Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.09-0028-C0001
Номер на проект: ЦА12-22-38
Наименование: Повишаване на знания и умения при моделиране и оптимизиране на бизнес процесите и ит архитектурата и прилагане на методологии за софтуерни проекти в агенция „митници”
Бенефициент: АГЕНЦИЯ “МИТНИЦИ”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 02.04.2013
Начална дата: 05.06.2013
Дата на приключване: 05.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване капацитета на служителите в Агенция “Митници” чрез обучения в страната.
Дейности: Дейност 1 – “Обучения от каталога на ИПА” - поддейност 1 – обучение на тема “Управление на електронната администрация. Облачни технологии. Архитектури, модели и виртуална среда (УА–3)”; - поддейност 2 – обучение на тема “Цифрова демокрация. Управле Провеждане на обучения по каталога на Института по публична администрация: 1.1. В рамките на дейността ще бъдат обучени служители от администрацията, отговорни за спазването на разпоредбите на Закона за електронното управление, за неговото прилагане от митническата администрация като част от Е-Правителство и Е-управление; 1.2. Обучението е насочено към придобиване на методически умения за информационна сигурност в центровете за данни, “front” и “back” офиса, прилагайки политики, стандарти и интегрирани модели, както и придобиване на знания и управленски умения за работа в среда на оперативна съвместимост. 1.3. Семинар, насочен към придобиване на основни познания в сферата на информационната сигурност на комуникационните системи в администрацията. Материалът засяга следните теми: елементи на мрежовата и информационната сигурност; документи на международни организации (UN, ITU, OECD) и на Европейския съюз, свързани с политиката в областта на мрежовата и информационна сигурност; изходни позиции при формулирането на държавната политика в областта на мрежовата и информационна сигурност; основни направления на държавната политика в областта на мрежовата и информационна сигурност; организация на мрежовата и информационна сигурност в административното звено, съгласно съответната наредба към Закона за електронното управление; предстоящи конкретни задачи по изпълнение на изискванията на закона и наредбата; функции и роля на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA, основни направления на държавната политика в областта на мрежовата и информационна сигурност, организация на мрежовата и информационна сигурност в административното звено, съгласно съответната наредба към Закона за електронното управление, функции и роля на Правителствения център за действия при инциденти в компютърната сигурност (GovCSIRT). 1.4. Обучението е насочено към придобиване на умения за разработване на работни планове, следене и управление на изпълнението на проекти със средствата на Microsoft Project. Обученията ще се проведат при съответната координация с Института за публична администрация.
Дейност 2 „Обучения по софтуерна платформа ARIS” с поддейности: Поддейност 1: Обучение на тема: „Моделиране на бизнес процеси с ARIS Business Architect 7.1”; Поддейност 2: Обучение на тема: „Администраторски функции в ARIS Business Architect 7.1” В рамките на дейността ще се проведат съответните обучения за работа със специализирани софтуерни продукти от платформа ARIS за моделиране, анализиране, оптимизиране, мониторинг и контрол на бизнес процеси и поддържане в актуално състояние на ИТ архитектура. Обучителните курсове, които трябва да бъдат проведени в рамките на обучителната програма са описани като отделни поддейности.
Дейност 3 – „Обучение по Project Management Fundamentals (в областта на разработването на софтуер)”. В рамките на дейността ще се проведе обучение свързано с предоставянето на основни понятия, процеси и техники за успешно управление на проекти.
Дейност 4 – Дейности за информация и публичност В рамките на тази дейност се провежда популяризиране и представяне на резултатите от проекта до възможно най-широк кръг служители на администрацията на Агенция “Митници”, настоящите партньори и потенциални бъдещи такива, обществеността и медиите. Тази цел ще бъде осъществена посредством: - Подготвяне на печатни материали – брошури (200 броя), и плакати (50 броя), чрез които да се популяризира проекта; - публикации на интернет страницата на Агенция „Митници”, в електронен вестник “ Митници” и в списание “Митническа хроника”; - Подготовка и отпечатване на доклад за резултатите от проекта, който да бъде разпространен до администрациите на централно ниво, потребителите на административни услуги – граждани и бизнес и медиите (20 броя);
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ВИВАНСА
ЕТ "Боде - Красимир Кръстев"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 81 755 BGN
Общ бюджет: 71 111 BGN
БФП: 71 111 BGN
Общо изплатени средства: 71 111 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 71 111 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 300 BGN
2014 54 811 BGN
2015 0 BGN
71 111 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 60 444 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 855 BGN
2014 46 589 BGN
2015 0 BGN
60 444 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 667 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 445 BGN
2014 8 222 BGN
2015 0 BGN
10 667 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени жени
Индикатор 5 Дейност 1: Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 6 Дейност 1: Общ брой на обучените служители в администрацията- обучени жени
Индикатор 7 Дейност 1: Общ брой на обучените служители в администрацията- обучени жени
Индикатор 8 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 9 Дейност 1: Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 10 Дейност 1: Общ брой на обучените служители в администрацията- обучени жени
Индикатор 11 Дейност 1: Общ брой на обучените служители в администрацията- обучени жени
Индикатор 12 Дейност 1: Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 13 Дейност 1: Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 14 Дейност 1: Общ брой на обучените служители в администрацията- обучени жени
Индикатор 15 Дейност 1: Общ брой на обучените служители в администрацията- обучени жени
Индикатор 16 Дейност 1: Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 17 Дейност 1: Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 18 Дейност 1: Общ брой на обучените служители в администрацията- обучени жени
Индикатор 19 Дейност 1: Общ брой на обучените служители в администрацията- обучени жени
Индикатор 20 Дейност 1: Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 21 Дейност 3: Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 22 Дейност 3: Общ брой на обучените служители в администрацията- обучени жени
Индикатор 23 Дейност 3: Общ брой на обучените служители в администрацията- обучени жени
Индикатор 24 Дейност 3: Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 25 Дейност 4: Отпечатани брошури
Индикатор 26 Дейност 4: Отпечатани плакати
Индикатор 27 Дейност 4: Подготвен и отпечатан доклад за резултатите от проекта
Индикатор 28 Дейност 4: Разпространени материали
Индикатор 29 Дейност 4: Публикувана информация
Индикатор 30 (Д) По Дейност 1.1 - Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 31 (Д) По Дейност 1.1 - Общ брой на обучените служители в администрацията – обучени жени
Индикатор 32 (Д) По Дейност 1.1 - Общ брой на обучените служители в администрацията – обучени жени по проекта
Индикатор 33 (Д) По Дейност 1.1 - Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 34 (Д) По Дейност 1.2 - Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 35 (Д) По Дейност 1.2 - Общ брой на обучените служители в администрацията – обучени жени (Процент)
Индикатор 36 (Д) По Дейност 1.2 - Общ брой на обучените служители в администрацията – обучени жени
Индикатор 37 (Д) По Дейност 1.2 - Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 38 (Д) По Дейност 1.3 - Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 39 (Д) По Дейност 1.3 - Общ брой на обучените служители в администрацията – обучени жени
Индикатор 40 (Д) По Дейност 1.3 - Общ брой на обучените служители в администрацията – обучени жени по проекта
Индикатор 41 (Д) По Дейност 1.3 - Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 42 (Д) По Дейност 1.4 - Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 43 (Д) По Дейност 1.4 - Общ брой на обучените служители в администрацията – обучени жени (процент)
Индикатор 44 (Д) По Дейност 1.4 - Общ брой на обучените служители в администрацията – обучени жени
Индикатор 45 (Д) По Дейност 1.4 - Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 46 (Д) По Дейност 2 - Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 47 (Д) По Дейност 2 - Общ брой на обучените служители в администрацията – обучени жени (процент)
Индикатор 48 (Д) По Дейност 2 - Общ брой на обучените служители в администрацията – обучени жени
Индикатор 49 (Д) По Дейност 2 - Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз