Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0184-C0001
Номер на проект: A12-22-182
Наименование: Повишаване на капацитета на служителите на Община Любимец за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса
Бенефициент: Община Любимец
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 10.04.2013
Дата на приключване: 10.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Любимец
Описание
Описание на проекта: Подобряване на ефективността на работата в община Любимец.
Дейности: Дейност 1 Провеждане на Обучения от ИПА Дейността обхваща следните дейности от каталога на ИПА за 2013 г.: Поддейност 1.1. Прилагане на нормативната уредба за планиране на човешките ресурси в държавната администрация (ПР-3) – 1 обучен; Поддейност 1.2.Основни производства по АПК (за юристи) (ПР-5) – 1 обучен; Поддейност 1.3.Прилагане на ГПК (за юристи) (ПР-7) – 1 обучен; Поддейност 1.4.Управление на отпадъците. Европейски норми и практики (ПР-16) – 1 обучен;
Дейност 2 Обучение по английски език Обучение по английски език (модул от 150 учебни часа) – 15 обучени.
Дейност 3 Обучение за междукултурна комуникация, толерантност и антидискриминация. В рамките на настоящата дейност ще бъде проведено обучение по междукултурна комуникация, толерантност и антидискриминация за общо 35 служителя в продължение на 2 дни. Обучението е модулно и обхваща: Модул 1 – „Междукултурна комуникация – правила на поведение и условия на работа в интеркултурна среда” Модул 2 – „Човешките и граждански права – работа с представители на малцинствени и уязвими групи” Обучението ще бъде проведено под формата на изнесено обучение, с цел обучаемите да се отделят от ежедневната работна атмосфера и да се концентрират единствено върху процеса на обучение. Участниците ще повишат своите комптетенции във връзка с условията за работа в интеркултурна среда, човешките и гражданските права и правилата на поведение в различни обществени групи. Обучението ще спомогне за по-лесното преодоляване на насадени предразсъдъци, за оценяване на разнообразието и за по-добро разбиране на ценностните системи на различните групи, за толерантно и конструктивно общуване и активна гражданска и обществена позиция.
Дейност 4 Обучение по подобряване на ключовите компетентности на служителите на Общината. В рамките на настоящата дейност ще бъде проведено обучение за подобряване на ключовите компетентности на общо 35 служители в продължение на 3 дни. Обучението е модулно и обхваща: Модул 1 – „Екипна ефективност и организационна култура” Модул 2 – „Лидерски умения и ефективни управленски стилове” Модул 3 - „Справяне с конфликти и управление на времето и стреса” Обучението ще бъде проведено под формата на изнесено обучение, с цел обучаемите да се отделят от ежедневната работна атмосфера и да се концентрират единствено върху процеса на обучение. Участниците ще повишат своите комптетенции във връзка със изграждане и подобряване на ключови управленски и организационни умения и на екипно поведение. Основната насоченост на тази дейност е към изграждането на мотивираща и спокойна работна среда и предразполагаща организационна култура. За обученията ще бъде характерно интерактивно провеждане с активно участие на обучаемите в ролеви игри и поставяне в конкретни ситуации, както и ще се търси придобиване на основни техники и умения, позволяващи постигането на максимален ефект за подобряването на екипната работа.
Дейност 5 Обучение по информационни технологии Обучение по информационни технологии ще преминат общо 5 служители на общината, както следва: Отдел „Местни данъци и такси”- 3 –ма служители 1. Обучение по програмен продукт МАТЕУС; Отдел „Деловодство”- 2 –ма служители 2. Обучение за работа с деловодни програми; Обученията завършват със сертификат.
Дейност 6 Дейности за информация и публичност В рамките на настоящата дейност ще се изпълнят: ПД 6.1 - 1 бр. откриваща пресконференция по проекта; ПД 6.2 - 1 бр. закриваща пресконференция по проекта; ПД 6.3 - 3 броя медийни публикации; ПД 6.4 - 300 бр. брошури с цел популяризиране на резултатите от проекта; ПД 6.5 - броя информационна табели на територията на Общината.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Рувекс" АД
ГУСТОНЮЗ ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 088 BGN
Общ бюджет: 84 783 BGN
БФП: 84 783 BGN
Общо изплатени средства: 84 783 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 84 783 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 35 690 BGN
2014 49 093 BGN
2015 0 BGN
84 783 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 72 065 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 30 336 BGN
2014 41 729 BGN
2015 0 BGN
72 065 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 717 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 353 BGN
2014 7 364 BGN
2015 0 BGN
12 717 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 6 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 7 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 8 Дейност 1 : Обучени служители
Индикатор 9 Дейност 1 : Проведени обучения
Индикатор 10 Дейност 1 : Служители, получили сертификат
Индикатор 11 Дейност 2 : Обучени служители
Индикатор 12 Дейност 2 : Учебни часове
Индикатор 13 Дейност 2 : Служители, получили сертификат
Индикатор 14 Дейност 3 : Обучени служители
Индикатор 15 Дейност 3 : Обучителни модули
Индикатор 16 Дейност 3 : Служители, получили сертификат
Индикатор 17 Дейност 4 : Обучени служители
Индикатор 18 Дейност 4 : Обучителни модули
Индикатор 19 Дейност 4 : Служители, получили сертификат
Индикатор 20 Дейност 5 : Обучени служители
Индикатор 21 Дейност 5 : Служители, получили сертификат
Индикатор 22 Дейност 6 : Организирани и проведени пресконференции
Индикатор 23 Дейност 6 : Отпечатани и разпространени брошури
Индикатор 24 Дейност 6 : Публикувани материали в пресата
Индикатор 25 Дейност 6 : Изработени и поставени инф. табели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз