Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-1071-C0001
Номер на проект: ESF-2303-08-01005
Наименование: "Нови стандарти за безопасен труд и организация на работа в "ТРИАДА ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИК" ЕООД"
Бенефициент: "ТРИАДА ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИК" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 20.06.2013
Дата на приключване: 01.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 4.Модернизация на административните работни помещения на дружеството чрез закупуване и доставка на ергономични офис столове с грижа за здравето и безопасността при работа. Дейността се изразява в закупуване и доставка на 10 ергономични офис стола за административния и ръководен персонал на дружеството. При работа с компютър, работна поза е преимуществено седяща статична и поради това е от особено важно столът да е ергономичен и да не създава дискомфорт и напрежение в лумбалната област и мускулите на врата. Поради тези съображения столът трябва да осигурява стабилно положение на торса с опора на широка основа за гръбнака за да се постигне оптимално разпределение на тежестта и равномерно статично натоварване на мускулните групи. Столът трябва да осигурява възможност за промяна на височината на седалката, регулиране на ъгъла и височината на облегалката и странична опора за ръцете. Към момента в предприятието не са налични работни места снабдени с ергономични столове в съответствие с изискванията на Наредба 7/15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи. Поради това е необходимо набавянето на оборудването за наетите към администрацията на дружеството.
Дейност 3.Обновяване на работното облекло и ЛПС на всички наетите лица в предприятието. Предвижда се да бъдат закупени ЛПС и СРО за всички работни места. Според характера на работата в утвърдения списък са предвидени и съответните защитни средства и облекло. Поради предмета на дейност на фирмата, на повечето работещи се налага съвместяване на множество функции, извън обхвата по класификатора на професиите и длъжностите. При изпълнението на подобни служебни задължения и функции, дори на административните и търговски длъжности се налага ползване на специфични ЛПС и СРО по показание, според конкретните условия на посещаваните обекти и на базата, където се движи строителна механизация. Периодично се закупуват и подменят работни облекла и лични предпазни средства, но поради характера на дейността и недобросъвестното отношение на работещите същите бързо се амортизират. Условията на труд от друга страна са неблагоприятни по отношение на съхранението и дълготрайността на тъканите и материите.
Дейност 2.Анализ на настоящето състояние и оптимизиране организацията на трудовата дейност в Триада Транспорт и Логистик ЕООД. За реализирането на тази дейност ще се търсят актуални и ефективни методи за диагностика, оценка, анализ и проектиране на организационните компоненти и процеси. Чрез тази дейност ще се направи детайлна оценка на организацията на трудовата дейност и работната среда, по отношение на създаване на оптимизирани условия на труд и ефикасно използване на ресурсите на фирмата. Ще се опишат изходните данни, които ще се вземат в предвид при по-нататъшното анализиране на дейността. Ще бъдат описани силните и слабите страни на организацията на трудовата дейност и работната среда. Ще се изведат основните елементи на организацията на трудовата дейност, които трябва бъдат усъвършенствани. С реализирането на тази дейност също така ще бъдат набелязани мерки за оптимизиране на разработените процеси с цел намаляване на рискове и трудови злополуки, повишаване на производителността на труда и удовлетвореността на работещите на предприятието.
Дейност 8.Сертифициране на внедрената система за управление по стандарт BS OHSAS 18001:2007. След внедряването на системата за управление на ЗБУТ, тя ще бъде сертифицирана по международен стандарт BS OHSAS 18001:2007. По този начин ще се гарантира международен стандарт на безопасност и здраве на работещите. Тази дейност ще бъде реализирана от външна сертифицираща организация, чрез следните основни дейности: - Първоначален сертификационен одит - Същински сертификационен одит - Регистрация и издаване на сертификат по стандарт BS OHSAS 18001:2007. Ще се търси сертифицираща организация с доказан опит и авторитет в тази дейност. Международно валидния сертификат трябва да бъде достатъчно разпознаваем от клиенти и партньори на Триада Транспорт и Логистик ЕООД.
Дейност 7.Разработване и внедряване на система за управление на здравето и безопасността по международен стандарт. За да се гарантира високото ниво на ЗБУТ в дружеството, ще се разработи и внедри цялостна система за управление на здравето и безопасността при работа. Тази система ще надгради изградената система за управлeние на качество по стандарт ISO 9001:2000. По този начин ще се гарантира безопасността и здравето на работещите в новите подобрени в резултат на обновеното оборудване условия на труд. Тази дейност, ще се реализира чрез следните основни дейности: - преглед на състоянието на ЗБУТ в резултат на внедреното оборудване; - разработване на документите от системата за управление; - внедряване на системата за управление; - вътрешен одит и подготовка за сертифициране. Вендряването ще обхваща всички осъществявани дейности, връзките между тях, взаимодействието със средата и начина на функциониране за решаване целите на фирмата свързани със ЗБУТ. Ще бъдат внедрени стандарти за осигуряване и управление на ЗБУТ. Ще бъде изготвен анализ за изходното начало на условията на труд, ще формира информационната база за оценка, ще определи нуждите от развитие, ще се анализра съществуващата нормативна уредба в предприятието. По този начин ще се осъществи надграждане на създадените вътрешни правила за организация на трудовия процес и ще се премине към въвеждане на стандарти за здраве и безопасност при работа.
Дейност 5.Модернизация на административните работни помещения на дружеството чрез закупуване и доставка на видеодисплеи за компютърни конфигурации, щадящи зрението при работа. Дейността се изразява в закупуване, доставка и свързване на 10 видеодисплея към наличната вече компютърната конфигурация на работните места на административните служители и ръководство на Триада Транспорт и Логистик ЕООД. Повечето от използваните монитори в офисите са стари и неергономични – някои от тях не могат да поддържат честота на опресняване 75 херца и са с интерферентни трептения, други не покриват съвременните стандарти за електромагнитни полета и лъчения. Работещите в офисите са на на компютрите повече от 4 часа и е особено важно видеодисплеите да осигуряват нужния комфорт в съответствие с изискванията на Наредба 7/15.08.2005 г. Видеодисплеите не трябва да създават предпоставка за зрително пренапрежение поради своите характеристики – яркост, контраст, неестествени цветове и трептене. Същевременно трябва да са с възможност за регулиране на цветовата наситеност, яркостта и контраста в зависимост от разположението си спрямо източника на светлина.
Дейност 1.Организация, управление и контрол на дейностите по проекта. Чрез тази дейност ще се сформира 3-членен екип за организация и управление на дейностите по проекта. Екипът ще организира, контролира и отчита цялостното изпълнение. Екипът ще изготвя и реализира ежемесечни планове за реализация на дейностите по проекта и ще създаде система за отчитане и вътрешен контрол на изпълнението месечни отчети. Членовете ще имат редовни оперативни срещи, на които ще се разпределят организационни задачи и ще се следи напредъка по проекта. Всеки от членовете на екипа ще има собствени отговорности, но също така ще има взаимен контрол и взаимопомощ между членовете на екипа по проекта. Екипната работа ще гарантира успешното управление на проекта. Това ще донесе яснота и прозрачност на начина на извършване на дейностите и ясни и конкретни задачи на всеки член от екипа.
Дейност 6.Доставка и монтаж на климатици за подобряване микроклимата в 5-те основни работни помещения на Триада Транспорт и Логистик ЕООД. Дейността се изразява в организиране на доставка, монтаж и настройка на 5 бр. климатични системи в халето на предприятието. Целта е не само да се постигнат минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, но и да се допринесе за привеждане на работната среда в зоната на оптималните нива и стойности, които създават предпоставка за максимална продуктивност и работоспособност. Към настоящия момент фирмата разполага с пет офиса в административната сграда в Разлог, като климатици има в три от тях. Средната температура през зимните месеци пада до критични граници и с настоящата топлинна инсталация не се постигат необходимите параметри са комфортен и здравословен труд. Топлинната система е остаряла и неефективна, тъй като не е изчислена за покриване на всичките площи и работни места. Наличните климатици са стари и неефективни, като създават шумов фон поради вибрации на агрегатите. След измервания на експерти от СТМ е направено заключение, че настоящата топлинна система не функционира оптимално и не е в състояние да кондиционира микроклимата в съответствие с предварителния разчет, поради което през зимата не могат да бъдат постигнати необходимите параметри на температурата в административните помещения на халето. Поради това се предвижда монтаж на климатични съоръжения, с цел подобряване параметрите на микроклимата. С подмяната на климатичната система, ще се установи съответствие с изискванията на нормативната уредба и санитарно-хигиенните норми.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 129 464 BGN
Общ бюджет: 128 216 BGN
БФП: 128 216 BGN
Общо изплатени средства: 128 216 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 128 216 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 25 893 BGN
2014 30 556 BGN
2015 71 767 BGN
128 216 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 108 984 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 22 009 BGN
2014 25 973 BGN
2015 61 002 BGN
108 984 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 232 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 884 BGN
2014 4 583 BGN
2015 10 765 BGN
19 232 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз