Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.03-0001-C0001
Номер на проект: BG161PO001/5-03/2013/001
Наименование: Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Ивайловград
Бенефициент: Община Ивайловград
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2013
Начална дата: 03.04.2013
Дата на приключване: 03.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Ивайловград
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е да спомогне за постигане на устойчивото развитие и трайното преодоляване на икономическите, природните, екологичните и социалните проблеми на територията на град Ивайловград. Тази цел ще бъде постигната чрез разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на града с времеви хоризонт 2020 г., насочен към установяване на механизъм за преодоляване и предотвратяване на проблемите в територии, чието развитие е ключово за осъществяване на дългосрочната визия за развитието на града.
Дейности: дейност 1: "Организация и управлевние на проекта" дейност 1: "Организация и управлевние на проекта"
дейност 2 „Подготовка, съгласуване и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки “ дейност 2 „Подготовка, съгласуване и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки “
дейност 3: "Изготвяне на ИПГВР" дейност 3: "Изготвяне на ИПГВР"
дейност 4: "Одит" дейност 4: "Одит"
дейност 5: "Информация и публичност" дейност 5: "Информация и публичност"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 200 000 BGN
Общ бюджет: 180 076 BGN
БФП: 180 076 BGN
Общо изплатени средства: 171 073 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 180 076 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 66 500 BGN
2014 48 879 BGN
2015 55 694 BGN
171 073 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 153 065 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 59 500 BGN
2014 43 734 BGN
2015 49 831 BGN
153 065 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 011 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 000 BGN
2014 5 145 BGN
2015 5 863 BGN
18 008 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработени интегрирани планове за градско развитие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз