Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0043-C0001
Номер на проект: A12-22-33
Наименование: Обучение на служителите в Община Павел Баня за по-добро административно обслужване
Бенефициент: Община Павел Баня
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 15.05.2013
Дата на приключване: 15.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Павел баня
Описание
Описание на проекта: Подобряване на административно обслужване в Община Павел Баня чрез обучение на служителите в общинската администрация, кметовете на кметства и кметските наместници
Дейности: Д1 Обучения в ИПА по теми свързани с с открита и чиста администрация Дейността обхваща следните дейности от каталога на ИПА за 2013 г.: Конфликт на интереси - правна рамка и практики (ПР–17) – 2 обучени Форми на сътрудничество между администрацията и граждански и бизнес организации (ПР–19) – 2 обучени Етика и превенция на корупцията в държавната администрация (ПР-20) – 2 обучени Методи и техники за прозрачна администрация (ПР-28) – 2 обучени Професионална етика и етично регулиране в държавната администрация. Практически умения за решаване на етични дилеми и конфликти възникващи при извършваните дейности и процедури (за служители на ръководни длъжности в държавната администрация) (ПР-26) – 2 обучени
Д2 Обучения езикови Обучение по английски език (модул от 120 учебни часа) – 40 обучени, разделени в нива А1, А2, B1, B2 в зависимост показани знания на входно ниво
Д3 Обучение за ефективна работа в екип Тази дейност обхваща 40 служители на Общината. Нейната основна насоченост е към изграждането на ефективни и работещи екипи и предразполагаща организационна култура, отворена към интегрирането на всички служители в екипа. В това обучение ключово е участието на експерт „Човешки ресурси”, които впоследствие ще осигури мултипликационния ефект на обучението между останалите над 130 служители. Тя обхваща провеждането на 2 двудневни обучения – съответно по 20 души всяко за експертни длъжности, на следните теми: как да работим ефективно с колегите, приобщаване на нови хора в екипа, управление на времето и стреса, управление на конфликтите и техники за решаване на проблеми и др. За обученията ще бъде характерно интерактивно провеждане с активно участие на обучаемите в ролеви игри и поставяне в конкретни ситуации, както и ще се търси придобиване на основни техники и умения, позволяващи постигането на максимален ефект за подобряването на екипната работа.
Д4 Обучение за ефективни лидерски умения Тази дейност обхваща директорите на дирекции, началниците на отдели, кметовете на кметства и кметските наместници и ръководителите на на звена и дейности. Основната цел е изграждането на мотивираща и спокойна работна среда и предразполагаща организационна култура. Тя обхваща провеждането на едно двудневно обучение – за 20 души на ръководни длъжности, на следните теми: организационна култура, ефективни управленски стилове, управление на времето и стреса и др. За обученията ще бъде характерно интерактивно провеждане с активно участие на обучаемите.
Д5 Обучение по MS Office 2007/2010 за напреднали Дейността обхваща провеждането на дългосрочно обучение по MS Office 2007/2010 за напреднали за общо 30 служители. Служителите в общинската администрация имат опит в използването на по-стари версии на MS Office (най-вече MS Word и MS Excel). Настоящото бучение ще се концентрира на първо място на новостите в MS Office 2007/2010 в сравнение с предишните версии на пакета. Ще бъдат разгледани и по-специфични въпроси като обмен на данни между MS Excel и MS Word, функции в MS Excel, специфични функционалности в MS Excel за икономисти, анализиране на данни с PIVOTTABLE в MS Excel, работа със списъци и база от данни в MS Excel, и др. Поради дългосрочния характер на обучението, занятията ще бъдат провеждани два пъти седмично след края на работния ден, за да не възпрепятстват работния процес и за да се осигури високо качество и добра посещаемост.
Д6 Обучение по Corel Draw Дългосрочно обучение по Corel Draw за 5 служители на общинската администрация Поради дългосрочния характер на обучението, занятията ще бъдат провеждани два пъти седмично след края на работния ден, за да не възпрепятстват работния процес и за да се осигури високо качество и добра посещаемост.
Д7 Дейности за информация и публичност Откриваща и закриваща пресконференции по проекта. Публикации в медиите за придобитата квалификация на общинските служители, кметовете на кметства и кметските наместници, както и промените в организацията на работа и обслужването на гражданите и бизнеса в следствие на проведените обучения.
Д8 Организация и управление на проекта Екипът за управление на проекта е от ръководител и счетоводител. Екипът ще провежда регулярни срещи и ще отговаря за всички дейности от организационен и координационен характер, свързани с изпълнението на проекта. Ще бъде създаден детайлен план за изпълнението на задачите и неговата реализация ще бъде проследявана. Екипът ще отговаря за подготовката и изпращането на всички необходими документи и доклади до УО на ОПАК. Ръководителят на проекта ще отговаря за цялостната организация, изпълнение и отчитане на проекта. Той ще отговаря и за заявките на обученията към ИПА, за оформянето на групите за езиковите обучения, както и за останалите четири типа обучения, за присъствието на съответните служители на избраните обучения, както и за постоянно високото качество на обученията. Счетоводителят по проекта ще следи за правилното отчитане на разходите по проекта, за изготвянето на искания за плащане към Управляващия орган, за извършване на плащания към изпълнителите.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 571 BGN
Общ бюджет: 78 098 BGN
БФП: 78 098 BGN
Общо изплатени средства: 78 098 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 78 098 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 914 BGN
2014 60 184 BGN
2015 0 BGN
78 098 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 66 383 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 227 BGN
2014 51 156 BGN
2015 0 BGN
66 383 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 715 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 687 BGN
2014 9 028 BGN
2015 0 BGN
11 715 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 6 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 7 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 8 Дейност 1: Брой проведени обучения
Индикатор 9 Дейност 1: Брой обучени служители
Индикатор 10 Дейност 1: Получени сертификати
Индикатор 11 Дейност 2: Брой проведени обучения
Индикатор 12 Дейност 2: Брой обучени служители
Индикатор 13 Дейност 2: Получени сертификати
Индикатор 14 Дейност 3: Брой проведени обучения
Индикатор 15 Дейност 3: Брой обучени служители
Индикатор 16 Дейност 4: Брой проведени обучения
Индикатор 17 Дейност 4: Брой обучени служители
Индикатор 18 Дейност 5: Брой проведени обучения
Индикатор 19 Дейност 5: Брой обучени служители
Индикатор 20 Дейност 5: Получени сертификати
Индикатор 21 Дейност 6: Брой проведени обучения
Индикатор 22 Дейност 6: Брой обучени служители
Индикатор 23 Дейност 6: Получени сертификати
Индикатор 24 Дейност 7: Проведени пресконференции
Индикатор 25 Дейност 7: Разпространени прессъобщения
Индикатор 26 Дейност 7: Публикации в пресата, телевизионни и радио излъчвания
Индикатор 27 Дейност 8: Проведени месечни срещи на екипа
Индикатор 28 Дейност 8: Изготвени и предадени мин. 4 бр. месечни доклади до УО на ОПАК
Индикатор 29 Дейност 5: Проведена процедура за избор на изпълнител за реализиране на обучения


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз