Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0194-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Разкриване на Звено за социални услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж
Бенефициент: Община Дупница
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 04.12.2012
Дата на приключване: 01.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Дупница
Описание
Описание на проекта: Проектът е инструмент за превенция на настаняването в институции, както и за стимулиране на социалното включване, икономическото и социално сближаване. Ще бъде разкрита нова социална услуга – Звено за социални услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж (ДСП) в община Дупница. Продължителността на проекта се предвижда да бъде 18 месеца. През 12 от тях ще се предоставят социални услуги на 280 потребители с трайни увреждания и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване, без това да е предпоставка да напускат своята естествена домашна среда.
Дейности: 1. Управление и популяризиране на проекта При спазване на заложения в ОП хоризонтален принцип за добро управление на програми и проекти, се обособява като отделна дейност самото управление и изпълнение на проекта. Дейностите по управление на проекта са насочени в посоки на: - дейности, които да гарантират активност, прозрачност и подкрепа на проекта; - дейности, които да гарантират прокарване на целите и изпълнение на заложените проектни дейности. Проектните дейности ще стартират със сформирането на определения за това екип за управление на проекта (ЕУП). За провеждане на прозрачно и добро изпълнение, ЕУП ще има за задача да организира и гарантира провеждането на всички заложени по проекта дейности; финансово и техническо отчитане, цялостната логистика на проекта, както и дейностите по наблюдение, контрол и вътрешна оценка при изпълнение на дейностите. При възникнала необходимост ще бъдат осъществявани адекватни корекции. Ще се поддържа текуща отчетност на дейностите и разходите. Всеки етап от изпълнението на проекта ще бъде контролиран от членовете на екипа на проекта, които са отговорни за навременното изпълнение на всички дейности. От провежданите работни срещи на ЕУП ще бъдат изготвяни протоколи, в които ще бъде отразен напредъка по проекта, срещани трудности и възможните решения за преодоляването им, ще се разпределят задачи и планират предстоящи дейности. Срещите ще бъдат своеобразен инструмент за контрол, мониторинг и проследяване на коректното изпълнение на заложените в проекта дейности. След сформирането на екипа по проекта, ще бъде изготвен и представен график на тръжните процедури за всички предвидени договори с изпълнители, независимо от тяхната стойност. Екипът по проекта ще има задължението и отговорността да изпълнява и дейностите по популяризиране на проекта и източниците на финансиране, при спазване на задължителните изисквания за визуализация, посочени в „Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП РЧР” на ДО. Предвидени са методи за изпълнение на тези изисквания, описани по-долу във формуляра
2. Закупуване на оборудване за Звено за социални услуги в домашна среда Звено за социални услуги в домашна среда (ЗСУДС) ще бъде позиционирано на територията на Домашен социален патронаж – гр. Дупница, находящ се на ул.”Охрид” № 3, “ДСП и ДСХ” където се ползват два етажа. Към момента на приземния етаж са разположени: - кухненски блок, оборудван с два броя професионални печки с по шест котлона, три броя печки “Пауталия” с по три фурни, пържолник, професионален работен плот, мивки; - подготвителна за яйца; - подготвителна за месо, оборудвана с хладилник; - подготвителна за зеленчуци, оборудвана със зеленчукорезачка и картофобелачка; - склад за консумативи; - склад за съхранение на хранителни продукти , оборудван с три броя фризери; - хладилна камера (0 до 4 оС); - складово помещение за съхранение на буркани и консерви; - санитарен възел. Връзката между етажите се осъществява посредством асансьор , който служи за качване само на готовата храна от кухненския блок до първия етаж. На първия етаж към момента са разположени: - помещение за разливане на храна, оборудвано с професионални плотове, професионална маса; - помещение, оборудвано с мивки – три броя , бойлер за топла вода; - столова ( през 2008 година – направен основен ремонт и е оборудвана). Отоплява се с климатик; - санитарен възел; - канцеларии – 2 бр.; - помощно помещение – 1 бр. На разположение на ДСП са и 2 автомобила, лицензирани от Агенцията по храните, за да превозват храна. Предвижда се да закупи по проекта един брои компютърна конфигурация и едно мултифункционално устройство съобразно параметрите заложени в Приложение Б4 – технически спецификации.
3. Подбор на персонал За целите на дейността се предвижда да се проведе подбор на: - Административен персонал; - Персонал за представяне на социални услуги в домашна среда. Подборът ще бъде фокусиран върху представители на целевата група, а именно безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране.
4. Обучение на персонал В рамките на проекта се предвижда обучението на 29 души за придобиване на базови умения за предоставяне на предвидените услуги. Обучението ще бъде възложено на външен изпълнител, който ще следва да осигури адекватно обучение с продължителност от не по-малко от три дни на едно лице, при спазване на изискаванията на методиките за предоставяне на услугите „Домашен помощник”, „Личен асистент”, „Социалне асистент”.
5. Подбор на потребители и предоставяне на социални услуги от Звено за социални услуги в домашна среда Целевата група обхваща живущи на територията на община Дупница, диференцирани в 2 категории: • Лица (в това число деца) с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване. • Възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 212 202 BGN
Общ бюджет: 205 731 BGN
БФП: 205 731 BGN
Общо изплатени средства: 197 019 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 205 731 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 42 440 BGN
2014 154 579 BGN
2015 0 BGN
197 019 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 174 872 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 36 074 BGN
2014 131 392 BGN
2015 0 BGN
167 466 BGN
В т.ч. Национално финансиране 30 860 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 366 BGN
2014 23 187 BGN
2015 0 BGN
29 553 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз