Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.16-0087-C0001
Номер на проект: ESF-2116-04-01002
Наименование: Стабилна заетост и повишаване на производителността на заетите лица в "Захарни заводи" АД, чрез обучение
Бенефициент: ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.11.2012
Начална дата: 31.01.2013
Дата на приключване: 01.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Горна Оряховица
Описание
Описание на проекта: Подобраване на адаптивността, пригодността и уменията на заетите лица;  Удължаване на активната им трудова дейност;  Адаптирането им към икономика на знанието;
Дейности: 1. Сформиране на екип и създаване на система за управление на проекта. В управлението и организацията на дейностите по проекта ще вземат участие трима души - ръководител, счетоводител и координатор. Със събирането на екипа ще се разпределят задълженията и ще се планира организацията на дейностите по проекта. Ще се разработи вътрешен Правилник за дейността по проекта, където ще бъдат разписани точно задълженията и отговорностите на всеки член на екипа.
2. Провеждане на тръжни процедури за избор на обучаващи организации и осигуряване на материалите и консумативите за административните нужди на проекта. Изборът на обучаващите институции ще се проведе чрез тръжна процедура по ПМС 55 чрез открит избор. Ще бъдат оформени 3 лота за обучения: Л1 - Ключови компетентности, Л2 – Сладкарски изделия, Л3 - Автоматизирани системи. Изборът на доставчик за консумативите ще се проведе по ПМС55, чрез три оферти.
3. Информиране и популяризиране на проекта. Информационната кампания ще се осъществи чрез: - 6 рекламни табели, който ще се поставят в учебните зали за теория, базите за практика и офисите на Водещата организация и Обучаващите организации; - На официалната Web-страница на „Захарни заводи“ АД, текущо ще бъде публикувана подробна информация за дейностите и целите на проекта, данни за обучените служители, за проведените квалификационни курсове. По този начин всички работодатели, курсисти и други заинтересовани лица ще имат директен достъп до актуална информация за възможностите за провеждане на обучителни курсове за техните служители и резултатите след това обучение.
4. Изготвяне на график за провеждане на курсовете. Графикът ще се изготви от екипа по проекта, като се съобрази с ежедневната натовареност на курсистите, смените и становището на преките им ръководители. За професионалните обучения ще се предвиди и практика на работните места.
5. Провеждане на входящ тест за избор на курсистите за обучение по английски език. Според изискванията изборът на лицата за обучение трябва да стане след провеждане на входящ тест за да се определи тяхното ниво, по което да се групират в отделни групи.
6. Провеждане на информационно – обучителен модул относно спазване на хоризонталните принципи при реализация на проекта. Чрез този информационно – обучителен модул ще се разяснят на курсистите, включени в курсовете спецификите на отделните хоризонтални принципи при реализиране на дейностите по проекта – равенство между половете, равни възможности, партньорство, добро управление, устойчиво развитие и други.
7. Провеждане на курс 1 - “Обработка на информация”. Ще се проведе курс за обучение по ключова компетентност 4 – “Обработка на информация” за 12 участника. Учебните занятия ще се провеждат 5 дни в седмицата по 3 часа на ден. Продължителността на курса е 66 учебни часа. Обучението ще се проведе от обучаваща организация, която има лиценз за това обучение към Агенция по заетостта. Наименованието на обучението, броят на участниците, хорариумът и вида документ за завършване са дадени в таблицата към т.5.2.1. Обучението ще включва модули по специализирани функции в софтуер за текстообработка, електронни таблици и бази данни. По време на обучението ще се водят присъствени списъци за посещенията на курсистите. Също така за контрол при провеждане на обучението ще се попълнят от курсистите входящи и изходящи анкетни карти.
8. Провеждане на курс 2 - “Производство на сладкарски изделия”. Ще се проведе курс за професионално обучение по част от професия, специалност 5410302 – “Производство на сладкарски изделия” за 22 участника. Учебните занятия ще се провеждат 5 или 6 дни в седмицата по 3 или 4 часа на ден. Лекциите по теория ще са след приключване на работното време, а по практика ще са смесени с практика на работното място. Продължителността на курса е 300 учебни часа. Обучението ще се проведе от обучаваща организация, която има лиценз за това обучение към НАПОО и Агенция по заетостта. Наименованието на обучението, броят на участниците, хорариумът и вида документ за завършване са дадени в таблицата към т.5.2.1. Обучението ще включва модули ЗБУТ, суровини и материали, технология на изделията и контрол на суровините. По време на обучението ще се водят присъствени списъци за посещенията на курсистите. Също така за контрол при провеждане на обучението ще се попълнят от курсистите входящи и изходящи анкетни карти.
9. Провеждане на курс 3 - “Автоматизирани системи”. Ще се проведе курс за професионално обучение по част от професия, специалност 5230801 – “Автоматизирани системи” за 14 участника. Учебните занятия ще се провеждат 5 или 6 дни в седмицата по 3 или 4 часа на ден. Лекциите по теория ще са след приключване на работното време, а по практика ще са смесени с практика на работното място. Продължителността на курса е 300 учебни часа. Обучението ще се проведе от обучаваща организация, която има лиценз за това обучение към НАПОО. Наименованието на обучението, броят на участниците, хорариумът и вида документ за завършване са дадени в таблицата към т.5.2.1. Обучението ще включва модули по ЗБУТ, технически средства, апаратура и компютъризирани системи. По време на обучението ще се водят присъствени списъци за посещенията на курсистите. Също така за контрол при провеждане на обучението ще се попълнят от курсистите входящи и изходящи анкетни карти.
10. Провеждане на курс 4 - “Английски език”. Ще се проведе курс за обучение по ключова компетентност 2 – “Английски език” за 40 участника. Учебните занятия ще се провеждат 2 или 3 дни в седмицата по 4 часа на ден. Продължителността на курса е 300 учебни часа. Курсистите ще бъдат разделени на 2 групи. Обучението ще се проведе от обучаваща организация, която има лиценз за това обучение към Агенция по заетостта. Наименованието на обучението, броят на участниците, хорариумът и вида документ за завършване са дадени в таблицата към т.5.2.1. Обучението ще включва теми, покриващи 3 нива за езика. По време на обучението ще се водят присъствени списъци за посещенията на курсистите. Също така за контрол при провеждане на обучението ще се попълнят от курсистите входящи и изходящи анкетни карти.
11. Провеждане на курс 5 - “Презентационни умения”. Ще се проведе курс за обучение по ключова компетентност 7 – “Презентационни умения” за 10 участника. Учебните занятия ще се провеждат в 3 почивни дни по 10 часа на ден. Продължителността на курса е 30 учебни часа. Обучението ще се проведе от обучаваща организация, която има лиценз за това обучение към Агенция по заетостта. Наименованието на обучението, броят на участниците, хорариумът и вида документ за завършване са дадени в таблицата към т.5.2.1. Обучението ще включва теми, покриващи изискванията на работодателя и лицензираната учебна програма. По време на обучението ще се водят присъствени списъци за посещенията на курсистите. Също така за контрол при провеждане на обучението ще се попълнят от курсистите входящи и изходящи анкетни карти.
12. Провеждане на курс 6 - “Работа в екип”. Ще се проведе курс за обучение по ключова компетентност 7 – “Работа в екип” за 20 участника. Учебните занятия ще се провеждат в 3 почивни дни по 10 часа на ден. Продължителността на курса е 30 учебни часа. Обучението ще се проведе от обучаваща организация, която има лиценз за това обучение към Агенция по заетостта. Наименованието на обучението, броят на участниците, хорариумът и вида документ за завършване са дадени в таблицата към т.5.2.1. Обучението ще включва теми, покриващи изискванията на работодателя и лицензираната учебна програма. По време на обучението ще се водят присъствени списъци за посещенията на курсистите. Също така за контрол при провеждане на обучението ще се попълнят от курсистите входящи и изходящи анкетни карти.
13. Издаване на документи на успешно завършилите. Приключване на професионалното обучение е с полагане на изпит по теория и практика, като оценяването се извършва съгласно ДОИ за придобиване на квалификация по част от професия чрез изпитен тест и практическа задача. Приключване на обучението по ключови компетентности е с полагане на изпит, като оценяването се извършва чрез изпитен тест и практическа задача.
14. Изготвяне на междинни отчети за изпълнението на проекта. Ще се изготвят междинни отчети - технически и финансови отчети, съгласно договора за финансиране. Ще се събират и документи и материали, доказващи напредъка и изпълнение на дейностите по проекта (договори, фактури, декларации, протоколи, заповеди, снимки, присъствени форми, удостоверения, анкетни карти и други).
15. Заключителен отчет Приключване на работата по проекта и изготвяне на финални технически и финансови отчети. Ще се съберат и материали и документи доказващи планираната заетост – лица успешно завършили курсовете, които са запазили работа си(протоколи от изпитите, документи за завършен курс, трудови договори, справка от НОИ и други).
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 42 159 BGN
Общ бюджет: 63 261 BGN
БФП: 37 956 BGN
Общо изплатени средства: 37 953 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 37 956 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 432 BGN
2014 0 BGN
2015 29 521 BGN
37 953 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 32 263 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 167 BGN
2014 0 BGN
2015 25 093 BGN
32 260 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 693 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 265 BGN
2014 0 BGN
2015 4 428 BGN
5 693 BGN
Финансиране от бенефициента 28 106 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз