Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0114-C0001
Номер на проект: A12-22-150
Наименование: „Повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на Община Враца”
Бенефициент: Община Враца
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 13.05.2013
Дата на приключване: 13.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Враца
Описание
Описание на проекта: Подобряване на административното обслужване в Община Враца чрез провеждане на обучения на служителите в общинската администрация, на кметовете и на служителите на кметствата на територията на Общината.
Дейности: Дейност 1 : Провеждане на Обучения в ИПА Дейността обхваща следните дейности от каталога на ИПА за 2013 г.: Работа с електронно подписани документи (ИТО-5) – 30 обучени
Дейност 2 : Провеждане на чуждоезоково обучение по Английски език Обучение по английски език (модул от 150 учебни часа) – 30 обучени, разделени в 2 групи в нива, зависимост от показани знания на входно ниво.  Поддейност 2.1 - Обучение по английски език (модул от 150 учебни часа) за 20 участника – базов курс;  Поддейност 2.2 Обучение по английски език (модул от 150 учебни часа) за 10 участника – надграждащ курс
Дейност 3 : Обучение за междукултурна комуникация, толерантност и антидискриминация. В рамките на настоящата дейност ще бъде проведено обучение по междукултурна комуникация, толерантност и антидискриминация за общо 40 служители разделени в 2 групи, в продължение на 2 дни по 8 учебни часа. Обучението е модулно и обхваща:  Модул 1 – „Междукултурна комуникация – правила на поведение и условия на работа в интеркултурна среда”  Модул 2 – „Човешките и граждански права – работа с представители на малцинствени и уязвими групи” Обучението ще бъде проведено под формата на изнесено обучение, с цел обучаемите да се отделят от ежедневната работна атмосфера и да се концентрират единствено върху процеса на обученние. Участниците ще повишат своите комптетенции във връзка с условията за работа в интеркултурна среда, човешките и гражданските права и правилата на поведение в различни обществени групи. Обучението ще спомогне за по-лесното преодоляване на насадени предразсъдъци, за оценяване на разнообразието и за по-добро разбиране на ценностните системи на различните групи, за толерантно и конструктивно общуване и активна гражданска и обществена позиция.
Дейност 4 : Обучение по подобряване на ключовите компетентности В рамките на настоящата дейност ще бъде проведено обучение за подобряване на ключовите компетентности на общо 40 служители разделени в 2 групи, в продължение на 3 дни по 8 учебни часа. Обучението е модулно и обхваща:  Модул 1 – „Екипна ефективност и организационна култура”  Модул 2 – „Лидерски умения и ефективни управленски стилове”  Модул 3 - „Справяне с конфликти и управление на времето и стреса” Обучението ще бъде проведено под формата на изнесено обучение, с цел обучаемите да се отделят от ежедневната работна атмосфера и да се концентрират единствено върху процеса на обученние. Участниците ще повишат своите комптетенции във връзка със изграждане и подобряване на ключови управленски и организационни умения и на екипно поведение. Основната насоченост на тази дейсност е към изграждането на мотивираща и спокойна работна среда и предразполагаща организационна култура. За обученията ще бъде характерно интерактивно провеждане с активно участие на обучаемите в ролеви игри и поставяне в конкретни ситуации, както и ще се търси придобиване на основни техники и умения, позволяващи постигането на максимален ефект за подобряването на екипната работа
Дейност 5 : Дейности за информация и публичност В рамките на настоящата дейност ще се изпълнят:  1 бр. откриваща пресконференция по проекта  1 бр. закриваща пресконференция по проекта.  4 броя публикации в медиите за придобитата квалификация на общинските служители, кметовете на кметства и кметските наместници, както и промените в организацията на работа и обслужването на гражданите и бизнеса в следствие на проведените обучения.  500 бр. брошури с цел попуряризиране на резултатите от проекта 1 бр. временна информационна табела в сградата на Общината
Организация и управление на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 941 BGN
Общ бюджет: 53 538 BGN
БФП: 53 538 BGN
Общо изплатени средства: 53 538 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 53 538 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 900 BGN
2014 35 638 BGN
2015 0 BGN
53 538 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 45 508 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 215 BGN
2014 30 293 BGN
2015 0 BGN
45 508 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 031 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 685 BGN
2014 5 346 BGN
2015 0 BGN
8 031 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 6 Дейност 1 : Обучени служители в ИПА..
Индикатор 7 Дейност 1 : Проведени обучения
Индикатор 8 Дейност 1 : Служители получили сертификат
Индикатор 9 Дейност 2 : Обучени служители
Индикатор 10 Дейност 2 : Учебни часове
Индикатор 11 Дейност 2 : Служители получили сертификат
Индикатор 12 Дейност 3 : Обучени служители
Индикатор 13 Дейност 3 : Обучителни модули
Индикатор 14 Дейност 3 : Служители получили сертификат
Индикатор 15 Дейност 4 : Обучени служители
Индикатор 16 Дейност 4 : Обучителни модули
Индикатор 17 Дейност 4 : Служители, получили сертификат
Индикатор 18 Дейност 5 : Организирани и проведени пресконференции
Индикатор 19 Дейност 5 : Отпечатани брошури
Индикатор 20 Дейност 5 : Публикации в медиите
Индикатор 21 Дейност 5 : Временна информационна табела


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз