Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0080-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Нови услуги за заетост
Бенефициент: Агенция за социално развитие ВИЖЪН
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 03.04.2013
Дата на приключване: 01.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта включва реализиране на международно партньорство с водещи европейски доставчици на социални услуги с цел проучване, обобщаване и адаптиране на европейски опит в България за осигуряване на ефективни социални услуги в т.ч. нов вид услуга – „подкрепена заетост” с цел активно социално включване и осигуряване на заетост за хората с увреждания
Дейности: 1. Организация, управление и вътрешен мониторинг Организация, управление, координиране и контролиране реализирането на дейностите по проекта и осъществяване на вътрешен мониторинг.
2. Публичност и визуализация Осъществяване на медийната кампания през целия период на проекта, провеждане на начална и заключителна пресконференция, 4 публикации в местните медии, издаване на 600 брошури и 1000 броя наръчник "Добри практики в социалните услуги и подкрепената заетост”.
3. Провеждане на работна среща в Брюксел В началото на проекта ще се състои работна среща в Брюксел, на която ще присъстват 6-мата експерта, ръководител, координатор, технически сътрудник на проекта и преводач.
4. Осъществяване обмяна на опит в Кардиф Предвижда се част от социалните работници от Агенция Вижън да посетят в Кардиф част от структурата на Партньора 1 EASPD с цел увеличаване познанията за предоставяне на социалните услуги на хората с увреждания.
5. Осъществяване обмяна на опит в Париж Предвижда се по проект 20 лица от целевата група и преводач да посетят град Париж за 4 дена. Престоя ще бъде в структурата на EASPD, където ще се наблюдава практически предоставянето на социалните услуги.
6. Осъществяване на работна среща във Варна 3-ма експерта от EASPD ще пристигнат във Варна за работна среща, на която ще се уточни и финализира наръчника на социалния работник.
7. Обезпечаване с материали и консумативи Закупуване на материали и консумативи за изпълнение на преките дейности на проекта и администриране на проекта.
8. Стартиране на предоставяне на услугата „Подкрепена заетост” като иновативна в областта на предоставянето на социални услуги Ще се предоставя услугата „подкрепена заетост”, която ще се предоставя от т. нар. „треньор”, който ще има за цел да съдейства за намиране и устройване на работа на хората в неравностойно положение, като и по време на заетостта ще продължи работа с тях.
9. Изработване на филм „С нас те успяха” Заснимане филм, който ще проследи практическото предоставяне на иновативната услуга „Подкрепена заетост”.
10. Извършване на превод на документи на разработките на методистите и всички документи на Партньор 1 EASPD Превод на документи
11. Изготвяне на наръчник "Добри практики в социалните услуги и подкрепената заетост" и приемане на политики за прилагането му Изготвяне на 1000 броя наръчника, които ще бъдат вменени като задължение на социалните работници, работещи в Агенция Вижън и на служителите на Партньор 1 EASPD.
12. Организиране на заключителна кръгла маса Организиране на кръгла маса за 40 участника , на която ще се поканят всички партньори, МТСП, АЗ, АХУ, АСП, НСИХУ (националния съвет за интеграция на хората с увреждания), общини и работодатели.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 262 795 BGN
Общ бюджет: 256 800 BGN
БФП: 256 800 BGN
Общо изплатени средства: 256 777 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 256 800 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 52 559 BGN
2014 204 218 BGN
2015 0 BGN
256 777 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 218 280 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 44 675 BGN
2014 173 586 BGN
2015 0 BGN
218 261 BGN
В т.ч. Национално финансиране 38 520 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 884 BGN
2014 30 633 BGN
2015 0 BGN
38 517 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 3 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 4 брой участници в кръгла маса 0080
Индикатор 5 брой издадени брошури 0088
Индикатор 6 брой издадени наръчника 0080
Индикатор 7 предоставена иновативна социална услуга
Индикатор 8 бр. предложения за държавно делегиране и регулиране на новата социална услуга
Индикатор 9 Доклад с адаптирани добри европейски практики за предоставяне на социални услуги
Индикатор 10 Промяна на служебните задължения на работещите в АСР Вижън


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз