Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.05-0011-C0001
Номер на проект: A12-11-7
Наименование: Анализ на административната дейност на Изпълнителна агенция „Борба с градушките”
Бенефициент: Изпълнителна агенция Борба с градушките към Министерството на земеделието и храните
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 17.12.2012
Начална дата: 29.01.2013
Дата на приключване: 29.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Осигуряване функционирането на компетентния орган за борба с градушките като единна организационна единица за реализиране на политиката по опазване на земеделските култури от неблагоприятни атмосферни явления.
Дейности: Дейност 1: Изготвяне на тръжната документация и провеждане на търгове по ЗОП. Дейностите по проекта ще се изпълнят чрез възлагане при условията и по реда на ЗОП. В рамките на тази дейност ще бъде разработена необходимата документация за възлагане на три обществени поръчки. Ще се проведат три процедури при спазване изискванията на ЗОП за избор на изпълнители. Първата процедура ще бъде за основните дейности по проекта – 2 и 3, втората за дейност 4 - дейности по информация и публичност и третата за дейност 5 – провеждане на одит. Изработването на техническите спецификации и документация за тези процедури ще се осъществи чрез възлагане, по реда на ЗОП.
Дейност 2: Извършване на функционален анализ на ИАБГ. В рамките на тази дейност ще се извърши функционален анализ. Функционалният анализ на ИАБГ ще се извърши чрез прилагане на Единната методология за функционален анализ и наръчника към нея. Основните етапи за провеждане на функционален анализ, които са описани в методологията и които са предвидени и в настоящия проект, включват: • Етап 1: Планиране и подготовка на функционалния анализ (сформиране на екип; дефиниране на заинтересованите страни; уточняване на акцента на анализа; изготвяне на времеви график и разпределяне на отговорностите; комуникация и гарантиране на ангажираност); • Етап 2: Провеждане на функционалния анализ (анализ на текущото състояние: анализ на релевантността, анализ на ефективността, анализ на ефикасността; идентифициране нa области за подобрение; формулиране на предложения за подобрение); • Етап 3: Приключване на функционалния анализ (приоритизиране на областите и предложения за подобрение; изготвяне на план за действие; изготвяне на проект на доклада, обсъждане, изготвяне на окончателен доклад; комуникиране на резултатите от проведения функционален анализ със заинтересованите страни); • Етап 4: Мониторинг, преглед и публичност на изпълнението (анализ на изпълнението на препоръките; информиране на заинтересованите страни за изпълнението на препоръките; публичност на резултатите от функционалния анализ). Този последен етап също е задължителен за бенефициентите с цел гарантиране на устойчивост, която се следи от УО на ОПАК и след приключване на изпълнението на проектите.
Дейност 3: Оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси На базата на резултатите от Дейност 2 ще се осъществят действия за изпълнение на препоръките и плана за организационното структуриране на администрацията; за подобряване на ефективността от дейността на администрацията; за подобряване на ефикасността и икономичността и за подобряване на работните процеси. Ще се изготвят предложения за промени в нормативната уредба, устройствения правилник, длъжностното разписание, методологиите, процедурите и вътрешните правила и работните процеси и ще се разработят проекти на нормативни актове и други документи. Ще се актуализира структурата и формата на програмния бюджет и вътрешните правила и процедури за организация на бюджетния процес. Ще се въведат изготвените наръчници и правила във всички областни дирекции. 100 служители от ИАБГ, специализираните структури и териториалните звена ще бъдат обучени за прилагане на новото законодателство, методологии, процедури и правила
Дейност 4: Дейности за информация и публичност В рамките на тази дейност ще се изпълнят следните поддейности:  Изработване на материали за информация и публичност на проекта – банери, брошури, чанти, химикалки, блокноти и баджове за участниците в конференциите по проекта.  Провеждане на встъпителна конференция за представяне на целите на проекта с участието на представители на всички заинтересовани страни. На участниците ще се предоставят необходимите рекламни и информационни материали, заложени в проекта, осигуряване на кафе-паузи.  Публикуване на статии в национален ежедневник и прес-съобщения.  Провеждане на заключителна конференция и осигуряване на кафе-пауза за представяне на резултатите от проекта с участието на представители на всички заинтересовани страни. На участниците ще се подготвят и предоставят необходимите рекламни и информационни материали, заложени в проекти. Събитията, свързани с изпълнението на проекта ще бъдат популяризирани и чрез сайта на ИАБГ. При провеждането на дейностите за информация и публичност ще се спазват всички изисквания на управляващия орган относно информацията и публичността на материалите и събитията. Ще има банери, посочващи, че събитието се провежда по линията на проект, съфинансиран от ЕСФ чрез ОПАК. На материалите, които ще бъдат разпространявани при провеждането на конференциите, изрично ще бъде оповестено, че проектът се съфинансира от ЕСФ чрез ОПАК, като ще се използват флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и на ОПАК.
Дейност 5: Одит на дейностите на проекта Ще бъде извършен цялостен одит на проведените дейности по проекта и направените разходи, и ще се изготви одитен доклад.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ГЛОБАЛ АДВАЙЗЪРС" АД
Мойри Ко ЕООД
"Рамос 2" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 250 090 BGN
Общ бюджет: 206 998 BGN
БФП: 206 998 BGN
Общо изплатени средства: 206 998 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 206 998 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 76 261 BGN
2014 130 738 BGN
2015 0 BGN
206 998 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 175 949 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 64 822 BGN
2014 111 127 BGN
2015 0 BGN
175 949 BGN
В т.ч. Национално финансиране 31 050 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 439 BGN
2014 19 611 BGN
2015 0 BGN
31 050 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функционални анализи, извършени от административни структури
Индикатор 2 Администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 3 Дейност 1 - Брой Тръжни Документации
Индикатор 4 Дейност 1 - Брой преведени процедури
Индикатор 5 Дейност 1 - Брой подписани договори
Индикатор 6 Дейност 2- Брой изготвени доклади
Индикатор 7 Дейност 2 - Брой извършени функционални анализи
Индикатор 8 Дейност 3 - Брой анализирани нормативни актове, правилници.
Индикатор 9 Дейност 3 - Брой документи, по които са изготвени предложения
Индикатор 10 Дейност 3 - Брой подготвени актове за изменение и допълнение на нормативни актове или нови актове.
Индикатор 11 Дейност 3 - Брой разработени вътрешни правила и методологии
Индикатор 12 Дейност 3 - Брой обучени служители
Индикатор 13 Дейност 4 - Брой присъствали на конференцията
Индикатор 14 Дейност 4 - Брой комплекти
Индикатор 15 Дейност 4 - брой публикации в ежедневник
Индикатор 16 Дейност 5 - Брой одитни доклади


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз