Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.2.03-0009-C0001
Номер на проект: К-26-Е-54/29.05.2014
Наименование: "Екотехнологии на информационното обслужване"
Бенефициент: "ЕКОТЕХНОЛОГИИ 21"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 31.10.2012
Начална дата: 05.12.2012
Дата на приключване: 05.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е да стимулира развитието на проиновативната дейност в областта на биотехнологиите и екологичните ИКТ в региона на Пловдив и страната, като подпомогне достъпа на предприятията до нови знания и технологии и насърчи внедряването на резултатите от научните изследвания в реални производства на пазара.
Дейности: 6. Одит
5. Визуализационни дейности
3. Извършване на ограничени строително-монтажни работи (СМР) за преустройство на съществуващ сграден фонд и помещения с цел обособяването му като технологичен център
7. Отчитане
Дейност 1: Предварителни дейности - Съставяне на екип по проекта
2. Tръжни процедури за доставчици на СМР и оборудване
4. Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 905 861 BGN
Общ бюджет: 1 205 767 BGN
БФП: 844 037 BGN
Общо изплатени средства: 409 469 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 844 037 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 267 413 BGN
2015 142 057 BGN
409 469 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 717 431 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 227 301 BGN
2015 120 748 BGN
348 049 BGN
В т.ч. Национално финансиране 126 606 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 40 112 BGN
2015 21 308 BGN
61 420 BGN
Финансиране от бенефициента 388 226 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой инвестиционни проекти
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой подкрепени/създадени центрове за трансфер на технологии, технологични инкубатори, технологични центрове, технологочни паркове и други проиновативни посредници
Индикатор 4 брой предприятия, които използват услугите на проиновативни посредници
Индикатор 5 Създадени инвестиции в подкрепените технологични центрове
Индикатор 6 Длъжностни характеристики и заповеди за назначаване на екипа по проекта
Индикатор 7 Подготвен и тръжни досиета
Индикатор 8 Публикувани обяви
Индикатор 9 Получени оферти
Индикатор 10 Сключени договори
Индикатор 11 Подписани приемно-предавателни протоколи
Индикатор 12 Обучени служители
Индикатор 13 поставени табели и стикери
Индикатор 14 доклад от одитор
Индикатор 15 подадени отчети
Индикатор 16 (Д) Сключени договори за визуализация
Индикатор 17 (Д) Приемо-предавателни протоколи за визуализация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз