Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.06-0051-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Интегриран воден проект за изграждане ГПСОв и изграждане и разширение на ВиК мрежата на град Раднево
Бенефициент: Община Раднево
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.10.2012
Начална дата: 28.11.2012
Дата на приключване: 30.09.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Раднево
Описание
Описание на проекта: Подобряване на качеството на предоставяните услуги за водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води в гр. Раднево и повишаване качеството на живот на населението в региона чрез инвестиране в изграждане на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води и изграждане и разширение на ВиК мрежата в град Раднево. С реализирането на проекта: • ще се подобри екологичната обстановка на градската среда, условията на бит и отдих на населението; • ще се подобри и качеството на водите на р. Сазлийка; • ще се подобри ефективността при използване на водния ресурс; • ще се подобрят качеството и надеждността на подаването на питейна вода за всички потребители; • ще се подобри събирането и отвеждането на отпадъчните битово-фекални и дъждовни води; • ще се намалят разходите на енергия и разходи по поддръжка и ремонт на водопроводната и канализационна мрежа. • ще се подобри състоянието на приемника на пречистените отпадъчни води
Дейности: Надзор по време на строителството
Одит
публичност
Строителство
Техническа помощ
Закупуване на земи / недвижими имоти
проучвания и проектиране
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 33 996 521 BGN
Общ бюджет: 22 428 888 BGN
БФП: 19 835 817 BGN
Общо изплатени средства: 19 969 785 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 19 835 817 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 699 826 BGN
2014 5 099 478 BGN
2015 13 170 481 BGN
19 969 785 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 15 908 381 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 359 861 BGN
2014 4 079 582 BGN
2015 10 536 385 BGN
15 975 828 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 927 436 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 339 965 BGN
2014 1 019 896 BGN
2015 2 634 096 BGN
3 993 957 BGN
Финансиране от бенефициента 8 393 358 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Допълнително население, обслужвано от проекти за отпадъчни води
Индикатор 2 Изградени ПСОВ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз