Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0164-C0001
Номер на проект: A12-22-143
Наименование: Ефективна и компетентна общинска администрация Никола Козлево
Бенефициент: Община Никола Козлево
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 27.05.2013
Дата на приключване: 27.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Никола Козлево
Описание
Описание на проекта: Повишаване капацитета на общинските служители в община Никола Козлево за по ефективно и ефикасно изпълнение на професионалните си задължения
Дейности: Дейност 1 : Управление на проекта Изпълнението на дейността ще се извършва от Екип за управление на проекта на община Каолиново, в чийто състав са включени ръководител на проекта, счетоводител и координатор. Моля вижте приложените автобиографии на екипа. Дейността се изразява в навременно организиране на публичните покани за избор на изпълнители по проекта, координиране и организиране на оценката на избор на изпълнители, сключване на договори с тях и управление на договорите, навременно подаване на заявки за обученията, уведомяване, координиране и организиране на служителите на общината за предвидените обучения, контрол, мониторинг и отчитане на дейностите по проекта, публикуване на материали по проекта на Интернет страницата на общината, комуникация с Управляващия орган на ОПАК, изготвяне на документация по проекта, вкл. междинни и финален доклади, финансово управление на проекта, вкл. авансово, междинни и окончателно искане за плащане към УО на ОПАК, разплащане към избраните изпълнители и др. В рамките на дейността ще бъде подготвена документацията за провеждане на тръжните процедури.
Дейност 2 : Обучение за тълкуване и прилагане на приложимото законодателство Предвидените обучения по съответното приложимо законодателство ще преминат общо 14 служители на общината. Ще бъдат проведени от Института по публична администрация. Конкретно това са: Юрист-1 служител 1.Обучение по АПК обучение по Основни производства по АПК (ПР-5) е предназначени за юристи в централната и териториалните администрации и имат за цел да представят основните принципи на административния процес, спецефични норми на Административноправния кодекс и относимата към него съдебна практика, както и визията на Европейските демократични правни системи за прилагането на принципите и нормите на административния процес Юрист-1 служител; Директор дирекция „Устройство на територията и специализирани дейности” -1 служител; Секретар на общината -1 служител; Главен специалист „УТ” - 1 служител 1.Обучение по "Устройство на територията – политика и управление"(ФС-8) с цел: Изграждане разбиране относно принципите за управление на територията; Умения за прилагане на нормативната уредба и споделяне на казуси и конкретни примери по отделни възможности за провеждане на иновативна политика по управление и устройство на територията. Това ще позволи на общината да прилага разпоредбите на ЗУТ в съответствие с приложимите изисквания и тълкуването от компетентните органи. Специалист „Информационно обслужване и технологии”-1 служител; Директор дирекция „Устройство на територията и специализирани дейности” -1 служител; Секретар на общината -1 служител; Главен счетоводител – 1 служител 1.Обучение по "Е–правителство: Успешни практики и предпоставки за развитие"(ИТО-1) с цел: Изграждане основни знания за управление и организация на дейността на администрацията, прилагайки нови подходи и решения, базирани на информационните технологии. Специалист „Информационно обслужване и технологии”-1 служител; 1.Обучение по „Изграждане на среда за практическо прилагане на закона за електронното управление"(ИТО-2) с цел: Изграждане основни управленски професионални знания в областта на информационните технологии, необходими за успешно прилагане на Закона за електронно управление Директор дирекция „Устройство на територията и специализирани дейности” -1 служител; Секретар на общината -1 служител; Главен счетоводител - 1 служител; Специалист „Информационно обслужване и технологии” 1.Обучение по "Работа с електронно подписани документи""(ИТО-2) обучение по: - Обработване на електронно подписани документи – получаване на документа, проверка валидността на подписа (верификация), отваряне на документа; - Обработка: редакция, становище, затваряне на документа; - Съхранение и изпращане на електронно подписан документ Това ще позволи на общината да прилага разпоредбите на Закона за електронно управление в съответствие с приложимите изисквания и тълкуването от компетентните органи.
Дейност 3 : Модулно обучение по ключови компетентности Обучение по ключови компетентности ще преминат общо 70 служители на общината, както следва: Дирекция „Финансовостопански дейности и административно обслужване” - 9 служителя; Дирекция „Устройство на територията и специализирани дейности” – 21 служители 1.Обучение „Повишаване мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация” Дирекция „Финансовостопански дейности и административно обслужване”: Главен счетоводител,Старши специалист „Счетоводство”, Специалист "ТРЗ и бюджет", Специалист "Счетоводство", Старши специалист „Гражданска защита, ОМП и СИ”, Специалист „ГРАО”, Главен специалист "СД и ОбС", Специалист „Административно обслужване” и Специалист „Информационно обслужване и технологии”. Дирекция „Устройство на територията и специализирани дейности”: Директор на дирекция, Главен специалист "УТ", Главен специалист "Инвеститорски контрол и незаконно строителство", Главен специалист "Образование, култура и социални дейности", Главен специалист „Проекти и инвестиции”- 2 служители, Главен специалист "Гражданско състояние и ритуали", Старши специалист „Защита на потребителите и контрол на общински пазари”, Старши специалист "Гражданско състояние и ритуали", Старши специалист "МДТ", Старши специалист "Връзки с обществеността", Старши специалист "УТ, озеленяване и благоустрояване", Специалист „Проекти и инвестиции”, Специалист "Екология и опазване на горите", Специалисти "Гражданско състояние и ритуали" – 5 служители и Специалист "МДТ". 2. Обучение „Повишаване на чуствителността и подобряване на практиките на служителите от администрацията при работа с малцинства Дирекция „Финансовостопански дейности и административно обслужване” - 5 служителя; Дирекция „Устройство на територията и специализирани дейности” – 15 служители Дирекция „Финансовостопански дейности и административно обслужване”: Старши специалист "Счетоводство и каса", Специалист "ТРЗ и бюджет", Специалист "Счетоводство", Старши специалист „Гражданска защита, ОМП и СИ”, Специалист „ГРАО” и Специалист „Административно обслужване”. Дирекция „Устройство на територията и специализирани дейности”: Главен специалист "УТ", Главен специалист "Инвеститорски контрол и незаконно строителство", Главен специалист "Образование, култура и социални дейности", Главен специалист „Проекти и инвестиции”, Старши специалист „Защита на потребителите и контрол на общински пазари”, Старши специалист "МДТ", Старши специалист "Връзки с обществеността", Старши специалист "УТ, озеленяване и благоустрояване", Специалист "Гражданско състояние и ритуали" – 6 служители и Специалист "МДТ". 3. Обучение „Интеграция на малцинствата и ролята на общинските служители за реализация на интеграционните процеси” Дирекция „Финансовостопански дейности и административно обслужване” - 5 служителя; Дирекция „Устройство на територията и специализирани дейности” – 15 служители Дирекция „Финансовостопански дейности и административно обслужване”: Старши специалист "Счетоводство и каса", Специалист "ТРЗ и бюджет", Специалист "Счетоводство", Старши специалист „Гражданска защита, ОМП и СИ”, Специалист „ГРАО” и Специалист „Административно обслужване”. Дирекция „Устройство на територията и специализирани дейности”: Главен специалист "УТ", Главен специалист "Инвеститорски контрол и незаконно строителство", Главен специалист "Образование, култура и социални дейности", Главен специалист „Проекти и инвестиции”, Старши специалист „Защита на потребителите и контрол на общински пазари”, Старши специалист "МДТ", Старши специалист "Връзки с обществеността", Старши специалист "УТ, озеленяване и благоустрояване", Специалист "Гражданско състояние и ритуали" – 6 служители и Специалист "МДТ".
Дейност 4 : Обучение „Компютърните технологии в помощ на общинска администрация” Обучение по компютърни умения ще преминат общо 24 служители. Обучението ще включва запознаване с възможностите на MS Word, MS Excel. Работа в интернет среда. Продължителността на обучението ще е 60 уч. часа. Всички служители успешно курса на обучение ще получат сертификати за участие.
Дейност 5 : Осигуряване на информация и публичност на проекта Предвижда се по тази дейност да бъдат организирани една входяща пресконференция при стартиране на проекта и една финална пресконференция при завършването му. На тях ще бъдат поканени журналисти от местни, регионални и национални медии и ще бъде представен проекта, очакваните и постигнатите резултати, както и къде могат да бъдат намерени те с цел мултипликация. Материалите от проекта ще бъдат публикувани на Интернет страницата на община Каолиново, където ще бъде публикувано и кратко представяне на самия проект. В допълнение се предвижда да бъде изготвена временна информационна табела, подготвени и отпечатани 200 цветни брошури, представящи проекта и постигнатите по него резултати.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Стик" ЕООД
"ИЗ-ПРО" ООД
"БИ-ПРОМОУШЪН" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 73 459 BGN
Общ бюджет: 67 694 BGN
БФП: 67 694 BGN
Общо изплатени средства: 67 694 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 67 694 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 692 BGN
2014 53 002 BGN
2015 0 BGN
67 694 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 57 540 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 488 BGN
2014 45 052 BGN
2015 0 BGN
57 540 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 154 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 204 BGN
2014 7 950 BGN
2015 0 BGN
10 154 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени жени от общия брой обучени..
Индикатор 5 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат...
Индикатор 6 Дейност 1 : проведена тръжна процедура.
Индикатор 7 Дейност 1 : сключени договори.
Индикатор 8 Дейност 1 : Проведени работни срещи..
Индикатор 9 Дейност 2 : Обучени служители в ИПА
Индикатор 10 Дейност 3 : Обучени служители в ИПА
Индикатор 11 Дейност 4 : Обучени служители...
Индикатор 12 Дейност : Информация и публичност - Организиране на Пресконференции
Индикатор 13 Дейност : Информация и публичност - Публикации в регионални медии
Индикатор 14 Дейност : Информация и публичност - Изработени информационни билетини
Индикатор 15 Дейност : Информация и публичност - Изработка на временна информационна табела


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз