Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0123-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Стартираме със „СТАРТ”
Бенефициент: Сдружение “Партньори- Кюстендил”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 17.04.2013
Дата на приключване: 01.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и преодоляване на предразсъдъците и негативното отношение в обществото
Дейности: Дейност 1. Управление на проекта Ефективно управление на проекта и постигане на неговите цели
Дейност 2. Осигуряване на публичност и информираност на обществото. Осигуряване на прозрачност и разгласа в публичното пространство на целите и резултатите на проекта и на настоящата схема за безвъзмездно финансиране.
Дейност 3. Тренировъчен лагер в Полша за хора с увреждания от България Организиране на 12 дневен тренировъчен лагер за хора с увреждания от Кюстендил, който ще се проведе във Вагровец, Полша.
Дейност 4. Обучителен семинар в България за български специалисти, работещи с хора с увреждания Провеждане на 8 дневен обучителен тренинг за 15 български специалисти, работещи с хора с увреждания. Обучението ще направят двама опитни полски специалисти и шест квалифицирани помощник - обучители.
Дейност 5. Обучителен семинар в Полша за български специалисти, работещи с хора с увреждания Провеждане на 8 дневен обучителен тренинг за 15 български специалисти, работещи с хора с увреждания. Обучението ще се проведе в Рехабилитационен център Вагровец, Полша. Обучението ще има и практическа насоченост, като акцент ще бъде подпомагане на хора с увреждания за увеличаване на физическата годност и обучение за самообслужване в ежедневния живот, като обличане, хигиена, преместване на инвалидна количка, преодоляване на архитектурни бариери и естествения терен (стръмни пътища, бордюри, стълби и др.).
Дейност 6. Организиране и провеждане на ателие „Арт вариации” и ателие „Терапевтичен куклен театър” Заниманията на ателиетата ще се провеждат в Дома за хора с физически увреждания в Кюстендил, но ще се ръководят от външни специалисти, което ще внесе необходимото разнообразие, както от гледна точка на вида занимание, така и поради срещата с външни обучители. Ателиетата ще работят по 40 часа всяко, разпределени в продължение на 5 месеца. Във всяко ателие ще бъдат включени по 15 участникци. Целта на двете ателиета е да развиват уменията на хората да се изразяват чрез изкуство и да подготвят изложба и куклено представление, които да демонстрират талантите на участниците при заключителното мероприятие по проекта.
Дейност 7. Организиране на заключителни и обобщаващ тренинг в България Организиране и провеждане в България на 14 дневен тренинг, в който участие ще вземат 15 български и 8 полски представители. Освен теоретичните занимания с горе цитираната група хора с увреждания, акцент на работата ще бъде подготовката на заключителни мероприятия, които ще са общоградски и с участието на полските партньори.
Дейност 8. Провеждане на Ден на неограничените възможности за запознаване на кюстендилската общественост с талантите, професионалните и личностни умения на хора с физически увреждания В това събитие ще се включат максимален брой хора с увреждания, както от домуващите, така и от града и околностите. Специални гости на събитието ще са полските представители на партниращата организация.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 186 865 BGN
Общ бюджет: 185 536 BGN
БФП: 185 536 BGN
Общо изплатени средства: 185 516 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 185 536 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 104 858 BGN
2014 80 658 BGN
2015 0 BGN
185 516 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 157 706 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 89 129 BGN
2014 68 560 BGN
2015 0 BGN
157 689 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 830 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 729 BGN
2014 12 099 BGN
2015 0 BGN
27 827 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 2 Проведени прес-конференции - 0123
Индикатор 3 Проведен тренировъчен лагер в Полша 1 брой
Индикатор 4 Проведено обучение за специалисти в Полша
Индикатор 5 Проведено обучение за специалисти в България
Индикатор 6 Организирани и работещи 2 ателиета
Индикатор 7 Проведен заключителен и обобщаващ тренинг в България з хора с увреждания
Индикатор 8 Провеждане на Ден на неограничените възможности
Индикатор 9 публикации в местните медии - 0123
Индикатор 10 албум „Пресата за проекта”
Индикатор 11 лица, участвали в лагера в Полша
Индикатор 12 български специалисти преминали обучението в Полша и България
Индикатор 13 хора увреждания участвали в различните прояви


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз