Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.09-0029-C0001
Номер на проект: ЦА12-22-37
Наименование: Усъвършенстване на знанията и професионалните умения на персонала на БИМ с функции по законова метрология
Бенефициент: Български институт по метрология
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 02.04.2013
Начална дата: 21.06.2013
Дата на приключване: 21.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Професионално развитие и усъвършенстване на персонала на БИМ
Дейности: Д1: Обучения предлагани от Института по публична администрация Дейността ще бъде изпълнявана от Института по публична администрация. В тази дейност ще бъдат обучени служители на БИМ в следните курсове: • Електронни тaблици с MS EXCEL (базов курс) ИТО-8. • Електронни тaблици С MS EXCEL (напреднали) ИТО-9. • Създаване на добре изглеждащи документи с MS WORD (ИТО–6).
Д2: Разработване на обучителни материали Разработване на учебни материали за 4 курса, както следва: • Въведение в концепциите за измервателни системи, подходи, единици, неопределеност, метрологично осигуряване - два етапа. • Метрологичен контрол на средства за измерване на маса. • Метрологичен контрол на системи и средства за измерване на обем и разход. • Метрологична експертиза на електромери. Учебните материали ще включват: лекционен материал, презентация на Power point и анкета за обратна връзка. Курсове за метрологичен контрол и експертиза ще включват и практически занимания и решаване на казуси.
Д3: Избор на изпълнител за организация и провеждане на обученията по дейности Д4, Д5, Д6 и Д7 За изпълнение на дейностите за обучение (Д4, Д5, Д6 и Д7) се предвижда да бъде избран външен изпълнител, който ще осигури организацията по наемане на зали, техника, хотели, кетъринг и ще предложи място на провеждането на отделните курсове. За тази цел ще бъде избран външен изпълнител при спазване изискванията на ЗОП.
Д4 - Обучение: Въведение в концепциите за измервателни системи, подходи, единици, неопределеност, метрологично осигуряване. Предвижда се трикратно провеждане на тридневен курс с участници от различни регионални отдели, разпределени на географски принцип в три населени места за оптимално използване на предвидения финансов ресурс за проекта. Методите за изпълнение на тази дейност са: теоретични часове, дискусия по проведените теми, споделяне на опит, свързан с организиране и извършване на метрологичен контрол. Индикативни теми на курса: • Общи принципи на законовата метрология • Законова метрология в условията на членство в ЕС • Законова метрология – актуални нормативни документи (международни и национални); • Методи за измерване и метрологична проследимост; • Приложение и проблеми при прилагане на законодателството в областта на метрологичен контрол на средства за измерване
Д5 - Обучение: Метрологичен контрол на средства за измерване на маса Организиране на двудневен курс за служители на БИМ от цялата страна с продължителност 2 дни. Предвижда се курсът да бъде с откъсване от работата, да съдържа теоретична част и практикум. Дейностите по подготовка на курса включват: • Определяне на лектори и участници; • Провеждане на курса по теми, съгласно изготвена програма; • Издаване на документ за участие. Индикативни теми, включени в курса: • изисквания, към средствата за измерване на масa, съгласно европейското законодателство - документи на международни организации по законова метрология; • изисквания, към средствата за измерване на масa, съгласно националното законодателство - изисквания, произтичащи от Закона за измерванията, Закон за техническите изисквания към продуктите; Наредбата за средствата за измервания, които подлежат на метрологичен контрол, Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие, Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата за измерване, Наредба за маркировката за съответствие и др.; • Методика за проверка на везни с неавтоматично действие, съгласно БДС EN 45 501; • Практическо упражнение.
Д6 - Обучение: Метрологичен контрол на средства за измерване на обем и разход Организиране на курс за служители на БИМ от цялата страна с продължителност 2 дни. Предвижда се курсът да бъде с откъсване от работата, да съдържа теоретична част и практикум. Дейностите по подготовка на курса включват: Теми: • Приложими нормативни документи • Методика за проверка на нивомерни измервателни системи и обработка на резултатите от проверка (въвеждане на изискванията и методите за контрол на международните рекомендации OIML R 71 и OIML R 85) • Методика за определяне на ефективността на улавяне на бензиновите пари. (въвеждане на изисквания и методи на международен стандарт EN 16321-1 и 2 • Практически упражнения.
Д7 - Обучение: Метрологична експертиза на електромери Организиране на курс за служители на БИМ от цялата страна с продължителност 2 дни. Предвижда се курсът да бъде с откъсване от работата, да съдържа теоретична част и практикум. Теми включени в курса са: • Нормативни документи в областта на електричните величини; • Методика за извършване на експертиза на електромери; • Обработка и оформяне на резултатите от метрологична експертиза; • Техническо и функционално изследване на статични електромери при установяване на неправомерна намеса – практически занимания.
Д8: Дейности за информация и публичност Тази дейност ще се провежда с цел да се популяризира сред обществеността дейността по проекта. Тази цел ще бъде осъществена посредством: • Платени публикации за оповестяване на целите и резултатите от проекта, при стартиране и при приключването му, в централни или местни печатни издания; • Разпространение на рекламни и информационни материали.
Д9: Управление на проекта За управление и изпълнение на проекта ще бъде сформиран екип от експерти, които ще ръководят и отчитат проектните дейности в съответствие с клаузите на сключения с Управляващия орган договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. В екипа ще бъдат включени служители на БИМ. Екипът на проекта ще осъществява текущ контрол върху дейността на изпълнителите, включително качеството на изготвените обучителни материали, проведените курсове, верификация на направените разходи, мониторинг на дейностите по проекта. Екипът на бенефициента ще изготвя регулярни финансови и технически отчети, съгласно изискванията на ОПАК.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Е-турс" ООД
"Ка Ел Офис" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 80 514 BGN
Общ бюджет: 61 778 BGN
БФП: 61 778 BGN
Общо изплатени средства: 61 778 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 61 778 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 102 BGN
2014 45 676 BGN
2015 0 BGN
61 778 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 52 512 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 687 BGN
2014 38 825 BGN
2015 0 BGN
52 512 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 267 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 415 BGN
2014 6 851 BGN
2015 0 BGN
9 267 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Дейност 1: Общ брой на обучените служители в БИМ от ИПА
Индикатор 5 Дейност 1: Общ брой на обучените служители в БИМ - обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 6 Дейност 1: Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 7 Дейност 2: Общ брой разработени материали по теми
Индикатор 8 Дейност 3: Избран изпълнител
Индикатор 9 Дейност 3: Общ брой организирани обучения
Индикатор 10 Дейност 4: Общ брой на обучените служители
Индикатор 11 Дейност 4: Общ брой на обучените служители в БИМ - обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 12 Дейност 5: Общ брой на обучените служители
Индикатор 13 Дейност 5: Общ брой на обучените служители в БИМ - обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 14 Дейност 6: Общ брой на обучените служители
Индикатор 15 Дейност 6: Общ брой на обучените служители в БИМ - обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 16 Дейност 7: Общ брой на обучените служители
Индикатор 17 Дейност 7: Общ брой на обучените служители в БИМ - обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 18 Дейност 8: Публикувани публикации
Индикатор 19 Дейност 8: Изработени транспаранти ( банери )
Индикатор 20 Дейност 8: Изработени рекламни материали
Индикатор 21 Дейност 8: Разпространени рекламни материали


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз