Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0108-C0001
Номер на проект: A12-22-144
Наименование: Обучение на служителите на общинска администрация Бургас
Бенефициент: Община Бургас
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 29.05.2013
Дата на приключване: 29.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Повишаване капацитета на служителите на Община Бургас, за по- ефективно и ефикасно изпълнение на служебните им задължения.
Дейности: Дейност 1. Управление и организация Дейностите по управление и организация имат за цел установяване на система за добро и ефективно управление на проекта чрез изпълнение на следните под-дейности: 1. Сформиране на екип за управление на проекта - подготовка на функционални характеристики и сключване на договори с екипа за управление на проекта. За целите на управлението на проекта ще бъде сформиран екип от следните експерти: – Ръководител на проекта (1); Технически сътрудник (1); Счетоводител (1). Към екипа за управление на проекта ще бъде включен още Експерт „Подготовка на тръжни процедури” (1). 2. Разработване и приемане на План за организация, управление и вътрешен мониторинг на проекта, в който ще бъдат дефинирани методите и механизмите за вътрешна оценка и контрол, разпределението на функциите и задачите между екипа на проекта, връзката и комуникацията с останалите звена в администрацията. 3. Ежемесечни работни срещи на екипа на проекта, целящи осигуряване на непрекъснат мониторинг на изпълнението на дейностите по проекта. 4. Изготвяне на междинни и окончателни доклади за напредък и финансови отчети за изпълнение на дейностите на проекта.
Дейност 2: Подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнител на дейностите, включени в проектното предложение Дейността предвижда избор подготовка на тръжна документация и провеждане на обществени поръчки за избор на фирма изпълнител за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на проектното предложение.
Дейност 3: Обучение на общински служители В рамките на дейността се предвижда бъдат проведени 49 обучения и ще бъдат обучени 174 служители на Община Бургас. Обученията могат да бъдат условно разделени на: I. Обучения към Института по публична администрация II. Тясно специализирани обучения I. ОБУЧЕНИЯ КЪМ ИНСТИТУТА ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ (СЪГЛАСНО КАТАЛОГА ЗА ОБУЧЕНИЯ ЗА 2013Г.) 1. УПРАВЛЕНСКИ УМЕНИЯ В АДМИНИСТРАЦИЯТА 1.1. Управление на електронната администрация. Облачни технологии. Архитектури, модели и виртуална среда (УА–3) 1.2. Управление на конфликтите и техники за разрешаване на проблеми (УЧ -4) 1.3. Делова етика /УА-7/ Обученията са насочени към служители на ръководни позиции в Община Бургас- началници на отдели и директори на дирекции. 4- ма ръководни служители от дирекция „Административно обслужване“ и дирекция „Здравеопазване, социални дейности, превенции и спорт“ Община Бургас ще вземат участие в горепосочените обучения. 2. УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2.1. Управление на конфликтите и техники за разрешаване на проблеми (ЧР–4) 2.2. Управление на промяната времето и стреса (ЧР–5) 2.3. Практически аспекти в работата на звената по човешки ресурси (ЧР–6) Предвижда се 9 общински служители от дирекция „Здравеопазване, социални дейности, превенции и спорт“, да бъдат обучени по горепосочените теми. Нуждата от горепосочените обучения на служителите в дирекция „Здравеопазване, социални дейности, превенции и спорт“ е продиктувана от естеството на тяхната работа. Работата в ресора е свързана с общуване със хора със специфични потребности, като общуването с тези групи лица обикновено е свързано с придобиване на необходимите умения за убеждаване и усъвършенстване на междуличностната комуникация. След преминаване на обученита ще се подобри, комуникацията при предоставянето на социални услуги. 3. ЕФЕКТИВНИ КОМУНИКАЦИИ НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 3.1. Връзки с обществеността (ЕФ -3) 3.2. Изграждане на публичен имидж (ЕФ - 4) 3.3. Делова комуникация и етикет (ЕФ - 6) 3.4. Държавен протокол и церемониал (ЕФ-7) 3.5. Практически умения за ефективна комуникация (ЕФ-8) 17 служители от дирекции „Здравеопазване, социални дейности, превенции и спорт“, „Административно обслужване“ и „Европейски политики и програми“ на Община Бургас е планирано да преминат обучение. Задълженията на служители избрали да преминат през обученията за ЕФЕКТИВНИ КОМУНИКАЦИИ НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ са свързани с посрещането на различни представители на държавната власт, бизнеса, гражданския сектор и др. идващи на посещение в Община Бургас, както и осъществяване на непрекъсната комуникация с различни заинтересовани страни. Преминаването на гореописаните обучения ще има пряк ефект в/ у тяхната работа, като значително се повиши нейното качество, което ще допринесе за подобряване имиджа на цялата общинска администрация. 4. ПРАВНИ АСПЕКТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ. ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА. 1. Административна стилистика (ПР- 4) 2. Основни производства по АПК (за юристи) (ПР–5) 3. Основни производства по АПК (за неюристи) (ПР–6) 4. Правна уредба и приложение на гражданския процесуален кодекс ( за юристи) (ПР–7) 5. Правна уредба и приложение на гражданския процесуален кодекс (за неюристи) (ПР–8) 6. Семеен кодекс и кодекс на международното право (ПР–9) 7. Политика на Европейския съюз за защита на личните данни, правната регулация и практика в България (за експерти) (ПР–10) 8. Политиката на ЕС за защита на личните данни, правната регулация и практика в България /за ръководители/ (ПР-11) 9. Прилагане на правото на ЕС в държавите членки (ПР–12) 10. Конфликт на интереси- правна ранка и практики (ПР- 17) 11. Професионална етика и етично регулиране в държавната администрация. Практически умения за решаване на етични дилеми и конфликти, възникващи при извършване на дейности и процедури (за служители на експертни длъжности в държавната администрация) (ПР -25) 12. Професионална етика и етично регулиране в държавната администрация. Практически умения за решаване на етични дилеми и конфликти, възникващи при извършване на дейности и процедури (за служители на ръководни длъжности в държавната администрация) (ПР -26) 13. Методи и техники за прозрачна администрация /ПР-28/ В горепосочените обучения се предвижда да се обучат 54 служители на общинска администрация- Бургас. Служителите са част от дирекции „Правно- нормативно обслужване“, „Административно обслужване“, „Здравеопазване, социални дейности, превенции и спорт“ и „Икономика и стопански дейности“. Обученията имат пряко отношение към ежедневната работа на служителите и в значителна степен ще допринесат за повишаване на тяхната квалификация. 5. Е-ПРАВИТЕЛСТВО: ИЗГРАЖДАНЕ, УМЕНИЯ 1. Е–Правителство: Успешни практики и предпоставки за развитие (ИТО–1) 2. Изграждане на среда за практическо прилагане на закона за електронното управление (ИТО–2) 3. Системи за управление на информационната сигурност на административното звено (ИТО–3) 4. Административно обслужване (ИТО–4) 5. Създаване на добре изглеждащи документи с MS WORD (ИТО–6) 6. Електронни таблици с MS EXCEL (базов курс) (ИТО–8) 7. Електронни таблици с MS EXCEL (напреднали) (ИТО–9) 8. Функции в MS EXCEL (ИТО–12) 9. Хитрости (TIP & TRIK) в MS EXCEL (ИТО–17) 10. Презентационни умения. MS POWER POINT (базов курс) (ИТО–23) 41 души от дирекции „Административно обслужване“, „Европейски политики и програми“, „Образование и демографски въпроси“, „Информационно обслужване и технологии“. Всички служители включени в обученията по темата Е-ПРАВИТЕЛСТВО: ИЗГРАЖДАНЕ, УМЕНИЯ работят с голямо количество информация, периодично изготвят справки свързани с работата на техните отдели и дирекции, както и подготвят материали и документи за служителите на ръководни постове в съответните ресори. Придобиването и надграждането на специфични умения на служиелите ще допринесе за по- бързото и качествено изпълнение на служебните им задължения. Част от служителите работят в дирекция „Информационно обслужване и технологии“ и обученията по Е–Правителство: Успешни практики и предпоставки за развитие (ИТО–1), Изграждане на среда за практическо прилагане на закона за електронното управление (ИТО–2), Системи за управление на информационната сигурност на административното звено (ИТО–3) са от ключово значение за изпълнение и усъвършенстване на служебните им компетенции. 6. СПЕЦИАЛИЗИРАНО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ 1. Английски език /базов курс /ЧЕО-1 А/ -след ниво А2 по Общата европейска езикова рамка 2. Разговорен английски език (надграждащ курс) (ЧЕО–1 Б) 3. Комуникативни умения на английски език (надграждащ курс) (ЧЕО–2 Б) 4. Английска граматика (опреснителен курс) (ЧЕО–3) 5. Делови умения- участие в работни срещи, дискусии и посещения (на английски език) (ЧЕО–4) 6. Английски език за работа с институциите на ЕС (ЧЕО–6) 7. Разговорен немски език (базов курс) (ЧЕО–8 А) 8. Разговорен немски език (надграждащ курс) /ЧЕО-8Б/ 9. Комуникативни умения на немски език (надграждащ курс) (ЧЕО–9 Б) 10. Немска граматика (опреснителен курс) (ЧЕО–10) 11. Делови умения – участие в работни срещи, дискусии и посещения (на немски език) (ЧЕО–11) 12. Разговорен френски език (надграждащ курс) (ЧЕО–14 Б) 13. Френска граматика (опреснителен курс) (ЧЕО–15) 14. Делови умения – участие в работни срещи, дискусии и посещения (на френски език) (ЧЕО–16) 33 души от дирекции „Административно обслужване“, „Здравеопазване, социални дейности, превенции и спорт“, „Образование и демографски въпроси“, „Икономика и стопански дейности“, „Култура, маркетинг и връзки с обществеността“ се предвижда да преминат обученията за СПЕЦИАЛИЗИРАНО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ. Дейността на тези служители е обвързана с активното им участието в срещи, делегации, учебни пътувания, семинари и др. и нуждата от познаване на поне един от работните езици на ЕС е задължително. След провеждането на планираните обучения служителите ще придобият по- голяма самостоятелност и сигурност при използването на чуж език, което значително ще улесни и подобри комуникацията м/у Община Бургас и нейните международни партньори. II. ТЯСНО СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ 1. Курс по жестомимичен език Обучението ще бъде насочено към служителите на Община Бургас, работещи във фронт офиса на Община Бургас, центровете за работа с клиенти в териториалните общински дирекции, туристическия информационен център, дирекция „УКООРС“, Дирекция „Социални дейности“ и общинските еко инспектори. По данни на Съюза на глухите в България, броя на глухите хора в Бургаска област е 350. Този вид обучение е продиктувано от необходимостта да има подготвени служители в Община Бургас, чиято работа е свързана с непрекъснат контакт с граждани. Придобиването на умения в жестомимичен език ще допринесе за по- лесното изпълнение на служебните задължения на общинските служители, както и до по- голяма самостоятелност и удовлетвореност на хората със слухови проблеми. С реализирането на обучението ще се създаде възможност за осигуряването на достъпна информация и адекватно обслужване в Община Бургас. Предвижда се 16 общински служители да преминат обучението. Дейността за обучение по жестомимичен език ще бъдат възложени за изпълнение на външна фирма съгласно ЗОП.
Дейност 4. Дейности за информация и публичност Дейностите за информация и публичност ще включват следните под-дейности: 1. Пресконференция при стартиране на проекта, на която ще бъдат популяризирани целите, планираните дейности и очакваните резултати по проекта, както и източниците на неговото финансиране; 2. Финална пресконференция, на която ще бъдат популяризирани постигнатите резултати и ползите от реализацията на проекта. Финалната пресконференция ще послужи и като форум за мултиплициране на резултатите по проекта. 4. Изработване и разпространение на информационен лист по проекта – 1 000 броя, с който ще се популяризират планираните дейности и очакваните резултати от проекта. 5. Изработване и отпечатване на информационни банери – 2 броя, които ще бъдат използвани при организиране на пресконференции, обучения и форуми с цел визуализация на приноса на ЕС и ОПАК. 6. Публикации на Интернет страницата на Община. Още със стартирането на проекта информация за неговото изпълнение ще бъде публикувана на интернет страницата на Община Бургас. Периодично ще бъдат пускани прессъобщение на интернет страницата на Община Бургас. – 4бр. прессъобщения 7. Подготовка и отпечатване на информационна брошура, популяризираща постигнатите в рамките на проекта резултати – 1 000 бр. на български език. Дейностите по информация и публичност ще бъдат възложени за изпълнение на външна фирма съгласно ЗОП.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 79 033 BGN
Общ бюджет: 52 467 BGN
БФП: 52 467 BGN
Общо изплатени средства: 52 419 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 52 467 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 26 158 BGN
2014 26 261 BGN
2015 0 BGN
52 419 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 44 597 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 22 234 BGN
2014 22 322 BGN
2015 0 BGN
44 556 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 870 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 924 BGN
2014 3 939 BGN
2015 0 BGN
7 863 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 2 по дейност 1 - Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени жени от общия брой обучени(бр)
Индикатор 3 по дейност 2 - Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени жени от общия брой обучени(%)
Индикатор 4 по дейност 3 - Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат.(%)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз