Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0129-C0001
Номер на проект: ESF-2303-09-12001
Наименование: "Отговорност, безопасност и здраве - гаранция за успех"
Бенефициент: ЕТ "ЕМИЛ УЗУНОВ - МОНАМУР"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 18.06.2013
Дата на приключване: 19.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Казанлък
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление Изпълнението на проекта ще стартира със сформирането на административен екип за организация и изпълнение. Екипът ще се състои от ръководител, счетоводител и координатор на дейностите. Така сформираният екип ще бъде отговорен за цялостното управление и реализиране на проекта съобразно предварително планираните дейности и времеви график. За да се изпълнят предвидените дейности и достигнат целите на проекта, в началото му в рамките на един ден ще се проведе първата работна среща на екипа. Участници в нея ще бъдат членовете на екипа за управление на проекта и представители на служителите. По време на срещата ще се: - Разпределят конкретните задачи и отговорности между членовете на екипа; - Разработи детайлен план за работа; - Разработи система за вътрешен контрол, мониторинг и оценка; - Разработи стратегия за популяризиране на проекта; - План за възлагане на обществени поръчки; - Специфицират инструкциите за отчетност, изграждане и поддържане на одитна пътека по проекта и др. В процеса на изпълнение на проекта текущо ще се провеждат работни срещи на екипа, на които ще се обсъждат напредъка по проекта, ще се планират следващи действия и възникнали казуси. Процесът на адекватно управление на проекта е сигурна основа за постигане на ефективни резултати.
Дейност 4: Изготвяне на анализ на състоянието и проектиране на новата организация на трудовата дейност в предприятието и разработване на стандарт за безопасни условия на труд Проектирането на трудовата дейност е сложно, обективно и динамично развиващо се явление, което се формира в процеса на труда. Определянето на същността и съдържанието има важно методическо значение за практическите мерки за непрекъснатото усъвършенстване и привеждане в съответствие със социалните потребности на трудещите се. Условията на труда са съвкупност от елементи на производствената среда, които оказват влияние върху живота, здравето и работоспособността на човека в процеса на труда. Те са здравословни, ако позволяват нормално функциониране на човешкия организъм по време на работа. Настоящият анализ ще направи обстоен преглед на тези елементи. Чрез анализа ще се: - разработят критерии и показатели за количествена оценка на условията на труда и на тяхното влияние върху работниците; - определят най-ефективните пътища за преодоляване на съществуващите несъответствия между изискванията на нормативните документи и реалното състояние на условията на труда в дейността на предприятието; - усъвършенства управлението на дейността по подобряване на условията на труда на всички равнища върху основата на комплексен програмно-целеви подход. Този анализ има за цел покаже как най-ефективно и ефикасно да се планират, извършват и проверяват за съответствие дейностите и ресурсите, свързани със ЗБУТ и как да се подобряват резултатите от тези дейности. Ще се вземат предвид: - Основни дейности, които фимата изпълнява в момента; - Квалификация и компетентност на работещите в организацията; - Изисквания на нормативните актове по отношение на ЗБУТ; - Изисквания на клиенти и инвеститори по отношение на ЗБУТ - Действително състояние на личните и колективни предпазни средства и нужди от подобряването им; - Нуждата на организацията да управлява системно дейностите си, свързани със ЗБУТ; - Данни от проверки на контролни органи за ЗБУТ; - Данни от заинтересовани страни по отношение на ЗБУТ Анализът следва като минимум да съдържа основните изисквания предвидени в Насоките за кандидатстване по схемта, а именно: I. Въведение – описание на сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес; II. Изложение и анализ – описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес (SWOT анализ), какви оценки на риска са разработени и внедрени в предприятието; III. Обосновка и насоки за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност, в т. ч. и насоки за нейното усъвършенстване, методи, средства и процедури за отчитане на дейността и за повишаване на трудовата ефективност на работниците и служителите в предприятието; IV. Заключение, но и още: описание на реалните условия на труд във фирмата и неговата организация, както и произтичащите от тях потенциални рискове за здравето и живота на работниците. Следва да бъдта разработени и описани конкретни мероприятия със срокове и отговорни лица за минимизиране или ликвидиране на потенциалния риск в предприятието. Следва да бъде описана подробно контролната дейснот, свързана с изпълнението на предложените мероприятия в програмата за намаляване на риска и проследяване динамиката и ефекта от предприетите мерки. Като логично продължение на дейността, ще бъде организирана и провеждана процедура за избор на изпълнители за предоставяне на услуги по разработване и внедряване на стандарт за безопасни условия на труд. За целта ще бъдат събрани и оценени не по-малко от три съпоставими оферти съдържащи техническо и финансово предложение, като на участниците предложили икономически най-изгодната оферта ще бъде възложен и съответния договор за услуга за разработване и придобиване на стандарти за безопасни условия на труд. Избраният изпълнител ще следва да предостави като минимум следните услуги: - Оценка на мястото на фирмата на пазара и специфичните условия за работа в нея; - Определяне изискванията за безопасност при работа в нововъдената организационна среда; - Разработване на стандарт за работа, отговарящи на изискванията за ЗБУТ.
Дейност 3: Доставка на предпазни средства – работно облекло и лични предпазни средства. Управлението на рисковете изисква осигуряване на работно облекло и лични предпазни средства. Дейността на фирмата е свързана с работа при променливи климатични условия, замърсяване, натоварване на опорно-двигателния апарат, рискове от злополуки, което води до бързото износване на облеклото. Наличното в момента е износено и не осигурява максимална защита и комфорт. Защитните средства (каски, маски, и защитни очила и др) се нуждаят от подмяна. Ще се закупят: комплект зимно работно облекло и комплект лятно; Съответно по 18 чифта летни и зимни раб.обувки , ръкавици и 23 каски; 23 противопрахови маски, защитни очила и каски. Осигуряването на тези средства ще намали риска от злополуки и ще свали допълнителното психо-емоционално напрежение при изпълнение на опасни дейности. Осигуряването на комфортна среда за управленския и административен екип е също нормативно изискване – ще бъдат закупени и 5 елека за административния персонал на фирмата.
Дейност 2: Подобряване на микроклимата в предприятието – реконструкция и модернизация на съществуващ обект – Център за разглобяване на автомобили, свързани с подобряване условията на труд В Центъра за разглобяване на автомобили се изпълняват основните дейности на фирмата. За нуждите на технологичните и работни процеси, същото е разделено на Център за разглобяване на автомобили, склад за резервни авто части и слад за гуми, отделени една от друга с немасивни прегради. В обособена част за разглобяване на автомобилите се извършват всички демонтажни дейности и дейности свързани с разкомплектоването на автомобилите. Фактическото състояние на халето в момента е задоволително. Съществуващите условия отговарят на минимални изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, действащи в Р. България. Индустриалното хале е в добро общо състояние, но има нужда от надграждане. Помещението е голямо и просторно, което води до създаването на предпоствки за възникване на въздушни течения, създаване на влага и конденз и неблагоприятни климатични условия за работа в помещението и непрекъснато възникват нужди от ремонт, което е икономически неизгодно. В настоящия проект се предвижда извършване на текущ ремонт на индустриалното хале, с цел подобряване на микроклимата в помещенията, премахване на предпоставките за възникване на въздушните течения, конденз и мухъл в помещението. Предвидени са следните ремонтни дейности: доставка и поставяне на по-ефективната в момента на пазара вътрешна облицовка – тип „сандвич панел”. Целта на предстоящата подмяна на вътрешната облицовка е повишаване общото състояние на елементите на микроклимата в индустриалното хале, спиране на въздушните течения и неблагоприятните атмосферни условия посредствум изграждане на преграда, ограничаваща достъпа им до работната среда, модернизиране условията на работните процеси, значително повишаване чистотата на въздуха в работните помещения и постигане на по-добра енергийна ефективност.
Дейност 6: Публичност и визуализация В съответствие със записанто в т. 2.1. Изисквания към бенефициентите от Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по ОП РЧР, а именно „Ако общата стойност на проекта надхвърля левовата равностойност на 10 000 евро, е препоръчително бенефициентът да организира 2 информационни събития за местните и/или национални медии– за старта и завършването на дейностите по проекта.”, ще бъдат организирани 2 информационни събития за медиите - в началото и в края на проекта, които изрично ще оповестяват, че проекта се съфинансира от ЕСФ на ЕС чрез ОП РЧР. Първоначалното събитие ще бъде в началото на проекта, ще бъде свързано с представяне на неговите цели, целеви групи, дейности и очаквани резултати. В края на проекта ще бъде проведено второто събитие, което ще представи извършените дейности и постигнатите общи и специфични цели и резултати. Ще бъдат поставени 2 информационни табели, които ще бъдат достатъчно забележими, в определените размери и с определените задължителни реквизити, оповестяващи приноса на ЕС и ЕСФ – една на входа на фирмата и още една на входа на модернизирания, със средства от проекта, цех. Ще бъдат изработвани 200 бр. брошури с описание на идеята на проекта, целите, както и очакваните резултати. Брошурите ще бъдат напълно в съответствие с изискванията описани в Ръководството за информиране и публичност по ОП РЧР и разпространени 200 бр рекламни материали – тип химикал. Публикации в медии – 2 бр. При изготвянето на публикациите, задължително ще бъдат цитирани името на ОП РЧР и на ЕСФ, както и наименованието на проекта. Всякa публикация ще съдържа следното: „Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. ЕТ „Емил Узунов - Монамур” носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.” Всички печатни информационни и комуникационни материали, свързани с реализацията на проекта ще съдържат: - логото на ЕС и ОП РЧР със съответното позоваване на ЕС и ЕСФ, - наименованието на проекта, които се изпълнява, - изречението “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.
Дейност 7: Отчетност Екипът по проекта ще бъде отговорен за ежедневното администриране на всички аспекти на проекта, за изготвянето и представянето пред ДО на необходимата отчетна документация, потвърждаваща коректното реализиране на проектните дейности съгласно предвиденото в договора за безвъзмездна помощ. Ще бъдат изготвяни: месечни справки; графици за обучение, междинни и заключителен технически доклади; междинни и окончателен финансови отчети и съответните документи, за да се постигне максимално съответствие между постигнатите и заложените резултати.
Дейност 5: Обучение на персонала за работа с новата организация на трудовата дейност в предприятието, във връзка с разработения стандарт. Ще бъдат обучени всички 24 служители във фирмата за работа в новата организационна среда (на групи, съобразно тяхната заетост х 10- 12 души на група). Програмата за обучение е 45 учебни часа (или в рамките на 1 седмица). Обучението ще се провежда в близост до обектите. Обучителната организация ще осигури на представителите на целевата група за периода на обучение, обучителни материали, освежителни напитки и закуски, сертификати за преминатото обучение, оборудвани зали за обучение, разходите за възнаграждения и командировки на лекторите.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 134 808 BGN
Общ бюджет: 125 636 BGN
БФП: 125 636 BGN
Общо изплатени средства: 124 904 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 125 636 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 26 962 BGN
2014 78 459 BGN
2015 19 484 BGN
124 904 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 106 791 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 22 917 BGN
2014 66 690 BGN
2015 16 561 BGN
106 169 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 845 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 044 BGN
2014 11 769 BGN
2015 2 923 BGN
18 736 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз