Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.09-0014-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-09/2012/014-05
Наименование: Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм
Бенефициент: Община Велико Търново
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.04.2013
Начална дата: 20.05.2013
Дата на приключване: 20.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Чрез подобряването на физическата и жизнената среда на град Велико Търново да се повиши качеството на живот и да се осигурят нови възможности за икономическо и социално развитие.
Дейности: дейност 1 за допълнителни обекти Организация, управление и вътрешен мониторинг
дейност 7 за основени обекти Авторски надзор
дейност 3 за допълнителни обекти Одит на проекта
дейност 7 за допълнителни обекти Авторски надзор
дейност 5 за допълнителни обекти Дейности по извършване на СМР
дейност 6 за основени обекти Строителен надзор
дейност 1 за основени обекти Организация, управление и вътрешен мониторинг на дейностите по проекта
дейност 5 за основени обекти Дейности по извършване на СМР Обект 1: Реконструкция на паркоустрояване и благоустрояване на парк „Света гора”; Обект 2. Изграждане на парк и детска площадка в кв. „Чолаковци” (кв.7 УПИ ІІ, V, кв.14, УПИ І); Обект 3: "Изграждане на Спортна площадка в кв. „Чолаковци”; Обект 4: Изграждане на парк и детска площадка в кв. „Зона В” Обект 5: Довършване на тротоарна настилка, около парк „Майка България”; Обект 6: Парк „Марно поле” - реконструкция на детска площадка и алейна мрежа. Изграждане на ограда и поливна система; Обект 7: Парк „Руски” - изграждане на улично осветление, поливна система и ограда; Обект 8: Парк „Акация” - изграждане на поливна система Обект 9: Довършителни дейности по благоустрояване на кв.231 (изграждане на ограда на съществуваща спортна площадка).
дейност 6 за допълнителни обекти Строителен надзор
дейност 2 за основени обекти Подготовка на тръжни документации и провеждане на процедури за избор на изпълнители
дейност 3 за основени обекти Одит на проекта
дейност 4 за основени обекти Информация и публичност
дейност 4 за допълнителни обекти Информация и публичност
дейност 1 за резервни обекти Организация, управление и вътрешен мониторинг
дейност 3 за резервни обекти Одит
дейност 4 за резервни обекти Информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 7 277 966 BGN
Общ бюджет: 6 462 604 BGN
БФП: 6 462 604 BGN
Общо изплатени средства: 4 760 638 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 6 462 604 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 612 697 BGN
2015 3 147 941 BGN
4 760 638 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 5 493 213 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 442 940 BGN
2015 2 816 579 BGN
4 259 518 BGN
В т.ч. Национално финансиране 969 391 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 169 758 BGN
2015 331 362 BGN
501 120 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население,облагодетелствано от обновената градска среда.
Индикатор 2 Хора с увреждания с улеснен достъп .
Индикатор 3 Брой квадратни метри подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки .
Индикатор 4 Брой квадратни метри изградени/рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари .
Индикатор 5 Създадени нови работни места: Временни (екип на проекта)- 5 бр. и Постоянни- 5 бр.
Индикатор 6 (Д) Население, облагодетелствано от обновената градска среда-допълнителни обекти
Индикатор 7 (Д) Хора с увреждания с улеснен достъп-допълнителни обекти
Индикатор 8 (Д) Брой квадратни метри подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки-допълнителен обект 2, 3 и 5
Индикатор 9 (Д) Брой квадратни метри изградени/рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари-допълнителни обекти 1 и 4
Индикатор 10 (Д) Осигурени паркоместа в близост до възловите транспортни точки на периферните градски зони-допълнителен обект 4
Индикатор 11 (Д) Създадени нови работни места - допълнителни обекти
Индикатор 12 (Д) Население, облагодетелствано от обновената градска среда - резервни обекти
Индикатор 13 (Д) Хора с увреждания с улеснен достъп - резервни обекти
Индикатор 14 (Д) Брой квадратни метри подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки - резервни обекти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз