Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0072-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: РЕЙТИНГ +
Бенефициент: ЕГ”Пловдив”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 09.04.2013
Дата на приключване: 01.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Да използва опита от програма EQUAL и чрез въвличане на ключови партньори от България и Великобритания да разработи иновативна система в средното образование, водеща до устойчиво повишаване качеството на преподаване и учене
Дейности: 8 Прилагане на системата за вътрешна оценка От 16-и месец до края, подобрената система за вътрешна оценка ще бъде текуща дейност в Езиковата гимназия, със обособени задачи, срокове и отговорници за дейността. Системата ще бъде свързана и с текущите вътрешни обучения на учителите по ключови умения и информационни технологии, като ще се изследват нуждите и ще се реализират нови обучения. Експерт от училище „Тийсдейл” и Сдружението ще продължат да оказват методологическа подкрепа една година след края на проекта, което ще гарантира изграден капацитет в Езиковата гимназия за реализирането на системата за вътрешна оценка и подпомагащата я система за повишаване капацитета и квалификацията на учителите. През последния месец от проекта ще бъде изготвен доклад от екипа по проекта и експертите от училището, с помощта на експерти от двата партньора, който ще бъде представен на заключителното събитие за разпространение на постигнатите резултати. Дейността ще бъде подкрепяна с насоки от английски експерт, чрез комуникация по електронната поща.
10 Информираност и публичност Разпространение на прессъобщения в регионален вестник (в началото, средата и края на проекта и 2 медийни изяви в регионална телевизия (9 и 18 месец), с информация за: целите и дейностите по проекта, помощта получена от Оперативната програма и ЕСФ, постигнатите резултати и планирани дейности; В рамките на проекта ще се проведат три пресконференции с по минимум 10 журналисти от регионални и национални медии. Първата пресконференция, в началото на проекта, ще бъде за представяне водещата организация и партньорите, целите и дейностите по проекта, помощта от Оперативната програма и ЕСФ. Брошура – 1000 бр., Динамична уеб страница, ежемесечно обновявана с информация.
7 Подобряване на системата за вътрешна оценка В няколко работни срещи на екипа по проекта, експерти от училището и партньорите, ще бъдат предприети мерки за подобряване на първоначалната система за оценка на учителите, като се вземат в предвид насоките от английския експерт, мненията на ангажираните експерти и обратната връзка от учителите, участващи в първия етап от въвеждането.
1 Обучения за учителите в ЕГ „Пловдив” (ИКТ и ключови умения) С цел да се повиши капацитета на групата от водещи учители плюс други – общо 30 (определени чрез критерии, изготвени от екипа по проекта и експерти от Сдружение „ОПУР”), ще бъдат организирани две тридневни изнесени обучения за обучители, включващо следните модули: “Умения за фасилитиране и провеждане на ефективни срещи”, “Решаване на проблеми”, “Управление на промените в училищна среда”, “Общуване и екипна работа” и “Разработване на обучение”.
3 Посещение на български експерти в училище „Тийсдейл” През втория месец ще се сформира екип от 12 експерти от ЕГ Пловдив, ОПУР, РИО и училищното настоятелство. Те ще посетят партньорското училище „Тийсдейл” за една работна седмица и ще се запознаят на място с местната методологията за оценка на учителите. Програмата на посещението ще бъде изготвена от английските партньори и ще включва: презентации на методологията, работни срещи учители и училищни мениджъри, наблюдения в клас, запознаване с използвани обучителни материали и срещи с местни експерти по образованието. Българските експерти заедно с британските си колеги, ще разработят подробен план за действие, включващ и комуникационна стратегия, план за разпространение на резултатите и конкретни отговорности.
2 Провеждане на процедури за избор на изпълнители През първи месец ще започне подготовката на документите за провеждане на процедури за избор на фирми-изпълнители съгласно ЗОП, от нает за целта юрист. Ще бъдат избрани изпълнители за следните дейности: доставка на материали и консумативи за дейностите по проекта, подсигурен транспорт и настаняване на участниците в семинарите и командировките, преводаческа работа /превод на документи, отчетни документи и фактури; превод на методически материали, свързани с въвеждането на новата методология/и реализация на дейности по публичност и информиране. Необходимите материали и консумативи, са по приложени описи в бюджета.
5 Въвеждане на новата система за оценка на учителите в ЕГ - Пловдив Екипа по проекта и експертите-учители изготвили новата система за вътрешна оценка на учителите, ще изработят план за постепенно въвличане на целия учителски състав. Първоначално ще се започне с пробно оценяване на един преподавател от предмет по предварително изготвени критерии и система за обратна връзка от учениците, родителите и заинтересовани страни. През втория месец от въвеждането на системата (10 месец), английски експерт ще направи двудневно посещение за мониторинг, срещи с оценяваните учителите и ще изготви доклад по напредъка на дейността. Трима английски експерти ще продължат да обменят информация с екипа по проекта и експертите–учители и ще оказват методическа подкрепа през 11, 12 и 13 месец.
9 Разпространение на системата за вътрешна оценка на учителите Кръглата маса на тема „Нови възможности за повишаване качеството на образованието, в отговор на нуждите на икономиката основана на знанието” ще се проведе в наета за целта зала и ще продължи четири часа. Ще бъдат поканени представители на партньорските организации, училища от Област Пловдив, местните власти, учителски синдикати и училищни настоятелства, работодателски сдружения, активни родители и медии – общо 50 човека. Ще бъдат представени анализ на резултатите от реализираните дейности, ще бъдат проведени два семинара от английски експерти от училището –партньор, ще се представи план на последващите дейности в ЕГ „Пловдив” и ще бъде активизиран дебата относно повишаване качеството на образование в отговор на нуждите на пазара на труда и въвеждане на системата за учене през целия живот. В края на срещата ще се представят предложения и план на дейностите за период от една година след края на проекта, и ще се разпределят отговорности между партньорите
4 Адаптиране на методологията Екипа по проекта и учители ще подготвят материали за запознаване на английския експерт по времето на неговото тридневно посещение, относно българската образователна система, настоящ добър опит в училището за повишаване качеството на обучението и професионалната квалификация на учителите, както и резултати от проучване, свързано с въвеждането на новата методология с обратна връзка от ученици, учители, родители, РИО, училищно настоятелство и други заинтересовани страни. Английския експерт ще се запознае и с други заинтересовани страни по отношение повишаване качеството на обучението. Трима английски експерти ще подпомагат процеса на адаптиране и мониторинг на английската методология чрез електронна комуникация.
6 Оценка на новата система за оценка на учителите През 13 и 14 месец ще се реализира междинна оценка от въведената нова система за оценка на учителите. Тя ще бъде с участието на английски експерт от партньорското училище. Във двудневно посещение, английския експерт ще проследи напредъка на въвеждането на новата система и първите резулати от въвеждането с пилотната група от учители и новите обучители. След това, в среща с екипа по проекта, експертите-учители и експертите от ОПУР, ще се изготви оценката на напредъка от въвеждането на системата за оценяване на учителите и успоредно вървящите вътрешни обучения на учителите по ключови умения и ИКТ. Участниците в процеса ще представят тяхното мнение и препоръки за следващите стъпки. Английският експерт ще даде препоръки за по-нататъшното развитие на системата. Докладът от оценката ще бъде предоставен на ръководството на Езиковата гимназия, училищното настоятелство на ЕГ”Пловдив”РИО и ОПУР.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 270 863 BGN
Общ бюджет: 237 927 BGN
БФП: 237 927 BGN
Общо изплатени средства: 237 927 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 237 927 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 54 173 BGN
2014 36 659 BGN
2015 147 095 BGN
237 927 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 202 238 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 46 047 BGN
2014 31 160 BGN
2015 125 031 BGN
202 238 BGN
В т.ч. Национално финансиране 35 689 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 126 BGN
2014 5 499 BGN
2015 22 064 BGN
35 689 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 2 Създадена мрежа между ключови партньори в сферата на образованието и ученето през целия живот
Индикатор 3 Реализиран обмен на опит и ноу-хау
Индикатор 4 Създадена нова методология за вътрешна оценка на учителите, с цел повишаване качеството на обучение и учене
Индикатор 5 Брой участвали във вътрешните обучения по ключови умения и ИКТ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз