20 kV и 30 kV, по-висок клас от настоящите поради по-високата плътност на латекста и по-високата устойчивост на напрежение, от който са направени.  100 броя ръкавици за предпазване от студ, прах, намокряне, механични фактори, подхлъзване и химични вещества, по-висок клас от настоящите поради висококачествената свинска лицева кожа, здравина и устойчивост.  19 броя ръкавици за предпазване от студ, прах, намокряне, механични фактори, химични вещества, по-висок клас от настоящите поради по-високата им чувствителност и устойчивост на агресивни вещества.  93 броя защитни ръкавици за предпазване от широк спектър химически вещества, по-висок клас от настоящите поради по-устойчивото покритие.  17 броя защитни ръкавици за предпазване от изключително силни агресивни химически вещества, по-висок клас от настоящите поради по-устойчивото покритие.  24 броя защитни ръкавици за предпазване от запалване, студ, влага и агресивни вещества, по-висок клас от настоящите поради силната устойчивост на запалзване и раздиране.  96 броя защитни ръкавици за предпазване от студ, влага и агресивни вещества, по-висок клас от наличните кожени поради изработката от материал с високо сцепление.  1 брой защитни ръкавици за заварчик за предпазване от изгаряне и наранявания, по-висок клас от наличните, поради телешката кожа, от която са изработени и съшити с трудногорими конци.  99 броя очила защитни за предпазване от прах, пръски, механическа и химическа защита, по-висок клас от наличните поради комбиниращата рамка, ремък за регулиране на главата и вентилационните отвори против замъгляване.  26 броя очила защитни за предпазване от прах, пръски, механическа и химическа защита, по-висок клас от наличните поради комбиниращата рамка, ремък за регулиране на главата и възможността да се комбинират с полумаска.  55 броя очила защитни за предпазване от прах, пръски, механическа и химическа защита, по-висок клас от наличните поради уникалното регулиране на рамките както по дължина, така и наклона на самите окуляри.  1 брой защитни очила за заварчик за предпазване от прах, пръски, механическа и химическа защита, изгаряне и наранявания, по-висок клас от наличните поради високата термоустойчивост, директна вентилация, много добро сцепление с лицето.  1 брой щит – шлем за заваряване за предпазване от прах, пръски, механическа и химическа защита, изгаряния, по-висок клас от наличните поради автоматично затъмняващия се филтър.  1 брой щит – шлем за заваряване за предпазване от прах, пръски, механическа и химическа защита, изгаряния, по-висок клас от наличните поради околожката и повдигащия екран.  9 броя щит за предпазване от прах, пръски, механическа и химическа защита, изгаряния, по-висок клас от наличните поради устойчивия на износване поликарбонатен визор.  87 броя шапки ватирани за предпазване от студ, намокряне и др., по-висок клас от наличните поради покритието с водонепромокаем полиестер.  26 броя шапки плетени за предпазване от студ, намокряне и др., по-висок клас от наличните поради поради дишащия акрил на хастара.  7 броя полумаски с филтър за предпазване от прах, газове, пръски, по-висок клас от наличните поради ниската алергичност, олекотена, филтри за газ и прах.  16 броя антифони за защита от високи нива на шум, по-висок клас от наличните поради двойната стена на мидата и минималния вътрешен резонанс.  46 броя престилки защитни предни за защита от намокряне, химически пръски и др., по-висок клас от наличните поради плътния винил от 0,508 мм.  40 броя каски защитни за защита от нараняване, падащи предмети, химически вещества и др., по-висок клас от наличните поради текстилната околожка и четириточковото закрепване.  6 броя колани предпазни, по-висок клас от наличните поради комбинацията от колан и раменно-бедрена сбруя, допълинтелно регулиране на гърдите, раменете и бедрата, с допълнителни уши на ремъците за аварийни ситуации. Специално работно облекло:  47 броя елек за защита от студ, намокряне, по-висок клас от наличните поради водоустойчивата материя и осигурената топлозащита с допълнителни светлоотразителни елементи.  59 броя елек олекотен за защита от студ, намокряне, по-висок клас от наличните поради водоустойчивата материя и осигурената топлозащита.  40 броя комплект ватиран за предпазване от прах, намокряне, студ и др., по-висок клас от наличните поради високата топло и водозащитност на гащеризона, промазания полиестерен плат, светлоотразителни ленти за тъмната част на денонощието.  46 броя панталон зимен за предпазване от прах, замърсяване, студ и др, по-висок клас от наличните поради олекотената, дишаща и противо замърсяваща материя.  1 брой костюм за заварчик защитен за предпазване от изгаряне, наряняване, мехинични фактори, намокряне и др., по-висок клас от наличните поради памучния плат, покрит с естествена кожа за защита от прегаряне.  1 брой костюм за заварчик защитен за предпазване от изгаряне, наряняване, мехинични фактори, намокряне и др., по-висок клас от наличните поради трудногоримия плат на якето и гащеризона, с устойчиви на изгаряне конци, антистатичен.  6 броя гащеризон за защита от прах, намокряне, киселина и други химически вещества и др., по-висок клас от наличните поради високата прахо-водо-киселиноустойчивост, антистатичност, с допълнителна непропускливост на течности и газове. Обосновка: изброените лични предпазни средства и специфично работно облекло намаляват до минимум въздействието на преките рискове от работния процес, обезпечават безопасната работа на работниците, свеждат до минимум производствените рискове за тяхното здраве, намаляват възможностите за трудови злополуки и инциденти и подобряват здравния статус на работниците в завода. Това, от своя страна, повишава работната отговорност и сигурност у работниците при извършване на ежедневните им трудови задължения, а от друга, осигурява пълно усещане за сигурност на работното място и висока мотивираност и ангажираност у заетите лица по отношение на тяхната работа.
Дейност № 6 „Осигуряване на публичност и визуализация на проекта.” Описание: Планираните дейности по обезпечаване на информация и публичност на изпълнението на проекта са: • Организиране и провеждане на две пресконференции, в началото и в края на проекта с цел постигане на информираност относно заложените и постигнатите резултати и ползи, свързани с изпълнението на проекта. • Сто и петдесет броя информационни листовки, изработени в съответствие с графичните и текстовите изисквания на ОП „РЧР”. • Четири информационни табели, изработени в съответствие с графичните и текстовите изисквания на ОП „РЧР”. Табелите ще бъдат поставени в на входа на предприятието, където ще се извърши обезопасяването на парапета, в помещенията с професионалните душове и изградената сигнална система, какво и в административния офис на екипа на проекта. • Два информационни рол-банера, изработени в съответствие с графичните и текстовите изисквания на ОП „РЧР”. • Публикуване на периодични информационни съобщения за напредъка по проекта на корпоративния сайт на МЕГГЛЕ България ЕООД с цел осигуряване на широка публичност на проекта и включените в него дейности, както и периодично обновяване на тази информация. Обосновка: Описаните мерки за осигуряване на публичност и визуализация отговарят на изискванията на Регламент на ЕК №1828/ 2006 и Регламент 1083/2006 за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, Насоките за кандидатстване по настоящата процедура, Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП РЧР. Те са от ключово значение за информиране на широката общественост за финансовото подпомагане, което е отпуснато от фондовете и популяризиране на обстоятелството, че ЕС съфинансира проекта и операцията, която се изпълнява е в рамките на ОП РЧР.
Дейност № 7 „Процес на управление, координация, мониторинг и отчитане на проекта” Описание: Тази дейност предвижда спазване на план- графика за изпълнение на проекта, стриктно придържане към разписаните дейности в проекта и посочените индикатори; управление на бюджета и неговото целесъобразно и добросъвестно изпълнение; навременно установяване на нередности и предотвратяване на евентуални проблемни ситуации; текущ контрол по осъществяване на дейностите; анализиране и оценка на документи и др. Обосновка: Описаната дейност е заложена да обезпечи успешната реализация на проекта посредством постоянен процес на управление, координация, наблюдение и отчитане.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 53 461 BGN
Общ бюджет: 66 264 BGN
БФП: 53 011 BGN
Общо изплатени средства: 53 011 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 53 011 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 53 011 BGN
2015 0 BGN
53 011 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 45 059 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 45 059 BGN
2015 0 BGN
45 059 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 952 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 7 952 BGN
2015 0 BGN
7 952 BGN
Финансиране от бенефициента 13 365 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз