Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.2.03-0013-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.2-03/2012/011
Наименование: Синергия на дадености и политики - път за развитие на туристическите дестинации за общините Любимец, Ивайловград и Маджарово
Бенефициент: Община Любимец
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 17.01.2013
Начална дата: 20.02.2013
Дата на приключване: 20.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е развитие и популяризиране на общ регионален туристически продукт на общините Любимец, Ивайловград и Маджарово, базиран на културно-историческите и природни ценности в региона, „Сред дивата природа - с аромат на древен камък в чаша вино”, която е в пълно съответствие както с основната цел на настоящата схема „да развие регионални туристически продукти и да повиши ефективността на регионалния маркетинг”, така и с нейните конкретни цели. В изпълнение на гореописаната основна цел и в съответствие с конкрет, проектът залага следните специфични цели, :  Да разработи конкурентоспособен общ регионален туристически продукт на общините Любимец, Ивайловград и Маджарово, базиран на културно-историческите и природни дадености на региона  Да популяризира дестинацията Любимец, Ивайловград и Маджарово сред представители на туристическия бизнес и обществеността  Да обхване увеличи броя на посетителите от България и чужбина и да удължи тения престой в региона  Да разн
Дейности: дейност 2 Управление на проекта
дейност 3 Вътрешен мониторинг и контрол
дейност 4 Избор на изпълнители
дейност 5 Разработване на туристически пакети
дейност 6 Рекламни дейности, подготовка и разпространение на информационни и рекламни материали за туристическия район Любимец, Ивайловград и Маджарово и туристическия продукт «Сред дивата природа - с аромат на древен камък в чаша вино»
дейност 7 (дейността се извършва от 1 до 17,22 и 23 м.) Участие в регионални, национални и международни туристически борси, изложения и панаири;
дейност 8 Изследвания на въздействието на осъществените маркетингови и рекламни дейности
дейност 9 (дейността се извършва от 1 до 5 и 19,20 и 21 м.) Организиране на експедиентски и журналистически пътувания
дейност 10 (дейността 1,2,3,4,5,17 и 18 м.) Дейности за обществено осведомяване – информационни срещи
дейност 11 Публичност на проекта
дейност 12 (дейноста се извършва 12,23 и 24 м.) Одит на проекта
дейност 13 Финализиране на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 481 469 BGN
Общ бюджет: 445 837 BGN
БФП: 433 355 BGN
Общо изплатени средства: 406 081 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 433 355 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 160 088 BGN
2014 137 155 BGN
2015 108 838 BGN
406 081 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 368 352 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 143 237 BGN
2014 122 717 BGN
2015 97 381 BGN
363 335 BGN
В т.ч. Национално финансиране 65 003 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 851 BGN
2014 14 437 BGN
2015 11 457 BGN
42 745 BGN
Финансиране от бенефициента 13 139 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 Брой нощувки в съответната територия
Индикатор 3 Брой нощувки извън традиционния за съответната територия туристически сезон
Индикатор 4 Нарастване на броя туристи в региона в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт
Индикатор 5 Нарастване на информираността на туристите в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт
Индикатор 6 Нарастване на информираността на туроператорите и туристическите агенции в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт
Индикатор 7 Брой развити регионални туристически продукти
Индикатор 8 Брой реализирани рекламни/ комуникационни кампании
Индикатор 9 Брой участия в туристически борси, изложения и панаири
Индикатор 10 индикатор!:Нетни годишни приходи от вътрешен/международен туризъм


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз