Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0129-C0001
Номер на проект: Д01-630/10.01.2013
Наименование: „Децата на Първомай - равен старт за всички”
Бенефициент: Община Първомай
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.11.2012
Начална дата: 10.01.2013
Дата на приключване: 10.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Първомай
Описание
Описание на проекта: Подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение на учениците от етническите малцинства на територията на Община Първомай чрез пълноценна интеграция в образователния процес.
Дейности: Д1 Управление на проекта Експерти, които са ангажирани с изпълнението на дейността
Д 2. Подготовка и обучение на педагози за работа в деца от етнническите малцинства. Добре подготвен и обучен преподавателски екип на партньорите по проекта за работа с деца от малцинствени етнически групи.
Д 3. Създаване на кръжоци и спортни клубове по интереси. Развитие и съхранение на културната идентичност на учениците от малцинствените етнически групи в интеграционна мултикултурна среда
Д4. Създаване на „Клуб млад предприемач” Приучаване на ученици от етническите малцинства към приложни умения за ръководене на собствен бизнес
Д 5*. Организиране на спортни състезания, тържества и представления Спортна и творческа изява пред широка публика на децата от малцинствените етнически групи и техните връстници с цел премахване на негативните стереотипи, създаване на отборен дух, развитие и съхраняване на културната идентичност.
Д 6*. Организиране на екскурзии и легери. Изучаване фолклора и традициите на различните етноси в България, културата и историята,
Д 7. Разработване и внедряване на специализиран образователен софтуер с интерактивни игри. Внедряване на интерактивно софтуерно приложение, което ще способства подсигуряването на децата от малцинствените етнически групи постоянния процес на учене.
Д 8. Публичност Популяризиране дейностите по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 257 557 BGN
Общ бюджет: 241 724 BGN
БФП: 241 724 BGN
Общо изплатени средства: 241 718 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 241 724 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 118 113 BGN
2014 123 604 BGN
2015 0 BGN
241 718 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 205 465 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 100 396 BGN
2014 105 064 BGN
2015 0 BGN
205 460 BGN
В т.ч. Национално финансиране 36 259 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 717 BGN
2014 18 541 BGN
2015 0 BGN
36 258 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 3 Деца и ученици от етнически малцинствени групи, интегрирани в образователната система (детските градини и училищата)
Индикатор 4 Деца и ученици, участващи в дейности за интеграция в образователната система (детските градини и училищата);


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз