Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0038-C0001
Номер на проект: ESF-2303-08-01013
Наименование: Подобряване условията на труд в Гросман ООД
Бенефициент: „Гросман” ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 25.06.2013
Дата на приключване: 01.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта Обосновка на дейността: Дейността е необходима, за да се осигури ефективно и ефикасно управление на проекта и да се гарантира, че очакваните резултати ще бъдат постигнати. Описание: Ще бъде назначен екип за управление на проекта, който ще се състои от ръководител, координатор и счетоводител. Те ще разполагат с обособено офис пространство в общия административен офис на предприятието, както и с необходимото оборудване за ефективното изпълнение на задълженията си – компютър, принтер, достъп до телефон и интернет. Основните задължения на екипа: - Планиране и контрол на дейностите в съответствие с обявения график - Подготовка на документите за процедури за възлагане на дейности на подизпълнители - Контрол по изпълнението на договорите - Контрол на разходите - Изготвяне на месечни справки за включените в проекта лица - Подготовка на доклади за напредъка на проекта - Подготовка на междинен и заключителен доклад по проекта.
Дейност 2. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Обосновка на дейността: Дейността е необходима, за да се установи актуалното състояние на процесите, свързани с БЗР в предприятието, и на базата на задълбочен анализ да се препоръчат комплекс от мерки за цялостно и устойчиво подобряване на условията на труд в предприятието. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да подготви анализа. Анализът ще съдържа най-малко следната информация по раздели: „Въведение”, „Изложение и анализ”, „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност”, „Заключение”., разписани съгласно посочените изисквания в Насоките за кандидатстване
Дейност 3. Закупуване на ЛПС от по-висок клас и/или по-качествени Обосновка: Закупуването на ЛПС за служители на предприятието е необходимо, поради факта, че наличните в момента не с качество, което да осигури максимална безопасност на труда. Това води до неефективно предпазване на производствения персонал и неудобство при работа. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител, който да достави необходимите ЛПС.
Дейност 4. Модернизация на наличното оборудване и ремонт на ДМА с цел подобряване на безопасността на труда, по ОП/обособени позиции/, както следва: ОП А. - затваряне на работно помещение с дограма; ОП Б. - доставка на настолни професионални лампи Обосновка на дейността: Осветлението в шивашкия цех в момента е изкуствено с луминесцентни осветителни тела. То осигурява необходимата осветеност, но е и предпоставка на лесна умора на очите и грешки и намаляване на производителността. Професионалните лампи за шевни машини осигуряват постоянна нетрептяща бяла светлина, безопасна за зрението на оператора. Те са безшумната, имат ниско топлоотделяне и равномерно разпределение на светлината. Допълнителните устройства се монтират на шевните машини с цел обезопасяване на работещият от нараняване. Със закупуването на допълнителни устройства и приспособления към тях, съществено ще бъде намален рискът от телесни наранявания и професионални заболявания. Ергономичните постелки се поставят на пода пред гладачните маси с цел обезопасяване на работещият от травми и наранявания. Затварянето на работно помещение е необходимо поради това, че , в момента това помещение е отворено и създава предпоставки за професионални заболявания за работещият с технологичната машина, част от производствената технологична схема. Работещият с машината е изложен на неблагоприятните атмосферни условия. Закупуването на климатици е необходимо за създаване на по комфортна работна среда за работещите в производствените участъци на Гросман ООД и е свързано с намаляване на риска от професионални заболявания и подобряване параметрите на микроклимата. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител, който да извърши дейностите по доставка и монтаж на заложените активи по обособени позиции/ОП/ съгласно описаните дейности в Приложения Б4
Дейност 5. Разработване на Система за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт OHSAS 18001 Обосновка: Постигането на съответствие с изискванията на OHSAS 18001:2007е необходимо, за да се гарантира, че всички други предприети действия по непрекъснато подобряване на БЗР ще бъдат управлявани в синхрон, планирано в една цялостна система за управление в предприятието. Чрез прилагането на процедурите за формулиране на политики и цели, програми за управление, оперативен контрол, вътрешни одити, оценки на съответствието с нормативните изисквания, прегледи от ръководството, коригиращи и превантивни действия ще се гарантира непрекъснатото подобряване на системата за управление на БЗР в Гросман ООД. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да направи диагностика на съществуващите практики за управление на БЗР и да разработи система за управление на БЗР в съответствие с изискванията на OHSAS 18001.
Дейност 6. Сертификация на Система за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт OHSAS 18001 Обосновка: Оценката от трета независима страна (акредитиран орган за сертификация) ще даде възможност за независима компетентна оценка на внедрената система за управление на БЗР в съответствие с изискванията на OHSAS 18001. В допълнение одитът ще идентифицира и допълнителни възможности за подобрения в системата. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да проведе сертификационен одит за съответствие с изискванията на OHSAS 18001:2007 и да издаде сертификат за съответствие.
Дейност 7. Обучение на служители във връзка с нововъведен стандарт за здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007. Обосновка: Обучението на служителите при внедряването и сертифицирането на стандарт за здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007, цели да гарантира, че работниците и служителите са запознати с новите правила и изисквания, разбират ги и ги спазват по всяко време при извършването на трудовите дейности. По този начин се гарантира устойчивост на дейностите в проекта и разбирането и приемането на резултатите от тях от техните преки ползватели. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител, който да проведе обучения в следните направления: - Обучение на служители във връзка с нововъведен стандарт за здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007 – 35 участника по 45 часа.
Дейност 8. Одит на проекта Обосновка: Извършването на одит по проекта ще предостави допълнителна увереност по отношение на законосъобразността на направените разходи, ефективното и ефикасно изпълнение на дейностите по проекта и спазването на специфичните нормативни изисквания на ЕС Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да потвърди извършените разходи по проекта.
Дейност 9. Осигуряване на публичност на резултатите от проекта Обосновка: Дейността се изисква по силата на Регламент (ЕК) № 1828/2006 на Европейската комисия относно начина и реда на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да осигури необходимите материали за осигуряване на публичност в съответствие с цитираните по-горе разпоредби: - Информационна табела – 1 бр. - Прес съобщения – 2 бр. - Информационни брошури с информация за дейностите и постигнатите резултати с цел разпространяване на добрите практики - 400 бр. - Стикери за закупените ДМА и ремонти – 20 бр. Информационната табела ще бъде доставена и монтирана в месеца следващ авансовото плащане от изпълнението на проекта. ГРОСМАН ООД също така ще се погрижи за разпространението на брошурите, отпечатани в рамките на проекта като ги предостави на: • Клиенти – 250 бр. • ИА ГИТ –25 бр. • Общинска администрация – 50 бр. • Регионални синдикални и браншови организации – 75бр. Разпространението на брошурите ще се извърши през месец 10 и месец 11 от изпълнението на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 169 518 BGN
Общ бюджет: 161 279 BGN
БФП: 161 279 BGN
Общо изплатени средства: 161 272 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 161 279 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 33 904 BGN
2014 127 369 BGN
2015 0 BGN
161 272 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 137 087 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 28 818 BGN
2014 108 263 BGN
2015 0 BGN
137 081 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 192 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 086 BGN
2014 19 105 BGN
2015 0 BGN
24 191 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз