Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.09-0078-C0001
Номер на проект: ЦА12-22-82
Наименование: Повишаване на квалификацията на служителите на служителите в Националната агенция за професионално образование и обучение чрез обучение, за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията
Бенефициент: Национална агенция за професионално образование и обучение
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 02.04.2013
Начална дата: 05.06.2013
Дата на приключване: 05.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на уменията и компетенциите на служителите и подобряване на ефективността и ефикасността в работата на НАПОО
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта В рамките на дейността ще бъде сформиран екип от 3 човека, с оглед на спецификата на дейностите на проекта. Екипът включва – ръководител, координатор и счетоводител. Екипът на проекта ще провежда регулярни срещи и ще следи за правилното изпълнение на проекта. Ръководителят на проекта съвместно с координатора ще изготвят подробен план за реализиране на дейностите. Екипът ще отговаря за всички дейности от организационен и координационен характер, свързани с изпълнението на проекта. Ще бъде създаден детайлен план за изпълнението на задачите и неговата реализация ще бъде проследявана. Екипът ще отговаря за подготовката, комуникацията и изпращането на всички необходими документи и доклади до УО на ОПАК. Настоящата дейност ще се реализира в рамките на целия период на срока на договора за БФП.
Дейност 2: Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители В рамките на дейност 2 ще бъдат избрани изпълнителите за реализиране на дейностите, свързани с обученията (с изключение на обученията, които ще се провеждат от ИПА) и на дейностите по информация и публичност. Дейност 2 ще включва следните етапи: подготовка на документация за избор на изпълнител/и; провеждане на процедурата за избора съгласно нормативните изисквания на ЗОП и сключване на договори с избраният/те изпълнител/и. При подготовката и провеждането на процедурата за избор на изпълнител/и ще се спазват изискванията на Закона за обществени поръчки (ЗОП) и указанията на ОПАК. При провеждане на избора на изпълнител/и НАПОО ще спазва принципите на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.
Дейност 3: Участие на служители от НАПОО в обучения, включени в каталога на ИПА В рамките на настоящата дейност 23 служители на НАПОО ще бъдат обучени по различини теми, с оглед на характера и спецификата на техните служебни задължения. Служителите ще се обучат общо в 12 на брой обучения, както следва: 1. Управление и оценка на изпълнението (ЧР-2), 2 дни, 16 уч.часа, 1 човек – Главен специалист „Човешки ресурси“ 2. Умения за набиране и подбор на служители в държавната администрация (ЧР-3), 2 дни, 16 уч.часа, 1 човек - Главен специалист „Човешки ресурси“ 3. Практически аспекти в работата на звената по човешки ресурси (ЧР-6), 1 ден, 8 уч.часа, 1 човек - Главен специалист „Човешки ресурси“ 4. Създаване на добре изглеждащи документи с MS WORD (ИТО-6), 1.5 дни, 12 уч.часа, 1 човек – Главен специалист 5. Делови умения – участие в работни срещи, дискусии и посещения (на английски език) (ЧЕО-4) , 5 дни, 40 уч. часа, 1 човек – Старши експерт 6. Прилагане на новата нормативна уредба при управление и оценка на изпълнението на дължавната администрация (ПР-3), 3 дни, 24 уч.часа, 1 човек – Старши експерт 7. Електронни таблици MS EXCEL (напреднали) (ИТО-9), 1.5 дни, 12 уч.часа, 1 човек – главен експерт 8. Делова комуникация и етикет (ЕФ-6), 2 дни, 16 уч.часа, 3 човека – 3 главни експерти и един държавен експерт 9. Комуникативни умения на английски език (надграждащ курс) (ЧЕО-2 Б), 5 дни, 40 уч.часа, 2 човека – старши експерти 10. Стратегически мениджмънт в Държавната администрация (УА-1), 3 дни, 24 уч.часа, 5 човека – гл. Секретар и 4 държавни екперти 11. Разговорен английски език (базов курс) (ЧЕО-1 А), 5 дни, 40 уч.часа, 5 човека – главни експерти 12. Разговорен английски език (надграждащ курс) (ЧЕО-1 Б), 5 дни, 40 уч.часа, 1 човек – главен експерт
Дейност 4: Организиране и провеждане на обучения по ключови компетенции В рамките на настоящата дейност ще бъдат организирани проведени следните обучения: 1. Умения за ефективно водене на работни срещи В обучението още бъдат включени следните основни теми: - Основи на доброто говорене пред публика и комуникация - Вербална комуникация и активно слушане - Невербална комуникация, мимики и жестове, които издават мислите и емоциите - Презентиране и говорене пред публика - Оснвни правила при водене на ефективни работни срещи - Водене на дискусия и фасилитиране на работна среща - Правила за обратна връзка Обучението е предвидено за експертите от специализираната дирекция - 13 служителя, които участват в работни групи, експертни комисии и др. срещи, предвид техните специфични задължения. Експертите осигуряват организационно и методически работата на експертните комисии по професионални направления и по професионално ориентиране и координират дейността им при осъществяването на функциите на дирекцията. В обучението по Обучението Умения за ефективно водене на работни срещи ще участват 13 служители на НАПОО. Обучението ще се проведе в рамките на 24 уч.ч. часа, 3 дни. Обучението ще се проведе извън София. 2. Работа в екип и екипна ефективност В обучението още бъдат включени следните основни теми: - Изграждане на екипна цел, основана на сътрудничество. Основи на целеполагането и вземане на стратегически решения - Видове роли в екипа; - Поемане на отговорност и посветеност към целите - Умения за подобряване на личната продуктивност, чрез фокусиране върху правилните неща - Провеждане на ефективно управление в екипа. Анализ на ситуацията и задачите пред екипа - Формулиране на ясни цели за работа в екип. Преодоляване на различията в екипа и подобряване на съвместната работа - Вземане на решения за справяне с екипни конфликти. - Използване на методи за информиране на екипа. Комуникационни техники. Вертикални и хоризонтални комуникационни канали - Анализиране и степенуване на потребностите на екипа. Възможности за подобряване на екипната работа - Ориентация към по-високи постижения и стандарти В обучението по Работа в екип и лична ефективност ще участват 20 служителя. Обучението ще се проведе в рамките 24 уч. ч. в период от 3 дни. Служителите ще бъдат разпределени в 2 групи по 10 човека. Обучението ще се провете извън София. 3. Лидерски умения В обучението още бъдат включени следните основни теми: - Същност на лидерството; - Лидерство и управление; - Видове лидери и лидерски стилове; - Личностни качества и професионални умения; - Формална и неформална власт; - Откриване, развитие и мотивиране на лидерите; В обучението ще вземат участие представителите на ръководство, 2 директори на дирекции и 2 експерти с ключови за организацията функции. Всички участници, които са завършили успешно обучението ще получат сертификати.
Дейност 5: Организиране и провеждане на обучение за работа със специфични бази данни В рамките на настоящата дейност ще бъдат проведени 5 двудневни обучения за работа със специализирани бази данни. Обучението ще включва следните основни теми: Въвеждане на входните данни; Избор на подходящ статистически анализ; Изпълнение на командите за анализ на данните и извеждане на резултатите в подходяща таблична и/или графична форма; Обработка на различни по вид и съдържани данни; Анализ на резултатите; Изготвяне на доклади на базата на обработката и анализа на специфичните бази данни. Чрез настоящото обучение на практика служителите, които ще участвдат в обучението ще усвоят спецификата на статистическите методи за анализ и изследване, което ще им бъде в пряка полза при изпълнение на ежедневните им задачи.
Дейност 6: Дейности за информация и публичност Дейност 6 предвижда реализиране на мерки за информация и публичност, съгласно изискванията на Регламент на Съвета (ЕО) No.1083/2006 и на Регламент на ЕК No.1828/2006. Предвижда се отпечатване и разпространение на:  2 броя пресконференции - (начална и заключителна).  200 броя информационни брошури с информация за програмата, проекта, целите, дейностите, очакваните резултати и целевите групи;  3 броя банери във вързка провеждане на обученията по проекта;  1 брой информационна табела, която ще бъде поставена в НАПОО;  100 броя флашки – с информация за проекта, целите и резултатите, заложени в него
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Нов български университет
"АдминСофт" ЕООД
Миел ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 67 210 BGN
Общ бюджет: 55 638 BGN
БФП: 55 638 BGN
Общо изплатени средства: 55 638 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 55 638 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 442 BGN
2014 42 196 BGN
2015 0 BGN
55 638 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 47 292 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 426 BGN
2014 35 866 BGN
2015 0 BGN
47 292 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 346 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 016 BGN
2014 6 329 BGN
2015 0 BGN
8 346 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени жени
Индикатор 5 Дейност 1: Договори за членовете на екипа
Индикатор 6 Дейност 1: Изготвени и предадени доклади до УО на ОПАК
Индикатор 7 Дейност 1: Проведени месечни срещи на екипа
Индикатор 8 Дейност 2: Брой проведени тръжни процедури
Индикатор 9 Дейност 2: Брой подписани договори
Индикатор 10 Дейност 3: Брой проведени обучения
Индикатор 11 Дейност 3: Брой обучени служители
Индикатор 12 Дейност 4: Брой проведени обучения
Индикатор 13 Дейност 4: Брой обучени служители
Индикатор 14 Дейност 4: Брой обучени служители
Индикатор 15 Дейност 4: Брой обучени служители
Индикатор 16 Дейност 4: Брой сертификати
Индикатор 17 Дейност 5: Брой проведени обучения
Индикатор 18 Дейност 5: Брой обучени служители
Индикатор 19 Дейност 5: Получени сертификати
Индикатор 20 Дейност 6: Проведени пресконференции
Индикатор 21 Дейност 6: Брой брошури
Индикатор 22 Дейност 6: Брой банери
Индикатор 23 Дейност 6: Брой флашки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз