Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.08-0042-C0001
Номер на проект: ДО3-304
Наименование: Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий"
Бенефициент: Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 20.11.2012
Начална дата: 05.02.2013
Дата на приключване: 05.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да подобри качеството на образователните услуги, предоставяни от ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", посредством усъвършенстване на системите за управление и подобряване на присъщите дейности на Университета.
Дейности: Дейност 1. Подготовка, организация и управление на проекта. Целта на дейността е да се осигури успешното управление на проекта, да се постигнат заложените проектни цели и да се оптимизират проектните ресурси. Тя ще гарантира постигането на очакваните резултати от реализацията на проекта и спазването на принципите на добро управление, отчетност и прозрачност.
Дейност 2*. Подготовка и провеждане на процедури за избор на външни изпълнители. Целта на дейността е да бъдат избрани изпълнители на дейностите по проекта в съответствие с изискванията на българското законодателство в областта на обществените поръчки - Закона за обществени поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. По този начин ще се гарантира спазването на принципите на прозрачност и публичност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.
Дейност 3. Анализ на данните, използвани от университетските системи и изисквани от външни организации и институции. Да се постигне ефективно планиране на процесите, оптимизиране на използвания ресурс и навременно отчитане и контрол на дейностите на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий".
Дейност 4. Доставка и инсталиране на ДМА и ДНА. Ефективно разработване на Интегрирана управленска информационна система за повишаване качеството на управление във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий".
Дейност 5. Разработване на Интегрирана управленска информационна система за повишаване качеството на управлението във ВТУ. Подобряване организацията на работа в Университета, повишаване ефективността и проследимостта на информацията, гарантиране качеството на обслужването и удовлетвореността на студенти, преподаватели и служители.
Дейност 6. Разработване и внедряване на механизъм за обратна връзка от заинтересованите страни, в частност завършилите студенти. Дейност 6. Разработване и внедряване на механизъм за обратна връзка от заинтересованите страни, в частност завършилите студенти.
Дейност 7. Провеждане на обучителни семинари за запознаване на целевите групи с усъвършенстваната система за управление във ВТУ. Да се запознаят представителите на различните целеви групи с резултатите от предходните дейности на проекта, с работата, възможностите и ползите на новата Интегрирана управленска информационна система.
Дейност 8. Информиране и публичност. Целта на тази дейност е да се информира обществото и целевите групи за проекта и резултатите от него.
Дейност 9. Одит на проекта. Целта на дейността е да се установяви, че разходите по проекта са действително извършени и платени през периода на допустимост на разходите, че са извършени срещу необходимите разходооправдателни документи и че са извършени в съответствие с принципите за добро финансово управление.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"АдминСофт" ЕООД
Вали компютърс ООД
ЕКСЛИБРИС СТУДИО ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 485 664 BGN
Общ бюджет: 399 608 BGN
БФП: 399 608 BGN
Общо изплатени средства: 399 608 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 399 608 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 97 133 BGN
2014 0 BGN
2015 302 475 BGN
399 608 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 339 667 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 82 563 BGN
2014 0 BGN
2015 257 104 BGN
339 667 BGN
В т.ч. Национално финансиране 59 941 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 570 BGN
2014 0 BGN
2015 45 371 BGN
59 941 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Висши училища разработили критерии, показатели, методи и процедури за осигуряване на системи за управление за оценка на изпълняваните от тях дейности
Индикатор 2 Висши училища, усъвършенствали своите системи за управление, включително и чрез надграждане на функциониращите системи за управление на качеството


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз