Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0059-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „ПОМОЩ В ДОМА В ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР”
Бенефициент: Община Нови пазар
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 28.11.2012
Дата на приключване: 01.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Нови пазар
Описание
Описание на проекта: Чрез новосъздаденото Звено ще се гарантира по – висока ефективност на предоставяните услуги при използване на значително малък финансов ресурс чрез прилагане на гъвкави механизми за съчетано почасово ползване на различни социални услуги, ориентирани към индивидуалните нужди на всеки нуждаещ се. Ще се създаде възможност да се изведе услугата „ЛА”, „ДП” и „СА” от тесния семеен кръг на лицата с увреждания и съдаване на възможност на техните близки за реална трудова реализация на пазара на труда.
Дейности: Дейност 1: Организация по сформиране на екипа за управление на проекта. Дейността ще включва създаване на екип за управление на проекта, в който ще вземат участие служители от община Нови пазар: Ръководител на проекта, технически сътрудник и счетоводител.
Дейност 2: Обзавеждане и оборудване на Звеното за социални услуги в домашна среда. За да се създадет добри условия за работа в Звеното се предвижда то да бъде обзаведено и оборудвано с най –необходимите за целта средства. Ще се закупят: бюра, столове, шкаф, компютри, мултифункционално устройство, телефон, за който ще се плаща таксата и др.
Дейност 3: Информиране на обществеността на относно стартирането на Проекта „Помощ в дома в Община Нови пазар”. Ще бъдат проведени две информационни кампании, вначалото и в края на проекта, чрез средствата за масова информация /местно радио и телевизия/. Дейността има за цел да се разяснят обхвата на съответните услуги и реда за предоставянето им. Не на последно място цели прозрачност и публичност при изпълнение на проекта.
Дейност 4: Подбор и наемане на персонал на трудов договор в Звеното за социални услуги в домашна среда и подбор на кандидат – потребители на територията на Община Нови пазар. Подборът ще се осъществи посредством конкурс: по документи и последващо интервю-събеседване. Протокол и уведомяване на всички участници. Осносно сформирането на екип за управление на Звеното за предоставяне на социални услуги в дома ще се предпиремат действия по избор на офис-мениджър на Звеното и социален работник. Набиране на заявления от страна на ползватели на социалните услуги. Изготвяне на списъци. Заложени са предпазни средсства и трудова медицина.
Дейност 5: Обучение на обслужващия персонал на Звеното за предоставяне на социални услуги в домашна среда. Провеждане на двудневно въвеждащо обучение на обслужващия персонал, който не е преминавал през подобни в предишни проекти и програми. Поддържащо обучение за всички – 2 часа.
Дейност 6: Сключване на договорите с потребителите на социалните услуги в дома. Работа с потенциалните потребители на социалните услуги за изясняване на правата и отговорностите на всички страни по договора.
Дейност 7: Предоставяне на почасови услуги в домашна среда Звеното ще предоставя три вида социални услуги: 1. 22 лица – санитари ще предоставят почасови услуги за лична помощ на нуждаещите се лица, които се изразяват в помощ на поддържане на лична хигиена, помощ при хранене, помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар, рехабилитационни или други специализирани услуги, в дома на потребителя, придружане до детско или учебно заведение, болнично заведение или работа и др. 2. 3 лица – сътрудник социални дейности, които ще предоставят почасови услуги в подкрепа на социално включване на обслужваните лица като помощ в общуването и осъществяване на социални контакти, придружаване при посещения на обществени, културни и др.помощ при писане на писма, заявления и подаването им до съответните институции и всяка друга дейност изразена в социална работа с представителите на целевата група. 3. 15 лица - домашен чистач ще предоставят почасови услуги за комунално-битови дейности като пазаруване, поддържане на хигиената в помещения на ползвателите, извършване и/или съдействие за дребни битови ремонти, извършване на административни услуги и плащания, приготвяне на храна с продукти на потребителя и др. За предоставяните почасови услуги, потребителите ще заплащат такси, определени от Наредба на община Нови пазар приета с решение на Общински съвет.
Дейност 8: Наблюдение, контрол, оценка и анализ на дейностите. В процеса на реализация на дейностите по Проекта се осъществява мониторинг и контрол от екипа за управление на Проекта, както и оценка на ефективността чрез отчитане на индикатори за изпълнение и индикатори за резултат и оценка на качеството на предоставяната услуга. Екипът за управление контролира качеството на предоставяната социална услуга от обслужващия персонал. Попълване на формуляр за проверка на място.
Дейност 9: Отчитане на проекта. 1. Постигната ефективност – брой наети безработни лица, брой сключени договори с потребители, брой лица непостъпили в институции, брой обслужени лица с група инвалидност. 2. Повишено ниво на професионализъм на персонала на Звеното чрез проведените поддържащи обучения, брой разрешени казуси. 3. Спазени финансови параметри, точно и коректно изпълнена финансова рамка на договора.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Борса Хемус ООД
СД "Дожен-Георгиеви"
"Х-КОМ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 193 125 BGN
Общ бюджет: 174 644 BGN
БФП: 174 644 BGN
Общо изплатени средства: 158 754 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 174 644 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 59 814 BGN
2014 98 940 BGN
2015 0 BGN
158 754 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 148 447 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 50 842 BGN
2014 84 099 BGN
2015 0 BGN
134 941 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 197 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 972 BGN
2014 14 841 BGN
2015 0 BGN
23 813 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз