Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.10-0009-C0001
Номер на проект: ESF-1110-04-02002
Наименование: Интегриране на безработни лица от област Габрово чрез обучения по професии, ключови компетентности и мотивация
Бенефициент: "ИКОНОМИКС-М" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.02.2013
Начална дата: 19.04.2013
Дата на приключване: 30.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: Предоставяне на възможност за придобиване на професионална квалификация и ключови компетенции и подобряване на мотивацията за трудова активност на безработни лица от Бюрата по труда в Габрово, Севлиево и Трявна, за да се подпомогне тяхното по-лесно адаптиране и интегриране на пазара на труда в динамичната икономическа, демографска и социална среда.
Дейности: Дейност 1. ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ КАМ-ПАНИИ ЗА ИНФОРМИРАНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ДАННИ ЗА ПРОЕКТА 1. Информационни срещи с представители на Бюрата по труда в Габрово, Севлиево и Трявна. 2. Информационни срещи със заинтересовани страни - представители на фирми и социални организации. 3. Организиране на информационен ден с представители на целевата група. 4. Раздаване на промоционални материали, включващи всички изисквани графични символи и текстове. 5. Публикуване информационни събития (статии) в регионална печатна медия. 2. Провеждане на интервю в Дарик Радио - Габрово. 3. Отпечатване на информационна листовка в началото на проекта и информационна брошура в края на проекта. 4. Изработване на промоционални материали - химикали, падове, чаши, тениски, ключодържатели. 5. Изработване на банери. 6. Публикуване на информация за проекта на сайта на организацията.
Дейност 2. ПРОУЧВАНЕ И ДОГОВАРЯНЕ НА БАЗИТЕ И ОБОРУДВАНЕТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯТА. ПОДГОТОВКА НА УЧЕБНИТЕ МАТЕРИАЛИ ЗА ОБУЧЕНИЯТА 1.Провеждане на срещи с договорни партньори на Центъра за професионално обучение за използване на съответните бази за обучение по теория и практика. 2.Провеждане на срещи с други организации за договаряне наемането на помещения за провеждане на теоретични обучения. 3.Договаряне на възможна периодичност на обученията. 4.Договаряне на финансовият ресурс за провеждане на обученията. 5.Договаряне наемането на необходимото оборудване за провеждане на обученията, в случаите когато не може да се осигури от кандидата. 6.Проучване на необходимите консумативи за изпълнение на дейностите по проекта (вкл. администриране и провеждане на обученията) 7.Проучване на наличните на пазара учебни материали (учебници и помагала) за планираните обучения и закуване на необходимите количество. 8.Изготвяне на учебни материали за всеки обучаем по формата на работни тетрадки, лекционен материал и др.печатни материали.
Дейност 3. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА: РАБОТНИК В ПОЛИМЕРНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА 1.Осигуряване на преподаватели, оформяне на групата и уведомяване на обучаемите. 2.Провеждане на обучения - теория и практика. 3.Провеждане на изпити за придобиване на квалификация.
Дейност 4. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА: ТЕХНИК НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ. 1.Осигуряване на преподаватели, оформяне на групата и уведомяване на обучаемите. 2.Провеждане на обучения теория и практика. 3.Провеждане на изпити за придобиване на квалификация.
Дейност 5 ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА: СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ. 1.Осигуряване на преподаватели, оформяне на групата и уведомяване на обучаемите. 2.Провеждане на обучения теория и практика. 3.Провеждане на изпити за придобиване на квалификация.
Дейност 6. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНОСТ "ОСНОВНИ ЗНАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ПРИРОДНИТЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ (В ЧАСТНОСТ ЕКОЛОГИЯ)" 1.Осигуряване на преподаватели, оформяне на групата и уведомяване на обучаемите. 2.Провеждане на обучения. 3.Провеждане на изпити.
Дейност 7. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНОСТ "ОБЩЕСТВЕНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ" 1.Осигуряване на преподаватели, оформяне на групата и уведомяване на обучаемите. 2.Провеждане на обучения. 3.Провеждане на изпити.
Дейност 8. ПРОВЕЖДАНЕ НА МОТИВАЦИОННИ ОБУЧЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТНИТЕ ЛИЦА, ВКЛЮЧЕНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ. 1.Осигуряване на преподаватели, оформяне на групата и уведомяване на обучаемите. 2.Провеждане на обучения. 3.Провеждане на изпити.
Дейност 9. РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА БЕЗРАБОТНИТЕ ЛИЦА 1. Обсъждане на плановете за професионално развитие и усъвършенстване. 2. Разработване на планове за професионално развитие и усъвършенстване.
Дейност 10. УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ДЕЙНОСТИТЕ И РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТА 1. Комуникация с обучаемите, обучителите, заинте¬ре¬со¬ва-ните страни и бюрата по труда. 2. Изготвяне на ежеседмични отчети за напредъка, пос¬ещ-ае¬мостта и развитието на обучаемите от обучителите. 3. Проучване и анализ на мненията на обучаемите за получените професионални знания и умения. 4. Провеждане на анонимни анкети за степента на удо¬вле-тво¬реност на обучаваните от професионално обучение след всеки курс с цел предприемане незабавни мерки за отс¬траняване на констатираните недостатъци и из¬пъл-нение на целесъобразните препоръки. 5. SWAT анализ в края на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 111 368 BGN
Общ бюджет: 83 288 BGN
БФП: 83 288 BGN
Общо изплатени средства: 83 122 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 83 288 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 22 200 BGN
2014 60 922 BGN
2015 0 BGN
83 122 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 70 795 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 870 BGN
2014 51 783 BGN
2015 0 BGN
70 653 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 493 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 330 BGN
2014 9 138 BGN
2015 0 BGN
12 468 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 5 Брой лица, преминали мотивационно обучение
Индикатор 6 Брой лица, на които са разработени планове за професионално развитие и усъвършенстване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз