Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0075-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: РЪКА ЗА ПОМОЩ
Бенефициент: Община град Добрич
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 29.11.2012
Дата на приключване: 01.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Добрич-град
Описание
Описание на проекта: Чрез реализиране на проектното предложение - съществуващият Домашен социален патронаж ще доразвие дейността си чрез създаденото към него Звено за услуги в домашна среда. Нуждаещите се от подкрепа лица ще получават, чрез вече обучени по предходни проекти и новообучени лица, три типа иновативни почасови услуги за оптимално задоволяване на индивидуалните им потребности. Близките им ще имат възможност за трудова реализация, изван семейното обкръжение. Обучените лица ще станат реални участници в сектора на социалната икономика.
Дейности: 1. Организация и управление на проекта. При стартиране на проекта със заповеди на кмета на Община Добрич ще бъде сформиран екип за управление и изпълнение на проекта, който ще се състои от следните позиции, съобразени с обхвата и съдържанието на проектното предложение: Ръководител на проекта, координатор, счетоводител и технически сътрудник . Чрез сформирането на проектния екип, ще се създадат необходимите предпоставки за успешното администриране и изпълнение на проектните дейности в рамките на договорения период за изпълнение на проекта. Всеки един представител на екипа за изпълнение на проекта ще получи копие от изпълнявания проект, ще се проведе първоначална среща на екипа и ще бъдат разпределени съответните права, задължения и отговорности. Дейностите по организация, управление, отчетност, мониторинг, контрол продължават през целия период на изпълнение на проекта. Те ще се изпълняват съобразно изискванията в Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП Развитие на човешките ресурси със съответните Общи и Специални условия и действащата нормативна уредба. Екипът за управление на проекта ще изготви Правилник за вътрешния ред, включващ всички процедури по методиките за качествено предоставяне на трите типа услуги, длъжностните характеристики на наетите в Звеното лица, ще организира подбора на потребителите и персонала в Звеното. Ще организира изпълнението на всички планирани дейности, ще прилага и следи ежедневно за спазването на процедурите и изискванията на Договарящия орган, съгласно клаузите на Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по настоящата схема и приложенията към него. Ще упражнява постоянен мониторинг и контрол по отношение на външните изпълнители и по отношение на проектните дейности в тяхната последователност, качество на изпълнение и не на последно място, ще информира широката общественост за проекта. Отчитайки спецификата на Проекта и необходимостта от нови подходи за управление и взаимодействие се налага изводът, че дейностите по управление и координиране изискват повече усилия, време и креативност. Екипът на проекта не само ще организира и координира дейностите, но ще подпомага персонала за управление на Звеното, ще ги подготви за качествено управление чрез методически указания и подкрепа. Ще осигури регулярно и качествено отчитане на проектните дейности при спазване на финансова дисциплина.
2. Информиране и публичност Ще бъдат изготвени: информационни табла, дипляни, носещи информация за доставчика, същността на услугите, начина за тяхното предоставяне, правилата за включване в проекта, източникът на финансиране. Ще бъдат направени публикации в местните медии за информация на обществеността, свързана с дейностите по проекта. Ще бъдат публикувани 2 обяви в местния печат/ за набиране на двата вида персонал/ и в Бюро по труда. От 2 радио-интервюта ще се чуе мнението на потребителите за предоставяните иновативни услуги-плюсове, минуси. След приключване на проекта, в Домашен социален патронаж ще бъде поставена обяснителна табела, носеща информация за начина на разкриване на Звеното и източника на финансирането му. Дейностите са необходими с оглед: широка разгласа на новите възможности за подкрепа на нуждаещи се; спокойно обмисляне, с помощта на заинтересовани страни в семейството, на предлаганите услуги и правилен избор от страна на потребителите на услугите; информиране на обществеността за източника и реалните ползи от финансираните дейности.
3. Подбор и наемане на персонал в Звеното за услуги в домашна среда. Персоналът на звеното за предоставяне на услуги в домашна среда ще включва следния персонал: 1. Персонал за управление на звеното: Социален работник и Специалист социални дейности. 2. Персонал за предоставяне на почасови услуги за: лична помощ; комунално битови дейности; социално включване. Персонал за управление на Звеното за услуги в домашна среда Доставчик на услугите, предоставяни чрез Звеното за услуги в домашна среда ще бъде общината. За целта ще бъде нает персонал за управление на Звеното за услуги в домашна среда от двама специалисти, които ще организират и мониторират дейността по предоставяне на услугите, както и ще консултират и оказват подкрепа на потребителите и техните семейства при нужда. Ще бъдат назначени с конкурс на трудов договор. Екипът за управление на проекта ще разработи критерии за подбор на екипа за управление на Звеното–включващи степен на образование (висше), опит в сферата на хуманитарните дейности, социална работа, психология, и мотивация за работа с целевата група. Кметът на общината ще сформира комисия за подбор. За провеждане на процедурата по подбор на персонала за управление на Звеното няма да бъдат разходвани средства по проекта. Той ще бъде обучен за изпълнение на дейността „Предоставяне на почасови услуги, включващи дейностите: лична помощ, комунално-битова подкрепа; социална подкрепа и социално включване” от Екипа за управление на проекта, в който ще има привлечен експерт, притежаващ управленски опит в социалната сфера. То ще се извърши в рамките на часовата ангажираност по управление на проекта и няма да е необходимо разходване на допълнителни средства. Персонал за предоставяне на почасови услуги за: лична помощ; социално подкрепа и социално включване; комунално битови дейности. След стартиране на проекта ще публикуваме обява в два местни ежедневника и Бюрото по труда за наличните свободни работни места и критериите за подбор на кандидатите за заемане на длъжностите Домашен санитар и Социален асистент. В едноседмичен срок след края на подаване на заявленията, екипът за управление на проекта ще организира работна среща, на която ще запознае кандидатите за заемане на длъжностите с целите на проекта, дейностите и начините за предоставяне на иновативните услуги. Дейността ще извършим с оглед получаване на достатъчна информация за проекта и подпомогнем техния последващ избор. В тридневен срок след срещата, ще извършим подбор чрез интервю по критерии включващи квалификация, опит в подобен вид дейност, мотивация за упражняване на дейността, комуникативни способности, показали удовлетворителни резултати по време на събеседването, намират се в добро физическо и психическо състояние, не са осъждани. Подборът ще извършим без оглед на пол, възраст, степен на увреждане и етническа принадлежност. Лицата ще бъдат наети на трудов договор.
4. Обучение и супервизия на персонала. В изпълнение на целта ще извършим следните обучения: 1. Въвеждащо обучение на назначения персонал в Звеното за предоставяне на услуги в домашна среда/ за оказване съдействие и подкрепа за социално включване на потребителите, за извършване на дейности за лична помощ и комунално-битови дейности. Същото ще проведем с 2 групи в рамките на 24 часа,/ общо 48ч./ основно по Методиките за предоставяне на услугите „Социален асистент”, „Личен асистент” и „Домашен помощник” утвърдени от Изпълнителния директор на АСП. 2. Участниците ще бъдат запознати също с основните дейности на проекта и организацията, която ще създадем с оглед качественото му изпълнение. В рамките на въвеждащото обучение, предвид спецификата на дейността на наетите лица, ще бъде включена тема за разделното сметосъбиране. Във въвеждащото обучение няма да включим, преминалите същото по фаза 1 и 3 по ОП РЧР, както и по схема „Алтернативи” на същата програма. Те ще бъдат обаче запознати със спецификата на изпълнение на това проектно предложение. 2. Надграждащо обучение с всички назначени за предоставяне на услугите лица ще се проведе с оглед допълване на знания и подкрепа за повишаване качеството на предоставяните услуги и ще включва решаването на различни казуси, от досегашен опит и от тяхната практика. Данните за опита ще се установяват в текущия мониторинг на проекта. Ще се проведе с три групи в рамките на 8 часа /два дни*4ч. за всяка група – общо 24 часа/, съобразно преобладаващата изпълнявана дейност от тях – лична помощ, социална подкрепа и включване, комунално-битови дейности. Разделяме участниците в три групи с оглед спецификите на трите дейности и ефективността на обучението в малки групи. Предвид възможностите Домашните санитари да предоставят най-търсените услуги – лична помощ и комунално-битови дейности комплексно, участниците в обучението ще имат възможност сами да определят групата на база преобладаваща предоставяна услуга. 3. Супервизия: Ще бъдат проведени 4 групови супервизии*8 ч. с три групи - за наетия персонал за трите вида услуги. Общо 96 часа. Те ще комбинират нейната обучаваща и подкрепяща функция, ще осигурят допълнителни знания и подкрепа в справянето с различни ситуации, възникнали в процеса на работа. Изпълнението на дейността е необходима, за да осигури нужните знания, умения, подкрепа на наетите лица, за качествено предоставяне на услугите, както и опазване на собственото им здраве. Това ще доведе до успешното изпълнение целите на проекта. Предвиждаме обученията и супервизиите да се извършат от един обучител-консултант, с оглед системно надграждане на знания и изграждане доверие между двете страни. Във всички обучения ще вземат участие и двете наети лица за управление на Звеното за услуги в домашна среда, с цел познаване на дейността, уеднаквяване на изискванията за качество на услугите и изпълнение на възложените им преки ангажименти за работа с потребителите на услугите.
5. Информиране, консултиране и подбор на кандидат потребители. След подписване на договора за изпълнение на проекта, цялата общественост ще бъде информирана за целите, дейностите на проекта и начина за включване в услугите. Ползвалите на услугите „СА” , „ДП” по фаза 1 и на ОП РЧР и „ЛА” по схема „Алтернативи”, с оглед на тяхната социална изолация и ограничена информираност, ще бъдат допълнително информирани от Екипа за управление на проекта за иновативните услуги, свързани с комплексното задоволяване на техните потребности. Ще бъдат консултирани за ползите за тях и техните семейства от новия подход към грижата за тях. Дейността ще извършим поради очакваните колебания и/или нежелание за включване особено от страна на потребителите, ползвали до този момент услугата „Личен асистент” по Схема „Алтернативи”. Заявления от желаещите да ползват услугите ще се приемат в офиса на проекта. След изготвяне на оценките за потребностите от страна на Дирекция „Социално подпомагане” ще бъде назначена комисия със заповед на Кмета на Община град Добрич за подбор на потребители, която ще включва: Екип за управление на проекта, Нач. Отдел „ЗСП” и старши експерт в отдел „Здравеопазване и социална политика в общината, изпълнявал функцията - администратор по проект на схема „Алтернативи”, по следните критерии: лица, в т. ч. деца, отговарящи на целевите групи на проектното предложение; лица, чийто индивидуални потребности ще бъдат удовлетворени професионално в рамките на заетостта на наетите лица. При първоначалното извършване на подбора, комисията ще изготви обобщен списък на кандидат-потребителите по низходящ ред от всички изготвени оценки към края на втори и средата на трети месец от стартиране на проекта. Сумарно ще изчисли броя на пожеланите от кандидат-потребителите и препоръчаните от Дирекция „Социално подпомагане” часове и видовете почасови услуги, ще извърши оценка на възможностите за покриването им в рамките на заетостта на наетите за предоставяне на услугите лица. Възможно е нарушаване на низходящия ред, в случаите на недостиг на часове, отказ по различни причини и др. Приемането на заявления и подборът на потребители ще продължи до края на проекта, с оглед даване шанс за подкрепа на нуждаещите се лица при освободено място. Подборът ще се извърши без оглед на пол, възраст, степен на увреждане и етническа принадлежност. На всички потребители ще бъдат изготвени индивидуални планове за подкрепа. На първоначално подбраните от координатора на проекта. За всички останали след стартиране на услугата - от персонала за управление на Звеното.
6. Предоставяне на почасови услуги за: лична помощ; социална подкрепа и социално включване; комунално-битова подкрепа. В рамките на създаденото Звено ще бъдат предоставени три основни типа почасови услуги самостоятелно или в комбинация, включващи следните дейности: Дейности за лична помощ: Помощ за поддържане на лична хигиена; Помощ при обличане и събличане; помощ при хранене; помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар; помощ при рехабилитационни услуги; Придружаване до детско, учебно, болнично заведение, месторабота и др. Дейности за социална подкрепа и социално включване: Помощ при общуването и поддържането на социални контакти, развлечения в дома и извън него; Придружаване при посещения на кино, театър, изложби, концерти и др.; Помощ при писане на писма, заявления и подаването им в съответната институция; Помощ при снабдяване с помощно-технически средства Комунално-битови дейности: Пазаруване на продукти от първа необходимост – храна, лекарства, други; Поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от потребителя на услугата; Съдействие за дребни битови ремонти; Приготвяне на храна с продукти на потребителя; помощ при ползване на административни услуги, плащане на данъци, такси, други. Услугите ще се предоставят по ежемесечно изготвен график. Предоставянето на почасовите услуги в комбинация или поотделно на потребителите ще се извършва съобразно направената оценка и констатирани нужди. Услугите ще се предоставят по начин, който съхранява човешкото достойнство и гарантира правото на личен избор на обслужваните лица. Лицата, ползващи почасови социални услуги, предоставяни от Звеното за услуги в домашна среда към ДСП ще заплащат такса, обвързана с продължителността на услугата и личните си доходи. Същата е регламентирана в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на общината. Ще осигурим 5 карти за градски транспорт на служители, чийто адреси са отдалечени с оглед увеличаване на полезното време за потребителите. Предвидени са средства за закупуване на предпазни ръкавици на предоставящите услуги лица.
7. Обзавеждане и оборудване на звеното за услуги в домашна среда Звеното за услуги в домашна среда ще базираме в сградата, в която се помещава Домашен социален патронаж по ул. „Лозята” І път и Дом стари хора, където ще продължи функционирането си и след приключване на проектните дейности. ДСП разполага със 7 стаи, които се ползват от 36 служители, разполага с 3 компютъра и два принтера. С оглед натовареността на компютърната техника в Домашен социален патронаж и осигуряване независимост и ритмичност в работата на персонала за управление на Звеното, ще закупим две компютърни конфигурации, които ще работят в мрежа и едно монохромно лазерно многофункционално устройство 3 в 1-принтел, скенер, копир. Ще обзаведем и оборудваме 2 работни места – 2 бюра с контейнер за социалните работници, 5 стола/ и за посетители/, 2 шкафа за подреждане на документация, една закачалка.. Ще създадем подходяща обстановка за потребители и близки, които са чести посетители в офиса на изпълняваните проекти. Няма дублиране с вече налични ресурси по други схеми и фази. Закупената техника по фаза 3 /лаптоп и принтер/от предходната схема по ОП Развитие на човешките ресурси ще се ползва от Екипа за управление на проекта, който се намира в друга сграда – ул. „Независимост” 7.
8. Одит на проекта Ще бъде осъществен независим финансов одит от регистриран експерт счетоводител за удостоверяване и оценка на действително направените от бенефициента разходи, а също така и за целесъобразността и ефективността на изразходваните финансови ресурси. Ще бъде извършван при всеки междинен отчет. Финансовия одит ще приключи с изготвяне на окончателен доклад.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 247 622 BGN
Общ бюджет: 244 581 BGN
БФП: 244 581 BGN
Общо изплатени средства: 227 725 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 244 581 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 113 667 BGN
2014 114 058 BGN
2015 0 BGN
227 725 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 207 894 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 96 617 BGN
2014 96 950 BGN
2015 0 BGN
193 567 BGN
В т.ч. Национално финансиране 36 687 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 050 BGN
2014 17 109 BGN
2015 0 BGN
34 159 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз