Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0157-C0001
Номер на проект: A12-22-136
Наименование: Повишаване на квалификацията на служителите от общинска администрация Смядово
Бенефициент: ОБЩИНА СМЯДОВО
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 02.04.2013
Дата на приключване: 02.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Смядово
Описание
Описание на проекта: Повишаване квалификацията на служителите от общинска администрация Смядово
Дейности: Дейност 1 Провеждане на обучения в Института по публична администрация 1.1 Работа с електронно подписани документи - Обучение по сигнатура ИТО-5 за 3 участника – в обучението ще се включат служители, чиято дейност е свързана с електронно подписани документи 1.2 Електронни таблици с MS EXCEL – Обучение по сигнатура ИТО-8 за 3 участника – В обучението ще бъдат включени служители, които в работата си се налага да използват електронни таблици и се нуждаят от основни систематизирани знания за анализ на данни 1.3 Контрол, одит и отчетност в администрацията – Обучение със сигнатура ФС-1 за 3 участника –В обучението ще бъдат включени служители , които в длъжностната си характеристика имат контролни функции
Дейност 2 Чуждоезиково обучение, различно от предлаганото от ИПА Провеждане на чуждоезиково обучение по разговорен английски език, различно от предлаганото от ИПА 15 служители от общинската администрация ще преминат на обучение по разговорен английски език. Служителите ще бъдат включени съобразно нивото на вледеене на езика и функционалните им задължения, които включват комуникация с чужди граждани. Обучението ще им даде възможност да комуникират лично чрез написване на кратко съобщение, писмо, благодарност и др.
Дейност 3 Компютърно обучение, различно от предлаганото от ИПА 3.1 Обучение на тема „Компютърните технологии в административната дейност” Обучението ще включи теми свързани с усъвършенстване уменията за работа с текстообработващи програми, електронни таблици, ще бъдат отделени часове за запознаване с възможностите на специализираният софтуер в общината /деловодна информационна система, наеми, каса и др. /. Общите модули на обучението ще се провеждат в подходящи за целта компютърни зали. В обучението ще бъдат включени 15 служители. Продължителността на обучението е 60 уч. часа. 3.2 Електронно правителство. Компютърни умения за участие в електронното управление.Обучението ще включва теми за запознаване с идеята за електронно правителство, какви са очакванията за готовността на местните администрации, какви умения трябва да притежават служителите за да се справят успешно. Обучението ще включва запознаване с възможностите на MS Word, MS Excel. Работа в интернет среда, как да я използваме за комуникация, обмен на информация. В обучението ще бъдат включени 15 служители. Продължителността на обучението е 60 уч. часа
Дейност 4 – Мотивационно обучение и обучение за придобиване на ключови компетенции 4.1 Обучение на тема "Повишаване на мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация". Обучението е насочено към всички служители в общината с цел повишаване на личната им мотивация за ефективна реализация на служебното място. Задълбочаване на знанията за психологическите механизми, чрез който индивидите моделират поведението си. Продължителността на обучението е 3 дни 20 уч. часа. В обучението ще бъдат включени 44 служители. Обучението ще се проведе с откъсване от работното място на три модула: Модул 1: Принципи на изграждане и на поддържане на организационна принадлежнаст Модул 2: Връзката между личната ефективност и удовлетвореност и идентификация с организацията Модул 3: Умения за справяне със стреса и лична способност за създаване на мотивираща среда 4.2 Обучение на тема "Интеграция на уязвими групи и ролята на служителите за реализиране на интеграционните процеси” Обучението е насочено към всички служители от общинската администрация, на които във функционалните им задължения е включено административно обслужване на граждани. Продължителността на обучението е 3 дни 24 учебни часа. В обучението ще бъдат включени 30 участника. Обучението ще бъде реализирано с откъсване от работното място, с което се цели по-голяма ефективност на обучителния процес. Обучението ще включва три модула: Модул 1: Обществените процеси, водещи до маргинализиране на определени групи Модул 2: Специфика и принципи на функциониране на уязвимите групи Модул 3: Идентифициране и преодоляване на личните пречки за ефективно взаимодействие с представители от уязвимите групи
Дейност 5 Дейности за информация и публичност Провеждане на две пресконференции: начална за представяне пред обществеността на целите, дейностите и очакваните резултати, заключителна, целяща представяне на постигнатите резултати. Изработване на брошури с темите на обученията. Брошурите ще бъдат насочени към общинските служители с цел информиране за предстоящите обученията и начина за включване в тях. Изработка и разпространяване на плакати – с информация за целите, резултатите на проекта популяризиране приноса на европейските структурни фондове.Те ще бъдат поставени в сградата на общината при провеждане на обученията в сградите където се провеждат. Изработка на банер- ще бъде поставен при провеждане на обученията и пресконференциите за популяризиране на проекта и приноса на европейските структурни фондове. Изработка на семинарни папки /с името на проекта, задължителните реквизити за публичност/, които ще се използват за поставяне на материали от обучението, при провеждане на пресконференциите. Изработка на химикали с логото на програмата- ще бъдат разпространявани на пресконференциите и обученията. Блок листи за писане с логото на програмата ще се предоставят на участниците в обученията. Регистрационни форми за заявяване участие в обучение от общинските служители. Флаш памет с логото на програмата за участниците в обучението по дейност 5 и на пресконференциите.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Стик" ЕООД
"ИЗ-ПРО" ООД
Офис Трейд България
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 85 524 BGN
Общ бюджет: 75 723 BGN
БФП: 75 723 BGN
Общо изплатени средства: 79 472 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 75 723 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 100 BGN
2014 62 372 BGN
2015 0 BGN
79 472 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 64 365 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 535 BGN
2014 53 016 BGN
2015 0 BGN
67 551 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 358 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 565 BGN
2014 9 356 BGN
2015 0 BGN
11 921 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 2 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 5 Дейност 1 : Обучени служители
Индикатор 6 Дейност 2 : Обучени служители
Индикатор 7 Дейност 3 : Обучени служители
Индикатор 8 Дейност 4 : Обучени служители
Индикатор 9 Дейност 5 : Организирани пресконференции
Индикатор 10 Дейност 5 : Изработени брошури
Индикатор 11 Дейност 5 : Изработен банер
Индикатор 12 Дейност 5 : Изработени семинарни папки
Индикатор 13 Дейност 5 : Изработени химикали
Индикатор 14 Дейност 5 : Изработени блок листи за писане от 20 листа
Индикатор 15 Дейност 5 : Изработени регистрационни форми
Индикатор 16 Дейност 5 : Изработени флаш памет с лога на ОПАК


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз