Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.08-0025-C0001
Номер на проект: Д03-515/12.09.2014
Наименование: Усъвършенстване на системата за управление в Националната Художествена Академия чрез въвеждане на Автоматизирана Университетска Информационна Система.
Бенефициент: Национална художествена академия
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 20.11.2012
Начална дата: 18.02.2013
Дата на приключване: 30.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Автоматизиране на управленските и административните процеси в НХА, оптимизация на използването на финансовите, материални и човешки ресурси в университета.
Дейности: 10. Одит на проекта Ще бъде извършен одит на проекта от външен одитор.
3. Доставка и инсталация на компютърно оборудване Планираната доставка в ДМА- хардуер - ще се извършат в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки и вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки на НХА, които съдържат реда за планиране и организация на провеждането на процедурите и за контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки.
5. Анализ на процесите и изискванията на НХА През този етап ще бъде извършено проучване и анализ на управленските, административни и учебни процеси в НХА с оглед на проектирането, разработването и внедряването на Автоматизирана университетска информационна система в Академията.
9*. Информиране и публичност на изпълнението на проекта Ще се използват различни механизми за информиране на академичната общност, обществеността и участниците в проекта – информационни събития-пресконференции, печатни материали, съобщения в медиите, и др.
7*. Разработване на Автоматизирана университетска информационна система за НХА Понастоящем Национална Художествена Академия не разполага с единна управленска информационна система. Използват се различни софтуерни системи при реализацията на част от административните и учебните процеси в Академията - счетоводен софтуер, ТРЗ и др., които обаче не съдействат за ефективно управление на университета. Не е реализирана интеграция
6.Проектиране на Автоматизирана университетска информационна система за НХА На базата на уточнените изисквания на НХА относно Автоматизираната университетска информационна система в Дейност 5, при изпълнението на Дейност 6 ще бъде изготвен цялостен проект на системата. В проекта ще се включи описание на системната архитектура, структурата на базата данни, детайлно описание на модулите и функционалностите на системата, проект на потребителския интерфейс - системни екрани. Изработеният проект ще служи като основен ръководен документ при разработването на Автоматизираната университетска информационна система за НХА, както и като ръководство за приемането на готовата софтуерна система от страна на НХА.
1. Организация и управление на проекта Включените експерти в състава за управление на проекта притежават богат административен и управленски опит, и са участвали в реализацията на проекти, финансирани от външни донори и на ИТ проекти. Те имат добре дефинирани отговорности и роли в рамките на проектa.
2. Доставка на консумативи Осигуряването на нужните консумативи и канцеларски материали се отнася за целия 18-месечен период на изпълнение на Проекта. Те са подробно описани в Приложение А-3.2. на бюджета на проекта. Тяхната доставка се възлага на външен изпълнител с обществена поръчка
4. Избор на изпълнител за анализ на изискванията, проектиране, разработване и внедряване на Автоматизирана университетска Ще се подготвят тръжните документи за избор на Изпълнител за анализ на изискванията, проектиране, разработване и внедряване на Автоматизирана университетска информационна система в НХА. Ще се проведе тръжна процедура и ще се сключи договор с избрания изпълнител.
8. Внедряване на Автоматизирана университетска информационна система Ще се извърши въвеждане на създадената Автоматизирана университетска информационна система в реална експлоатация в НХА. За тази цел ще бъде изготвена програма за обучение на системните администратори и ключови потребители на системата, ще бъдат изготвени обучителни материали и ще бъде проведено самото обучение.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 492 752 BGN
Общ бюджет: 477 684 BGN
БФП: 477 684 BGN
Общо изплатени средства: 477 684 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 477 684 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 98 550 BGN
2014 0 BGN
2015 379 134 BGN
477 684 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 406 032 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 83 768 BGN
2014 0 BGN
2015 322 264 BGN
406 032 BGN
В т.ч. Национално финансиране 71 653 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 783 BGN
2014 0 BGN
2015 56 870 BGN
71 653 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Висши училища разработили критерии, показатели, методи и процедури за осигуряване на системи за управление за оценка на изпълняваните от тях дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз