Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0026-C0001
Номер на проект: A12-22-16
Наименование: Общинска администрация Тополовград-ефективна и компетентна
Бенефициент: Община Тополовград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 09.05.2013
Дата на приключване: 09.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Тополовград
Описание
Описание на проекта: Повишаване административния капацитет на общинските служители в община Тополовград за по ефективно и ефикасно изпълнение на професионалните си задължения
Дейности: Дейност 1. Организация и управление В рамките на дейността ще бъде сформиран екип от 3 члена – ръководител, координатор и счетоводител. На първата среща на екипа ще бъде детайлизиран плана за действие и конкретните ангажименти на членовете на екипа, ще бъде уточнен график за ежемесечните срещи на екипа. Ежемесечните срещи ще отчитат напредъка по изпълнение на проекта, резултатите от изпълнението на проекта, констатирани евентуални пропуски, несъответствия и мерки за преодоляването им. Екипа за управление е изцяло ангажиран с организация на проектните дейности, съблюдаване резултатите от тях и отчитането им.
Дейност 2. Обучения в Института по публична администрация 2.1 Закона за обществените поръчки – споделени практически знания и умения за прилагането му при планиране, договориране, управление и отчитане /сигнатура по Каталога за 2013 СФ–15/. В обучението ще се включат 3 общински служители, работещи в областта на възлагане на обществените поръчки. 2.2 Форми на сътрудничество между администрацията, граждански и бизнес организации /сигнатура по Каталога за 2013 ФС-19/. В обучението ще се включат 3 общински служители, на ръководни длъжности, които биха могли да водят преговори и осъществяват контакти с гражданския и бизнес сектор. На участниците в обучението са предвидени командировъчни според Наредбата за командировките в страната. Всички служители успешно преминали курса на обучение ще получат сертификати за участие.
Дейност 3. Мотивационно обучение и обучение по придобиване на ключови компетентности 3.1 Повишаване на мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация. Обучението е насочено към всички служители в общината. Продължителността на обучението е 3 дни 20 уч. часа. В обучението ще бъдат включени 50 служителя. 3.2 Лидерски умения и екипна ефективност. Обучението е насочено към ръководните служители в общината, кметовете и кметските наместници по места. Продължителността на обучението е 3 дни 20 уч. часа. В обучението ще бъдат включени 23 служителя. 3.3 Социални отношения и ефективни преговори. Обучението е насочено към ръководните служители в общината и експертите, които поддържат делови контакти с външни изпълнители. Продължителността на обучението е 3 дни 20 уч. часа. В обучението ще бъдат включени 15 служителя. Всички служители успешно преминали курса на обучение ще получат сертификати за участие.
Дейнсот 4. Компютърно обучение 4.1 Компютърните технологии в административната дейност Обучението ще включи теми свързани с усъвършенстване уменията за работа с текстообработващи програми, електронни таблици, ще бъдат отделени часове за запознаване с възможностите на специализираният софтуер в общината /деловодна информационна система, наеми, каса и др. /. Общите модули на обучението ще се провеждат в подходящи за целта компютърни зали. В обучението ще бъдат включени 16 служителя. Продължителността на обучението е 60 уч. часа. 4.2 Електронно правителство. Компютърни умения за участие в електронното управление.Обучението ще включва теми за запознаване с идеята за електронно правителство, какви са очакванията за готовността на местните администрации, какви умения трябва да притежават служителите за да се справят успешно. Обучението ще включва запознаване с възможностите на MS Word, MS Excel. Работа в интернет среда, как да я използваме за комуникация, обмен на информация. В обучението ще бъдат включени 15 служителя. Продължителността на обучението е 60 уч. часа. Всички служители успешно преминали курса на обучение ще получат сертификати за участие.
Дейност 5. Дейности за информация и публичност Провеждане на две пресконференции: начална за представяне пред обществеността на целите, дейностите и очакваните резултати, заключителна, целяща представяне на постигнатите резултати. Изработване на брошури с темите на обученията. Брошурите ще бъдат насочени към общинските служители с цел информиране за предстоящите обученията и начина за включване в тях. Изработка на банер- ще бъде поставен при провеждане на обученията и пресконференциите за популяризиране на проекта и приноса на европейските структурни фондове. Изработка на семинарни папки /с името на проекта, задължителните реквизити за публичност/, които ще се използват за поставяне на материали от обучението, при провеждане на пресконференциите. Изработка на химикали с логото на програмата- ще бъдат разпространяване на пресконференциите обученията. Блок листи за писане с логото на програмата ще се предоставят на участниците в обученията. Регистрационни форми за заявяване участие в обучение от общинските служители. Флаш памет с логото на програмата за участниците в обучението по дейност 4.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Стик" ЕООД
"ИЗ-ПРО" ООД
Офис консумативи ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 85 952 BGN
Общ бюджет: 76 008 BGN
БФП: 76 008 BGN
Общо изплатени средства: 76 008 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 76 008 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 190 BGN
2014 58 818 BGN
2015 0 BGN
76 008 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 64 607 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 612 BGN
2014 49 995 BGN
2015 0 BGN
64 607 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 401 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 579 BGN
2014 8 823 BGN
2015 0 BGN
11 401 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Дейност 1 - Сключени договори
Индикатор 5 Дейност 1 - Проведени работни срещи /бр./
Индикатор 6 Дейност 2 - Обучени служители /бр./
Индикатор 7 Дейност 3 - Проведена тръжна процедура
Индикатор 8 Дейност 3 - Обучени служители /по проекта/
Индикатор 9 Дейност 4 - Обучени служители
Индикатор 10 Дейност 5 - Организирани пресконференции
Индикатор 11 Дейност 5 - Изработени брошури
Индикатор 12 Дейност 5 - Изработен банер
Индикатор 13 Дейност 5 - Изработени семинарни папки
Индикатор 14 Дейност 5 - Изработени химикали
Индикатор 15 Дейност 5 - Изработени блок листи за писане от 20 листа
Индикатор 16 Дейност 5 - Изработени регистрационни форми за обучение на общинските служители
Индикатор 17 Дейност 5 - Изработени флаш памет с лога на ОПАК


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз