Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.06-0038-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Изграждане на ГПСОВ с довеждащ колектор и прилежаща инфраструктура в град Павликени
Бенефициент: Община Павликени
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 26.11.2012
Начална дата: 20.12.2012
Дата на приключване: 31.03.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Павликени
Описание
Описание на проекта: Целта на настоящият проект е ограничаване на отрицателното въздействие на директно заустените отпадни води, в съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕС и целите на приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013”. Обхвата на настоящият проект е изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в град Павликени, довеждащ колектор и прилежаща инфраструктура. Като прилежащата инфраструктура, ще бъдат рехабилитирани главни колектори с обща дължина 7.945 км, новоизградени главни колектори с обща дължина 4.427 км., рехабилитирана второстепенна канализационна мрежа с обща дължина 11.701 и новоизградена второстепенна канализационна с обща дължина 2.972км.
Дейности: Техническа помощ
Строителство
Надзор по време на строителството
Одит
Публичност
проучвания и проектиране
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 30 222 880 BGN
Общ бюджет: 22 943 492 BGN
БФП: 22 255 187 BGN
Общо изплатени средства: 21 605 281 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 22 255 187 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 044 576 BGN
2014 6 447 543 BGN
2015 9 113 162 BGN
21 605 281 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 17 808 267 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 835 661 BGN
2014 5 158 034 BGN
2015 7 290 529 BGN
17 284 225 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 446 920 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 208 915 BGN
2014 1 289 509 BGN
2015 1 822 632 BGN
4 321 056 BGN
Финансиране от бенефициента 5 877 874 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени ПСОВ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз