Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.08-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Усъвършенстване на системите за управление във Военна академия „Г. С. Раковски”
Бенефициент: Военна академия “Г. С. Раковски”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 20.11.2012
Начална дата: 28.01.2013
Дата на приключване: 27.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Усъвършенстване на системите за управление във ВА, подобряване на качеството на услугите чрез ефективно работещи образователни и обучителни процеси протичащи в академията и последващо повишаване пригодността за заетост на работната сила.
Дейности: Дейност 1 Сформиране на екип за организация и протичане на дейностите по проекта
Подготовка на дейност 5 Провеждане на тръжни процедури
Дейност 4 Развитие на система за повишаване на компетентността и мотивацията на академичния състав и служителите.
Дейност 6 Синхронизиране и автоматизиране на съществуващите информационни системи и внедряване на единни критерии в системите за управление в университета
Дейност 9 Дейности свързани с управлението и наблюдението на проекта
Дейност 7 Обучение на академичния състав за работа с внедрената по проекта информационна система
Дейност 2 Провеждане на тръжни процедури. Анализ и изготвяне на предложение за подобряване на основните и спомагателните работни процеси.
Дейност 3 Управление и развитие на организацията чрез разработване и внедряване на механизъм и процедури за обратна връзка от заинтересованите страни и използване на информацията за вземане на по-качествени управленски решения.
Дейност 10 Провеждане на тръжни процедури. Одит
Изпълнение на дейност 5 Развитие и интегриране на информационните ресурси за повишаване на качеството на управлението в ВА - закупуване на ДНА и ДМА
Дейност 8 Провеждане на тръжни процедури. Визуализация, информиране и публичност на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 439 425 BGN
Общ бюджет: 415 207 BGN
БФП: 415 207 BGN
Общо изплатени средства: 415 207 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 415 207 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 87 885 BGN
2014 155 055 BGN
2015 172 267 BGN
415 207 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 352 926 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 74 702 BGN
2014 131 796 BGN
2015 146 427 BGN
352 926 BGN
В т.ч. Национално финансиране 62 281 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 183 BGN
2014 23 258 BGN
2015 25 840 BGN
62 281 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Висши училища разработили критерии, показатели, методи и процедури за осигуряване на системи за управление за оценка на изпълняваните от тях дейности
Индикатор 2 Висши училища, усъвършенствали своите системи за управление, включително и чрез надграждане на функциониращите системи за управление на качеството


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз