Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0059-C0001
Номер на проект: Д01-3610/19.02.2013
Наименование: Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Американски университет в България
Бенефициент: Американски Университет в България
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 14.06.2013
Дата на приключване: 31.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е постигане на по-успешна социална и трудова реализация на хората чрез подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение, развитие на системата за учене през целия живот и развитие на електронни форми на обучение.
Дейности: Дейност 2 Разработване на цялостен план на създаване и развитие на електронни форми на обучение в АУБ
Дейност 7* Обучение на преподаватели за интерактивни начини на преподаване и създаване на електронни и мултимедийни образователни материали Провеждане на тръжни процедури
Дейност 3 Закупуване на лицензи, инсталация на специализиран софтуер – платформа за електронно обучение и интеграция на платформата с всички съществуващи информационни системи в АУБ към момента. Провеждане на тръжни процедури.
Дейност 11 Одит
Дейност 9 Визуализация, информиране и публичност на проекта
Дейност 1 Сформиране на екип за организация и протичане на дейностите по проекта
Дейност 3.1 Закупуване на ДМА. Провеждане на тръжни процедури. Доставка и инсталация на ДМА
Дейност 8 Включване на лица от целевите групи в електронни форми на дистанционно обучение.
Дейност 4 Създаване на електронно хранилище.
Дейност 10 Дейности свързани с управлението и наблюдението на проекта.
Дейност 5 Разработване на електронни и мултимедийни помагала Провеждане на тръжни процедури
Дейност 6 Обучение на преподаватели, администрация и технически персонал за работа и поддръжка на платформа за електронно обучение. Провеждане на тръжни процедури
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 594 999 BGN
Общ бюджет: 576 104 BGN
БФП: 576 104 BGN
Общо изплатени средства: 576 047 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 576 104 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 119 000 BGN
2014 353 040 BGN
2015 104 007 BGN
576 047 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 489 688 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 101 150 BGN
2014 300 084 BGN
2015 88 406 BGN
489 640 BGN
В т.ч. Национално финансиране 86 416 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 850 BGN
2014 52 956 BGN
2015 15 601 BGN
86 407 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 разработени програми за електронни форми на дистанционно обучение
Индикатор 2 брой студенти, включени в курсове за електронни форми на дистанционно обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз