Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.08-0018-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по икономика и администрация
Бенефициент: КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ - ПЛОВДИВ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 20.11.2012
Начална дата: 05.02.2013
Дата на приключване: 05.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Анализ на нуждите, изготвяне на план-график за разработване и поетапно внедряване на отделните модули на системата. Мигриране на съществуващите данни към новата система.
Дейности: Дейност 1 – Сформиране на екип за организация и протичане на дейностите по проекта. Сформирането на експертен екип е важна част от изпълнението на проекта, необходима за успешното му управление и изпълнение. Подборът ще бъде осъществен без да се налага ограничение по отношение на пол, етническа принадлежност, социално положение, образователен ценз, икономическо състояние, принос в обществото или какъвто и да е друг признак. Общата задача на екипа е да направлява, координира и контролира цялостното изпълнение на проекта, за да бъдат изпълнени заложените цели.
Дейност 2 - Анализ и изготвяне на предложение за подобряване на основните и спомагателните работни процеси Целта на дейността е поставянето на ясни и конкретни краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели, начини за тяхното постигане и критерии за измеримост на постигнатите резултати; идентифициране на области, нуждаещи се от подобрение;
Дейност 3 - Управление и развитие на организацията чрез разработване и внедряване на механизми и процедури за обратна връзка от заинтересованите страни и използване на информацията за вземане на по-качествени управленски решения. Използване на усъвършенстваната информационната система за вземане на качествени управленски решения и подобряване на резултатите в КИА
Дейност 4 - Развитие на система за повишаване на компетентността и мотивацията на академичния състав и служителите С изпълнението на дейностите по проекта ще бъде усъвършенствана системата за управление в университета, като по този начин ще може да се проследява професионалното развитие на служителите, както и да се управлява цялата информация за индивидуалните умения, представянето, и нивото на квалификация на всеки служител. В системата всеки служител ще има досие, което съдържа информация за описание на длъжността, позицията, необходими умения, професионална квалификация, както и текущи, планирани и преминати квалификации.
Дейност 5* - Развитие и интегриране на информационните ресурси за повишаване на качеството на управлението в КИА – закупуване на ДМА и ДНА На база на направения анализ в дейност 2, ще бъдат закупени безсрочни лицензи за използване на информационна система за усъвършенстване на системите за управление в КИА отговаряща на всички функционални и технически изисквания посочени в техническото задание.
Дейност 6 - Синхронизиране и автоматизиране на съществуващите информационни системи и внедряване на единни критерии в системите за управление в университета След инсталацията на закупените лицензи в дейност 5, ще бъде направена техническа интеграция на системата с всички съществуващи информационни системи в университета – счетоводна програма, финанси, платформа за електронно обучение, системата за осигурявне на учебната дейност, наказания и санкции, кандидатстудентската система, библиотека.
Дейност 7 - Обучение на академичния състав и служителите за работа с усъвършенстваната информационна система. Дейността предвижда да бъдат обучени един администратор на информационната система и 29 служители и академичен състав за работа с нея. Обученията предвиждат запознаване с основните функционалности на системата:
Дейност 8 - Визуализация, информиране и публичност на проекта; Колежът ще предоставя текуща информация както за хода на проекта, така и за междинните и окончателни резултати. Актуална информация за проекта ще се публикува и поддържа в интернет страницата на КИА.
Дейност 9 - Дейности свързани с управлението и наблюдението на проекта. Мониторинг на навременното и в пълнота изпълнение на планираните дейности по проекта и неговият напредък. Лесно идентифициране и проследяване на разходите, следене за документалната обоснованост на всяка счетоводна операция, законосъобразност и целесъобразност на изразходените средства и избягване на всякакви финансови злоупотреби.
Дейност 10 - ОДИТ Независима проверка на финансовите документи по проекта с цел потвърждаване на тяхната достоверност
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ДЗЗД "Балистик сел" и "Интелигентни системи"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 393 610 BGN
Общ бюджет: 383 270 BGN
БФП: 383 270 BGN
Общо изплатени средства: 383 270 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 383 270 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 78 722 BGN
2014 236 166 BGN
2015 68 382 BGN
383 270 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 325 779 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 66 914 BGN
2014 200 741 BGN
2015 58 125 BGN
325 779 BGN
В т.ч. Национално финансиране 57 490 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 808 BGN
2014 35 425 BGN
2015 10 257 BGN
57 490 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Висши училища разработили критерии, показатели, методи и процедури за осигуряване на системи за управление за оценка на изпълняваните от тях дейности
Индикатор 2 Висши училища, усъвършенствали своите системи за управление, включително и чрез надграждане на функциониращите системи за управление на качеството


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз