Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.09-0004-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-09/2012/004-02
Наименование: Изграждане на зелена и достъпна градска среда в гр. Лом
Бенефициент: Община Лом
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.04.2013
Начална дата: 20.05.2013
Дата на приключване: 20.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Лом
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е чрез подобряване на физическата, жизнена и екологична среда в град Лом да се повиши качеството на живот и да се създадат нови възможности за икономическо и социално развитие на града.
Дейности: дейност 2 за основен обект Избор на консултант и подготовка на документи за провеждане на процедури по реда на ЗОП. Съгласуване на изработените документи.
дейност 4 за основен обект Извършване на СМР
дейност 8 за основен обект Независим финансов одит
дейност 7 за основен обект Управление на проекта, Вътрешен мониторинг и отчетност
дейност 1 за основен обект Стартиране на проекта. Сформиране на екип за управление.
дейност 6 за основен обект Осигуряване на визуализация и публичност
дейност 5 за основен обект Упражняване на авторски и строителен надзор и въвеждане на обекта в експлоатация
дейност 3 за основен обект Провеждане на тръжни процедури по ЗОП. Сключване на договори с изпълнители.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 988 202 BGN
Общ бюджет: 4 338 853 BGN
БФП: 4 338 853 BGN
Общо изплатени средства: 4 264 913 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 338 853 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 80 200 BGN
2014 1 658 577 BGN
2015 2 526 136 BGN
4 264 913 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 688 710 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 71 758 BGN
2014 1 483 990 BGN
2015 2 260 227 BGN
3 815 975 BGN
В т.ч. Национално финансиране 650 143 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 442 BGN
2014 174 587 BGN
2015 265 909 BGN
448 938 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население,облагодетелствано от обновената градска среда.
Индикатор 2 Хора с увреждания с улеснен достъп .
Индикатор 3 Икономия на енергия от въвеждането на енергоспестяващо улично осветление .
Индикатор 4 Брой квадратни метри изградени/рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари .
Индикатор 5 Брой квадратни метри реконструирани и рехабилитирани елементи на уличната мрежа .
Индикатор 6 Осигурени паркоместа в близост до възловите транспортни точки на периферните градски зони .
Индикатор 7 Създадени нови работни места:временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз