Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0069-C0001
Номер на проект: ESF-2303-07-13002
Наименование: "Осигуряване на безопасни условия на труд - най-добрият път към успеха на "Булмаркет Шипинг" ЕООД"
Бенефициент: "Булмаркет Шипинг" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 18.06.2013
Дата на приключване: 01.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Д1: Формиране на екип за управление на проекта. Екипът включва ръководител на проекта, координатор, счетоводител и юрист.
Д2: Анализ на състоянието и проектиране организацията на трудовата дейност в „Булмаркет Шипинг” ЕООД Предвидената в проектното предложение дейност “Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност” включва комплекс от дейности, насочени към оценка на настоящото състояние на условията на труд, определяне на мерки, свързани с подобряването им, свеждане до минимум риска от увреждания на работното място и усъвършенстване на СУБ. Във връзка с изпълнението на проектните дейности по „Анализ на дейността и проектиране организацията на трудовата дейност” ще бъдат посетени всички работни площадки, предвидени като местоизпълнение на проекта, с цел проследяване реализацията на основните дейности и свързаното с тях осигуряване на ЗБУТ. Етап 1: 1. Анализ на текущото състояние на организацията във връзка с установените условия на здраве и безопасност на труда Ще бъде направен преглед и анализ на настоящото състояние на Булмаркет Шипинг ЕООД във връзка със: - структурата на организацията на работния процес – основни и спомагателни трудови дейности; управление и показатели на ефективност - разработената към момента оценка на риска; - внедрените в Булмаркет Шипинг ЕООД резултати от оценка на риска; - съответствие с международното и националното законодателство; - предприети мерки за осигуряване на благоприятна работна среда и условия на труд; - извършени обучения във връзка с безопасни и здравословни условия на труд; - процедурите по определяне на критерий за закупуване на лични и колективни предпазни средства и специално работно облекло; входящ контрол и контрол на използване и съхранение; - обобщена информация за трудови злополуки и препоръки от контролни органи. Етап 2: 2. Определяне на елементите на организацията на трудовия процес и работната среда,с ключово значение за производителността на труда. Изготвяне на SWOT – анализ и определяне на методи и средства за подобряване и проектиране организацията на трудовата дейност в предприятието (където е необходимо). Въз основа на извършения анализ на текущото състояние: - ще бъдат определени насоки за подобряване и надграждане на установената организация на трудовия процес и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; - ще се планират следващите дейности по настоящото проектно предложение; - ще се осигури основа за подобряване на СУБ. Етап 3: Обосновка на оптимизирането на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност. Обобщаване на постигнатите резултати от реализацията на останалите дейности и отчитане резултатите чрез сравнителен анализ на данните от състоянието на здравословните и безопасни условия на труд преди въвеждане на мерките за подобряване условията на труд и резултатите след внедряването им. Етап 4: Изводи и приоритети и препоръки за необходимите действия и необходимостта от ресурси.
Д3: Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло Въз основа определяне на рисковете при различните извършвани работи, допълнителните рискове, политиката на компанията, насочена към осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд на работещите в предприятието и на база на утвърдения от Управителя „Списък на работните места и видовете работи, при които се използват ЛПС” въз основа на Оценката на риска, се предвижда: Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло, които освен, че ще удовлетворят изисквания на законодателството, ще осигуряват допълнителна защита от различните външни влияния в процеса на изпълнения на трудовите задължения. Предвидените за закупуване ЛПС и специално работно облекло ще заменят наличните такива, които с оглед периода на износване и качествата, са крайно недостатъчни за осигуряване здравето и безопасността на работещите и създават рискове за здравето и безопасността на работещите. Използването на ЛПС и специално работно облекло не може да премахне рисковете и опасностите, но позволява да се осигури превенция и/или да се отстрани възможността за тяхното неблагоприятно въздействие. С оглед същността на извършваните работи наличните ЛПС и работно облекло се износват по-бързо не само заради материалите, от които са изработени, но и поради нуждата да се използват непрекъснато и спецификата на работа на борда на кораба. Предвидените за закупуване ЛПС и специално работно облекло ще: - Осигурят защита от рисковете, при които се прилагат; - Отговарят на условията на съответното работно облекло с по-високо качество и допълнителна защита; - Бъдат съобразени с ергономичните изисквания и целите по здравословното състояние на работещите, които ги използват. - Бъдат съобразени с изискванията на международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS) и утвърден „Запис на оборудването за безопасност на товарните кораби”, издаден от Изпълнителна Агенция „Морска администрация”. След провеждане процедурата и избор на изпълнител във връзка с дейността, ще бъдат закупени: - Защитни обувки без устойчиви на пробождане ходила с нехлъзгаща подметка-летни- 24 броя; - Защитни обувки без устойчиви на пробождане ходила с нехлъзгаща подметка-зимни- 25 броя; - Ботуши – водонепроницаеми – 38 броя; - Защитни ръкавици – 41 броя; - Защитно облекло – светлоотразително-лятно – 39 броя; - Защитно облекло – светлоотразително-зимно – 39 броя; - Дъждобран – 42 броя; - Спасителна жилетка – 41 броя; - Осигурителни въжета – 26 броя; - Диелектрични ръкавици – 12 броя; - Антифони – 12 броя; - Респиратори – 12 броя; - Обувки с допълнително защитно бомбе с нехлъзгаща подметка-зимни – 17 броя; - Обувки с допълнително защитно бомбе с нехлъзгаща подметка-летни – 17 броя; - Кухненска престилка и боне – 3 броя; - Работно облекло за кухня – 3 броя; - Дихателен апарат за аварийно напускане– 13 броя, съгласно изискванията на Международен кодекс за химикали превозвани наливно (IBC Code); - Спасителни хидрокостюми/ предпазни костюми- 20 броя, съгласно Международна конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS); - Защитни каски- 42; - Комплект снаряжение на пожарникаря- 4 броя. Закупуването на всички ЛПС и специално работно облекло е съобразено със срока на износване в Списъка на работните места и видовете работи за периода на изпълнение на проекта.
Д4: Закупуване на колективни средства за защита и специализирано оборудване подобряващо условията на труд. Във връзка с определеното като допустимо „кръстосано финансирано” по правилата на ЕФРР, Ръководството на Булмаркет Шипинг ЕООД предвижда закупуване на следните колективни средства за защита и оборудване: До момента „Булмаркет Шипинг” ЕООД разполага с изискуемия минимум колективни предпазни средства, които поради изхабяване и морално остаряване се нуждаят от подмяна. Фирмата разполага до момента с: спасителна лодка; покрити спасителни плотове; спасителни кръгове; активен радарен транспондер при търсене и спасяване; диалектрично килимче; преносим експлозиметър; преносим газоанализатор за въглеводороди; преносим кислороден анализатор; апарат за изкуствено дишане, фенери и други. Предвижда се закупуването на модернизирани и предоставящи по-високо ниво на защита колективни предпазни средства и оборудване, които да заменят някои от гореизброените: - Газ-анализатор тип „Дрегер” с комплект индикаторни тръбички – 1 брой заменя 8 годишен Анализатор за въглеводороди, с по-нисък клас на точност и неустойчив на неблагоприятна среда; - Спасителни плотове за 20 души – 2 броя; съгласно утвърдения от ИА „Морска Администрация” списък на оборудването в съответствие на Международната конвенция за опазване на живота по море (SOLAS) заменят спасителни плотове- 2 броя, закупени през 2000 година и 2002 година, преминали повече от 10 зареждания и морално остарели; - Спасителни кръгове – 8 броя, съгласно утвърдения от ИА „Морска Администрация” списък на оборудването в съответствие на Международната конвенция за опазване на живота по море (SOLAS) заменят спасителни кръгове- 8 броя, закупени през 2005 година, с намалена светло отражателна способност и амортизирани въжета; - Диелектрични клещи – 1 брой. Към момента на подаване на проектното предложение Дружеството не притежава такива. - Диелектрично килимче – 1 брой заменя морално остаряло Диелектрично килимче, използвано от компанията. - Взриво-обезопасени фенери – 5 броя, заменящи фенери със слаб светлинен поток, по-голямо тегло и непрекъсната работа по-малко от 60 часа.
Д5: Публичност и разпространение на информация по проекта Дейностите по публичност и разпространение на информацията по проекта ще бъдат извършени съгласно изискванията в „Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност” по ОП РЧР.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 106 096 BGN
Общ бюджет: 105 145 BGN
БФП: 105 145 BGN
Общо изплатени средства: 105 144 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 105 145 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 21 219 BGN
2014 83 925 BGN
2015 0 BGN
105 144 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 89 373 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 036 BGN
2014 71 336 BGN
2015 0 BGN
89 372 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 772 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 183 BGN
2014 12 589 BGN
2015 0 BGN
15 772 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз