Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0083-C0001
Номер на проект: ESF-2303-07-13003
Наименование: "Превенцията на Риска е Инвестиция в Служителите ни - Трябва постоянна Ангажираност"
Бенефициент: "ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ" ЕАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 19.06.2013
Дата на приключване: 01.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност № 1 „Сформиране на екип за изпълнение на проекта” Описание: В рамките на изпълнение на тази дейност ще бъде сформиран екип за управление изпълнението на проектните дейности. За целите на проекта членовете на екипа ще сключат граждански договори за почасова работа на база заповед за назначаване на екип. Обосновка: Изпълнението на тази дейност е ключова за създаването на условия за качествено и навременно изпълнение на проектните дейности в съответствие с изискванията и условията на Насоките за кандидатстване, Договора за безвъзмездна финансова помощ и Оперативното ръководство за изпълнение на договори по настоящата процедура
Дейност № 3 „Извършване на задълбочен анализ и проектиране на организацията на трудовата дейност в предприятието“ Описание: Планирано е дейността да обхване цялото предприятие, а именно административната и производствената част.Структурата на предвидения анализа следва да съдържа най-малко следната информация: 1. Въведение: описание на характеристиките и състоянието на предприятието и организацията на трудовата дейност към момента, в т.ч.: 1.1. Съдържание и характеристики на основните и спомагателни трудови дейности, използвани технологии, използвани суровини и материали и произвеждани продукти, работни помещения и работни места, работно оборудване, съоръжения с повишена опасност и др. 1.2. Управление на основните и спомагателните дейности (планиране, изпълнение, наблюдение и контрол на изпълнението, анализ и подобрения), процедури, вътрешни трудови стандарти и документи. 1.3. Показатели за ефективност на трудовата дейност. 1.4. Управление на персонала, в т.ч.: състав, квалификационна структура, здравно състояние, рискови групи, заплащане, социално партньорство, колективно трудово договаряне и социални придобивки, мотивация. 1.5. Условията на труд при изпълнение на основните и спомагателните трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, вкл. физични условия (фактори на работната среда), изисквания на задачата и трудовия процес, социални и организационни фактори - източници на опасности за безопасността и здравето, основни рискови фактори, оценки на риска, средства за колективна защита, лични предпазни средства, санитарно-битови условия, травматизъм и заболеваемост и др.; 1.6. Управление на дейността по осигуряване на безопасността и здравето – законови и други изисквания, оценки за съответствия, документиране, докладване, информиране и консултиране и др., процедури и практики. 2. Изложение и анализ: описание и SWOT анализ на силните и слабите страни на организацията на трудовата дейност и работната среда. Определяне на елементите на организацията на трудовия процес и работната среда, които имат ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда. Анализ и оценка на нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ и документирането и др. Анализът на елементите на организацията и проектирането на трудовия процес и работната среда следва да определи кои от тях да се поддържат и развиват и за кои е необходимо да се предприемат допълнителните мерки за подобрения. Силните и слабите страни на вътрешната среда се разглеждат в съчетание с възможностите и опасностите, произтичащи от външната среда. SWOT-матрици, -таблици и –диаграми трябва да илюстрират съотношението на характеристиките (силните и слабите страни) на трудовата дейност. 3. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност: Описание на инструментариума за прилагане и усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в предприятието. Методи и средства за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието. 4. Заключение: Обобщение за състоянието на предприятието и организацията на трудовия процес. Приоритизиране и заключителни препоръки по отношение на необходимите мерки, действия и съответните ресурси за постоянен мониторинг и подобряване. Обосновка: Всеобхватното и обстойно изследване на организацията на трудовата дейност е с цел усъвършенстването й и създаването на предпоставки за подобряване на работните процеси и взаимовръзки и за повишаване производителността на труда като цяло в краткосрочен и средносрочен аспект. Анализът на организацията и проектирането на трудовата дейност на предприятието е ключов елемент за повишаване на производителността на труда и конкурентоспособността на компанията. Той е предпоставка за повишаване качеството на трудовия живот на заетите лица и тяхната мотивация посредством усъвършенстването на организацията на трудовата дейност, тъй като е основополагащ по отношение разработването и прилагането на адекватна политика и мерки за подобряване условията на труд на работното място. Методите на планиране, организиране, осъществяване, мониторинг и усъвършенстване на трудовата дейност са ключови фактори за ефективността на поетата от дружеството корпоративна социална отговорност в унисон с изпълняваната политика в тази насока. Анализът на организацията и проектирането на трудовата дейност на предприятието е важна предпоставка за повишаване на мотивацията и производителността на труда, респективно конкурентоспособността на компанията. Изпълнението на дейността по анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност предвид нейната всеобхватност и търсената експертиза предполага ангажираност поне на 3 експерта за период от 4 календарни месеца при минимален брой от 1500 човекочаса общо.
Дейност № 4: „Модернизация и обезопасяване на производствените процеси чрез монтиране на 4 шумоизолиращи кабини и 1 шумоизолиращ кожух” Описание: Модернизация и обезопасяване на производствените процеси, помещения и работни места посредством изграждане на превантивни системи за предотвратяване на рисковете за здравето и безопасността, чрез монтиране на 4 шумоизолиращи кабини около работните места на операторите на бласт-автоматите, 1 шумоизолиращ кожух около трошачната машина. Обосновка: Планираните в настоящото проектно предложение дейности за модернизация и обезопасяване на производствените помещения в град Русе, където са ситуирани бласт – автоматите и трошачната машина, са от изключително важно значение по отношение на обезпечаването на превантивни системи за мониторинг и контрол на рисковете за здравето и безопасността на работното място. Индустриалните източници на шум генерират високи нива на шум и то по целия честотен спектър. Пред всеки един бласт-автомат е работната маса на операторите на машините, което поставя тези работници във висок риск от производствените шумове, генерирани от производствения процес. От друга страна, ниските честоти на шума са най-опасни и трудни за спиране. Ето защо се налага около работното място на всеки оператор да бъде монтирана шумоизолираща кабина. Шумоизолиращите кабини и шумоизолиращият кожух се състоят от стени и тавани (т.нар. „одеала“), разположени в правилна геометрична форма около работното място на оператора, изработени от качествени звукопоглъщащи и звукодифракционни материали. Конструирането на такава система за шумопонижение около оператора позволява увеличаване на коефициента на индустриално шумозаглушаване като постига нива на редуциране на шума с до 16,4 dB в ниските честоти. Извършено е заснемане на силата на звука и по спектри е установено, че всеки еди от бласт-автоматите генерира звуково налягане от 82,5 dB(A), а трошачната машина от 105 dB(С) в честотен диапазон 63-250 Hz. Чрез монтиране на шумоизолиращите кабини нивата на шума при операторите ще достигнат до около 66 dB, което съответства на нормите на звуковото налягане. Горепосочените мерки кореспондират с утвърдената програма за минимизиране на риска в компанията, които са препоръчителни по отношение на резултатите от оценката на риска и надграждат предприетите вече мерки, задължителни съгласно нормативната уредба по ЗБУТ в страната. В качеството си на социалноотговорен работодател, Приста Ойл Холдинг ЕАД при разработването на програмата за минимизиране на риска планира не само задължителните по закон, минимално изискуеми, но и допълнителни инструменти за превенция и ограничаване на рисковете от трудови инциденти и професионални заболявания.
Дейност № 6 „Осигуряване на публичност и визуализация на проекта” Описание: Планираните дейности по обезпечаване на информация и публичност на изпълнението на проекта са: • Организиране и провеждане на 2 пресконференции, в началото и в края на проекта с цел постигане на информираност относно заложените и постигнатите резултати и ползи, свързани с изпълнението на проекта. • 4 информационни табели, изработени в съответствие с графичните и текстовите изисквания на ОП „РЧР”. Табелите ще бъдат поставени в производствените помещения, където ще бъдат монтирани шумоизолиращите кабини и в административната сграда на завода. • Поставяне на 5 информационни стикера върху 4-те шумоизолиращи кабини и 1-я шумоизолиращ кожух • Поставяне на 1571 информационни стикера върху новозакупените лични предпазни средства и специално работно облекло. • 2 публикации в печатни издания, в началото и в края на проекта с цел постигане на информираност относно заложените и постигнатите резултати и ползи, съдържащи графичните и текстовите изисквания на ОП „РЧР”. Публикуване на периодични информационни съобщения за напредъка по проекта на корпоративния сайт на Приста Ойл Холдинг ЕАД с цел осигуряване на широка публичност на проекта и включените в него дейности, както и периодично обновяване на тази информация. Обосновка: Описаните мерки за осигуряване на публичност и визуализация отговарят на изискванията на Регламент на ЕК №1828/ 2006 и Регламент 1083/2006 за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, Насоките за кандидатстване по настоящата процедура, Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП РЧР. Те са от ключово значение за информиране на широката общественост за финансовото подпомагане, което е отпуснато от фондовете и популяризиране на обстоятелството, че ЕС съфинансира проекта и операцията, която се изпълнява е в рамките на ОП РЧР.
Дейност № 7 „Процес на управление, координация, мониторинг и отчитане на проекта” Описание: Тази дейност предвижда спазване на план- графика за изпълнение на проекта, стриктно придържане към разписаните дейности в проекта и посочените индикатори; управление на бюджета и неговото целесъобразно и добросъвестно изпълнение; навременно установяване на нередности и предотвратяване на евентуални проблемни ситуации; текущ контрол по осъществяване на дейностите; анализиране и оценка на документи и др. Обосновка: Описаната дейност е заложена да обезпечи успешната реализация на проекта посредством постоянен процес на управление, координация, наблюдение и отчитане.
Дейност № 2 „Избор на външни изпълнители по реда и условията на ПМС 69 от 11.03.2013” Описание: Избор на външни изпълнители по реда и условията на ПМС 69 от 11.03.2013г. за следното: 1. Извършване на всеобхватен анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. 2. Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло за работници на завода в град Русе. 3. Модернизация и обезопасяване на производствените помещения в предприятието посредством монтирането на 4 шумоизолиращи кабини и 1 шумоизолиращ кожух. 4. Осигуряване на публичност и визуализация на проекта. 5. Доставка на материали и консумативи за обезпечаване администрирането на изпълнението на проектните дейности. 6. Извършване на одит на проекта от регистриран одитор, действащ член на ИДЕС. 7. Извършване на застраховка на закупено в рамките на проекта оборудване. Обосновка: чрез провеждане на гореописаните процедури се цели да бъдат избрани най-добрите, отговарящи на нуждите на предприятието, доставчици и изпълнители за изпълнение на планираните в проекта дейности по ПМС 69 от 11.03.2013г.при спазване основните принципи на откритост, прозрачност и конкурентост при избора. Натовареността на служителите на работното място, необходимостта от специфична експертиза и спазването на принципите на обективност и независимост при изпълнението на заложените проектни дейности обосновават избора на външни изпълнители за горепосочените дейности.
Дейност № 5: „Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло за работници на завода в град Русе“ Описание: В рамките на изпълнение на тази дейност се предвижда закупуването на висококачествени лични предпазни средства и работно облекло за работниците на предприятието, както следва:  Защитно яке - водоустойчиво (лятно), 18 броя; за защита от намокряне, вятър, по-висок клас от наличните поради високата водоустойчивост, ветроустойчивост и дишане на кожата.  Защитни обувки (летни) - композитни, 13 чифта, за ръководители на отдели ЗСМ, главен технолог, техник – технолог, началник ТПМ, началници и химици ИЛН, началници НПиС, СУКОС, екология, началник автотранспорт и механик, които обезпечават допълнителна защита за ходилото от пробождане, по-висок клас от наличните поради дишащия и износоустойчив хастар, антиалергичните и противоизпотяващи стелки.  Защитни обувки - с термична защита (зимни) – композитни, 34 чифта за ръководители на отдели ЗСМ, главен технолог, техник – технолог, началник ТПМ, началници, работници и химици ИЛН, началници НПиС, СУКОС, екология, началник автотранспорт и механик и др., за предпазване от студ, влага, прах, химически вещества и осигуряване на механична защита, по-висок клас от наличните поради дишащия и износоустойчив хастар, антиалергичните и противоизпотяващи стелки.  Обувки с подвижна ортопедична стелка (летни), 28 чифта; по-висок клас от наличните поради високата им антиалергичност, абсорбиращи потта стелка, противохлъзгащо, антистатично ходило.  Обувки с метално бомбе (летни), 103 чифта; за работници, оператори, заварчици, шлосери, шофьори и др., обезпечават допълнителна защита за ходилото от пробождане, по-висок клас от наличните поради дишащия и износоустойчив хастар, антиалергичните и противоизпотяващи подплати.  Защитни обувки - с термична защита (зимни) с метално бомбе, 103 чифта; за работници, оператори, заварчици, шлосери, шофьори и др., за предпазване от студ, намокряне, влага, прах, химически вещества, по-висок клас от наличните поради допълнителната защита на ходилото от пробождане, дишащ и износоустойчив хастар, антиалергични и противоизпотяващи стелки.  Защитно яке – термично (зимно), 80 броя, за защита от студ, намокряне, по-висок клас от наличните поради специалната топлоизолираща мембрана, с допълнителни светлоотразителни елементи.  Гащеризон и яке - термично (зимни), 102 комплекта, за предпазване от прах, замърсяване, студ и др, по-висок клас от наличните поради олекотената, дишаща и противо замърсяваща материя, сигнални елементи.  Зимна шапка, 160 броя, за предпазване от студ, намокряне и др., по-висок клас от наличните поради покритието с водонепромокаем полиестер.  Touchscreen ръкавици, 46 чифта, за ползване на сензорните екрани на мониторите на апаратурата, по-висок клас от наличните поради материята.  Туника с панталон, дълъг ръкав, 26 комплекта, за предпазване от студ, замърсяване и химични пръски, по-висок клас от наличните поради олекотената дишаща материя;  Защитни ботуши, 2 чифта, за предпазване от студ, намокряне, влага, прах, по-висок клас от наличните поради водоотблъскващата кожа, устойчивост на напрежение 18kV, дишаща и абсорбираща влагата подплата.  Ръкавици, устойчиви на температура до 350°C, 40 чифта, за предпазване от високи температури, по-висок клас от наличните поради високата им топлоустройчивост.  Ръкавици маслоустойчиви, 3484 чифта (за 67 човека по 52 чифта седмично), за предпазване от химически и агресивни вещества, по-висок клас от наличните поради плетеното безшевно трико и защитата с PVC нитрил.  Ръкавици с устойчивост на механични рискове, 1212 чифта (за 101 човека по 12 чифта месечно), по-висок клас от наличните поради увеличената защита при механични рискове.  Ръкавици лабораторни, 6720 чифта (за 28 човека по 240 чифта ежедневно), за защита от химични и агресивни вещества, по-висок клас от наличните поради обезпеченото по-добро сцепление и висока устойчивост на късане и пробиване.  Ръкавици диелектрични, 6 чифта, за работа с електрически съоръжения под високо напрежение, по-висок клас от наличните поради естествения висококачествен латекс.  Боти, диелектрични, 3 чифта, за работа с електрически съоръжения под високо напрежение, по-висок клас от старите поради латексовата материя и доброто сцепление с крака.  Килимче, диелектрично, 3 броя, за работа при наличие на високо напрежение, по-висок клас от старите поради естествения каучук, от който са направени;  Работен костюм за заварчик (комплект полугащеризон и яке), 1 комплект, за предпазване от изгаряне, наряняване, мехинични фактори, намокряне и др., по-висок клас от наличните поради трудногоримия плат на якето и гащеризона, с устойчиви на изгаряне конци, антистатичен.  Престилка от естествена кожа (заварчик), 1 брой, за предпазване от изгаряне, наряняване, мехинични фактори, намокряне и др., по-висок клас от наличните поради трудногоримия плат/естествена кожа;  Соларен шлем, заварчик, 1 брой, за предпазване от изгаряне, както и от ултравиолетови и инфрачервени лъчи, по-висок клас от наличния поради автоматично затъмняващия се филтър.  Каска, 77 броя, за предпазване от механични наранявания, удари и др., по-висок клас от наличните поради ергономичния и UV устойчивия материал.  Зимна качулка за каска, 77 броя, за предпазване от студ, намокряне, пръски, влага, по-висок клас от наличните поради дишащата поларна материя;  Дихателна маска, 82 броя, за предпазване от вдишване на прах, твърди частици, вредни аерозоли, по-висок клас от наличните поради системата за осигуряване на пълно прилягане към лицето.  Очила, ударозащитни, 8 броя, за предпазване от механични наранявания, защита на очите, по-висок клас от наличните поради оптичния клас на окуляра.  Очила с химична защита, 89 броя, за предпазване от вредни химически вещества и други агресивни вещества, поради оптичния клас на окуляра.  Антифони, 18 броя, за предпазване от високи нива на производствен шум, по-висок клас от наличните поради високата шумоизолация.  Дъждобрани (защитни покривала), 148 броя, за предпазване от студ, вятър, намокряне, пръски и др., по-висок клас от наличните поради олекотената и заздравената материя.  Работен позициониращ колан с раменно-бедрен колан (сбруя), 9 броя, по-висок клас от наличните поради комбинацията от колан и раменно-бедрена сбруя, допълинтелно регулиране на гърдите, раменете и бедрата, с допълнителни уши на ремъците за аварийни ситуации;  Шок абсорбер, 9 броя, за обезпечаване на височинната защита на работниците, по-висок клас от наличните поради 2 въжета и карабини. Обосновка: изброените лични предпазни средства и специфично работно облекло намаляват до минимум въздействието на преките рискове от работния процес, обезпечават безопасната работа на работниците, свеждат до минимум производствените рискове за тяхното здраве, намаляват възможностите за трудови злополуки и инциденти и подобряват здравния статус на работниците в завода. Това, от своя страна, повишава работната отговорност и сигурност у работниците при извършване на ежедневните им трудови задължения, а от друга, осигурява пълно усещане за сигурност на работното място и висока мотивираност и ангажираност у заетите лица по отношение на тяхната работа.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
КОРЕКТА РЕКЛАМА
"Екип одит" ООД
„Бултекс 99” ЕООД
САНСИ ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 156 651 BGN
Общ бюджет: 158 688 BGN
БФП: 126 950 BGN
Общо изплатени средства: 126 859 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 126 950 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 31 330 BGN
2014 0 BGN
2015 95 529 BGN
126 859 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 107 908 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 26 631 BGN
2014 0 BGN
2015 81 199 BGN
107 830 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 043 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 700 BGN
2014 0 BGN
2015 14 329 BGN
19 029 BGN
Финансиране от бенефициента 39 163 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз