Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0011-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Иновативни методи за обучение и мотивация при интегрирани групи от различни поколения.
Бенефициент: Първо Частно СОУ "Леонардо да Винчи"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 03.04.2013
Дата на приключване: 01.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Трансфер на добра практика за подобряване на достъпа до заетост и устойчиво включване на пазара на труда, както и за укрепване на социалното включване на хората в неравностойно положение чрез стимулиране на социалното учене в рамките на формалното, неформално и самоорганизирано образование.
Дейности: Сформиране на екип по проекта Целта на тази дейност е да се определят конкретните начини за координация и комуникация между партньорите по настоящото проектно предложение с цел ефективност на изпълнението на дейностите по проекта и отношенията им с контролния съвет.
Подбор на доставчици на услуги Да се подберат най-подходящите доставчици на външни услуги
Сформиране и подготовка на методичен екип Целта на тази дейност е да се запознаят експертите, да се сподели опит по темата, да се определят конкретните начини за координация и комуникация между тях с цел ефективност при разработването на методиката, разпределяне на конкретните задачи и срокове и отношенията им с екипа по проекта.
Изследване модела на днешното семейство, образователни нужди на членовете му и подходи за съвместно учене Изследване и обобщаване на европейски практики и изследване на българските нагласи и практики за учене в съвременното семейство
Разработване на методика за съвместно обучение на различни поколения от едно семейство чрез социално учене Да се подготви модулна учебна програма, методическо ръководство за учителя, методично помагало за обучаемите членове на семейството и обучителни материали за обучение по ключови компетенции лице в лице и чрез социално учене.
Създаване на уеб-сайт InterKeyTool Целта е да се създаде публично място в интернет пространството за популяризиране на идеята, развитието и резултатите по проекта, както и последващи контакти, дебати и обучения на обучаеми и обучители.
Сформиране на експериментална и контролна групи, контролен съвет Подбор и сформиране на контролна и експериментална група
Апробиране на методиката Осигуряване на пряк контакт и лични впечатления на експертите – методисти с всички представители на целевата група и реакцията им при работата по новата методика и новите методични материали.
Кръгла маса за обсъждане на резултатите от І и ІІ етап на прилагане и евентуално коригиране на методиката Анализиране на проведените експериментални обучения в І и ІІ ред, обсъждане на методиката, слабости, нужда от корекции.
Изработване на доклад – анализ за приложимост на методиката Този доклад ще представи заключенията от тестването на продуктите в рамките на проекта от ръководителя на организацията - кандидат.
Връчване на сертификати, споделяне на опита пред заинтересованите страни Среща на заинтересованите страни, потенциални ползватели на резултатите от проекта, с участниците в експеримента – бенефициенти и методисти и споделяне на мнение.
Разпространение на резултатите, валоризация и визуализация Популяризиране на целите, дейностите и резултатите по проекта, както и информиране на обществеността за извършената работа, кой финансира проекта и ползата от иновативното обучение за всички членове на семействата и социалното учене за всички технологично грамотни хора.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 131 962 BGN
Общ бюджет: 129 256 BGN
БФП: 129 256 BGN
Общо изплатени средства: 129 255 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 129 256 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 26 392 BGN
2014 61 637 BGN
2015 41 226 BGN
129 255 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 109 868 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 22 434 BGN
2014 52 391 BGN
2015 35 042 BGN
109 867 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 388 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 959 BGN
2014 9 246 BGN
2015 6 184 BGN
19 388 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Сформиране на екип по проекта ..
Индикатор 2 Сформиране на контролен съвет
Индикатор 3 Подбор на доставчици на услуги
Индикатор 4 Изследване модела на днешното семейство, образователни нужди на членовете му и подходи за съвместно учене
Индикатор 5 Разработване на методика за съвместно обучение на различни поколения от едно семейство
Индикатор 6 Създаване на уеб-сайт InterKeyTool
Индикатор 7 Сформиране на експериментална и контролна групи,
Индикатор 8 Апробиране на методиката – І, ІІ, ІІІ етап
Индикатор 9 Кръгла маса за обсъждане на резултатите от І етап на прилагане и евентуално коригиране на методиката
Индикатор 10 Изработване на доклад – анализ за приложимост на методиката
Индикатор 11 Връчване на сертификати, споделяне на опита пред заинтересованите страни
Индикатор 12 Разпространение на резултатите, валоризация и визуализация
Индикатор 13 Нови учебни помагала – комплекти за учители
Индикатор 14 Нови учебни помагала – комплекти за учители Учебни комплекти за обучаемите
Индикатор 15 Доставени материали и предоставени на координатора за нуждите на целевата група – протоколи за предаване
Индикатор 16 Проведено проучване, анализ и доклад за нуждите от образование на днешното семейство
Индикатор 17 Въведена нова методика за обучение, работна среща на експертния екип в Румъния и кръгла маса в България – списък, анкети, снимки
Индикатор 18 Сайт, вътрешни връзки, публикувани материали
Индикатор 19 Желаещи представители на целевата група да бъдат обучени
Индикатор 20 Анкетни карти за контролната и експерименталната група Списъци на обучаемите бенефициенти по групи и етапи
Индикатор 21 Анкетни карти, предложения за подобрения от консултанти, обучаеми и методисти
Индикатор 22 Изготвен доклад – анализ за приложимост на методиката
Индикатор 23 Списък на присъстващите, протокол от изпити и списък на получени сертификати
Индикатор 24 Рекламни матеряли


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз