Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0020-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подкрепа за независим живот
Бенефициент: Община Левски
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 28.11.2012
Дата на приключване: 01.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Левски
Описание
Описание на проекта: съществуващия Домашен социален патронаж в гр. Левски чрез създаване на Звено за услуги в домашна среда. Звеното за услуги в домашна среда ще предоставя по иновативен начин три типа почасови услуги в домашна среда – за лична помощ, за социална подкрепа и за помощ при комунално-битови дейности, ориентирани към индивидуалните нужди на всеки нуждаещ се.
Дейности: №1 Организация и управление на проекта. Дейността включва изпълнението на мерки по цялостната организация и управление на проекта, а именно: 1. Определяне на дейностите и задълженията на членовете на екипа. 2. Осъществяване на мониторинг и отчетност на изпълняваните дейности и извършваните разходи. 3. Анализиране напредъка на проекта и постигането на предвидените резултати. 4. Осъществяване на корективни действия при възникване на непредвидени обстоятелства. 5. Съхраняване на проектната документация, съгласно изискванията и правилата на програмата. С реализирането на дейността ще се обезпечи цялостния процес по управление и администриране на дейностите на проекта. Освен това ще се гарантира постигане на качественото изпълнение на очакваните резултати от реализацията на проекта и спазването на принципите на добро управление, отчетност и прозрачност на действията. За администрирането на проекта е необходимо да бъдат осигурени офис консумативи и канцеларски материали. За обезпечаване на необходимите материали и консумативи ще бъде избран изпълнител, съгласно Закона за обществените поръчки.
№2 Подбор и наемане на персонал за предоставяне на услуги в домашна среда. Подборът и наемането на персонал ще съответства на изискванията на българското трудово и антидискриминационно законодателство, като се проведе конкурс за избора им, в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда. Подборът на персонал за Звеното за услуги в домашна среда е насочен към осигуряване на подходящи хора в трудоспособна възраст за предоставяне на качествени и гъвкави социални услуги в общността. Лицата, които желаят да предоставят социални услуги по проекта подават заявление, придружено с определени документи - по настоящ адрес в Община Левски. Всеки кандидат, завършил обучителен курс по сходни програми/проекти, трябва да приложи копие на удостоверение/сертификат (или декларация - свободен текст, с описание за завършения обучителен курс). Подадените заявления се входират в Дневник на заявленията от кандидатите за персонал на Звеното за услуги в домашна среда. Кмета на Община Левски сформира Комисия за провеждане на конкурса. Конкурсната комисия провежда конкурса по обявения начин. Кандидатите задължително се интервюират с цел установяване на мотивацията и нагласите им за работа. Комисията оценява професионалната подготовка и другите качества на кандидатите, необходими за заемането на длъжността, и класира само успешно издържалите конкурса. Съответният кандидат се оценява индивидуално от всеки член на комисията и се изготвя „Формуляр за индивидуална оценка на кандидата”. За проведения конкурс се съставя протокол. Резултатът от конкурса се съобщава на участвувалите в него лица в 3-дневен срок от провеждането му. Комисията изготвя списък на оценените кандидати (с брой точки, според получената от формулярите средноаритметична индивидуална оценка), подредени по низходящ ред. Кандидатите, на които са присъдени по-малко от 12 точки, не се одобряват и не се включват в списъка с резултатите от проведения конкурс. Списъкът с резултатите от проведения конкурс се излага на специално определено място в сградата на общината. Наемат се кандидати, които са показали удовлетворителни резултати по време на събеседването, намират се в добро физическо и психическо състояние и не са осъждани. Новоназначените лица подписват трудов договор, изготвен по реда и условията на Кодекса на труда, декларация за спазване на поверителността на личните данни и информацията, запознават се с Правилника за вътрешния ред. Организираният по този начин подбор на персонала гарантира в най-пълна степен удовлетвореността на потребителите за тяхното обслужване от подходящи лица. За персонал в Звеното за услуги в домашна среда ще бъдат наемани кандидати при спазване на схемата за постигане на целевите стойности на индикаторите за изпълнение и резултата по проекта от всички населени места от общината, в които е идентифицирана нужда от предоставяне на услугата. По настоящия проект ще бъдат наемани безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране. Едно лице от персонала може да работи с двама или повече потребители на услугата по настоящия проект, но в различно време и в зависимост от индивидуалните му потребности.
№3 Обучение на персонала. Избраният изпълнител – Обучител ще проведе въвеждащо обучение на всички новоназначени лица от персонала на Звеното за предоставяне на услуги в домашна среда, преди да започнат работа в дома на потребителите. Екипът по проекта изготвя и представя на обучителя списък с лицата, които следва да бъдат включени в обучение. При изготвянето на списъка екипът взема предвид изискването, че в обучителния курс могат да бъдат включени само тези лица, които не са преминали обучения по други проекти и програми за извършване на определената по настоящия проект дейност. За недопускане на двойно финансиране, екипът по проекта обменя информация с Дирекция „Социално подпомагане” и Дирекция „Бюро по труда” в гр. Левски, както и с НПО предоставящи сходни услуги на територията на община Левски, относно лицата, обучени за лични асистенти, домашни помощници и социални асистенти по национални програми или програми, финансирани от други източници и по друг ред. Обучението в рамките на настоящия проект ще се реализира тридневно (първи ден – обучение за предоставяне на почасови услуги за лична помощ на нуждаещите се лица; втори ден – обучение за предоставяне на почасови услуги за комунално-битови дейности и трети ден – обучение за предоставяне на почасови услуги в подкрепа на социалното включване на обгрижваните лица), в групов формат, по разработена от обучителя обучителна програма задължително включваща теми ясно разписани в Методиките за предоставяне на услугите в общността „Социален асистент”, „Личен асистент” и „Домашен помощник”. Изготвят се присъствени форми за всяка група обучени лица и на всяко лице се издава удостоверение. Успешно преминалите курса на обучение, както и тези, преминали предишни обучителни курсове, се назначават за персонал в Звеното за предоставяне на услуги в домашна среда.
№4 Информиране, консултиране и подбор на кандидат-потребители. В настоящия проект ще се включат хора нуждаещи се от постоянна грижа/обслужване, в т.ч. деца с трайни увреждания, отговарящи на едно от следните изисквания: • Лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване. • Възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване. Подборът на кандидатите ще бъде извършен при условията на недопускане на дискриминация, основана на пол, увреждане, възраст, етническа принадлежност и др. Проектът ще даде възможност да бъдат обхванати отпадналите лица, обслужвани по Националната програма „Асистенти за хора с увреждания”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник”, след прекратяване на дейността им, както и лица, необхванати до момента от други програми и проекти, но отговарящи на целевата група на проекта. Лицата, които желаят да бъдат включени в социалната услуга подават заявление – лично, чрез законния си представител или изрично упълномощено лице, по настоящ адрес в Община Левски. Подадените заявления се входират в „Дневник на заявленията от кандидатите за потребители на социални услуги в домашна среда”. Заявленията от лица, неотговарящи на определената по проекта целева група не се подават за оценка, като заявителите се уведомяват писмено за причините, поради които не могат да бъдат включени в проектните дейности. Срокът за приемане на заявленията ще бъде своевременно оповестяван на гражданите на общината, чрез местните средства за информация – радио, вестник, интернет сайта на общината, както и с обяви разлепени на определени за целта места. След приемане на съответното заявление за всеки кандидат-потребител се създава лично досие, в което се съхраняват подадените документи. Специалисти от Дирекция „Социално подпомагане” гр. Левски извършват оценка на потребностите на кандидатите за потребители. Досиетата се предоставят с протокол за предаване и приемане. Специалистите извършват индивидуална оценка на потребностите на всички кандидати до 15 (петнадесет) работни дни след получаване на досиетата на кандидат-потребителите. Процедурата по оценяването се извършва с активното участие на кандидат-потребителя и/или на неговия законен представител, който заявява потребностите си от услуги, както и времето на тяхното предоставяне. Специалистът консултира потребителя и професионално оценява видовете услуги и брой часове за тях. Дирекция „Социално подпомагане изготвя списък с резултатите от оценката и подбора на кандидатите за потребители, подредени по низходящ ред на оценката. Списъкът с резултатите се излага на специално определено място в сградата на общината. Ще бъдат включени кандидати при спазване на схемата за постигане на целевите стойности на индикаторите за изпълнение и резултата по проекта. С всички класирани кандидат-потребители се сключва договор за услуга, в който са регламентирани правата и задълженията на страните по договора.
№5 Предоставяне на почасови социални услуги в домашна среда. Домашния социален патронаж в гр. Левски ще разшири дейността си, като към него се създаде Звено за услуги в домашна среда, което да предоставя по иновативен начин три типа почасови услуги в домашна среда: 1. Предоставяне на почасови услуги за лична помощ на нуждаещи се лица, които се изразяват в помощ за поддържане на лична хигиена, помощ при хранене, помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар, помощ при извърването на рехабилитационни или други специализирани услуги, в дома на потребителя, придружаване до детско или учебно заведение, болнично заведение или месторабота и др.; 2. Предоставяне на почасови услуги за комунално-битови дейности като пазаруване, поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от ползвателите, извършване и/или съдействие за дребни битови ремонти, извършване на административни услуги и плащания, приготвяне на храна с продукти на потребителя и др.; 3. Предоставяне на почасови услуги в подкрепа на социалното включване на обслужваните лица като помощ в общуването и осъществяването на социални контакти, придружаване при посещения на кино, театър, изложби, концерти и др., помощ при писане на писма, заявления и подаването им до съответните институции, и всякаква друга дейност изразена в социална работа с представителите на целевата група. Услугите ще се предоставят от домашни санитари в рамките на пълен работен ден, като ще се обслужват двама или повече преки потребители. За ползване на услугите на звеното потребителите заплащат месечна потребителска такса, в размер определен от Община Левски по реда на Закона за местните данъци и такси. Социалните услуги ще се предоставят на 70 потребители, живеещи на територията на община Левски в продължение на 12 месеца. Предоставянето на социалната услуга по проекта за всеки потребител, стартира считано от датата, регламентирана в Договора за предоставяне на социалната услуга. Договорът се сключва между Община Левски и потребителя и/или негов законен представител. Услугата ще се предоставя съгласно Методиките за предоставяне на социалните услуги в общността „Личен асистент”, „Домашен помощник” и „Социален асистент”. Предоставянето на услугата ще се реализира по разработен индивидуален план за всеки потребител. Планът включва дейностите, които са договорени с Община Левски, като доставчик на услугата за подобряване качеството на живот на съответния потребител. Индивидуалният план се изготвя с активното участие на потребителя, а когато това е невъзможно и/или потребителят е дете с участието на негов законен представител, роднина или близък. Индивидуалният план се изготвя на база оценката на потребностите от социални услуги и оценка на риска. Потребителят (или неговият представител), сам определя времето за ползването на всяка услуга – брой часове (вкл. от ... ч. до ... ч.), ежедневно, ежеседмично, веднъж на месец или друго. Разписаните конкретни дейности, разпределени във времето, са насочени към постигане на най-пълно задоволяване на заявените потребности на потребителя. Всеки индивидуален план се актуализира от екипа за управление на проекта чрез извършване на преглед на всеки 6 (шест) месеца от стартирането на услугата за съответния потребител. Преглед на плана може да се направи и по заявка на някои от страните, участващи в процеса на предоставянето на услугата при констатирана промяна на обстоятелства или възникване на друга необходимост. Кмета на Община Левски ще утвърди Правилник за вътрешния ред, процедура за вътрешен контрол по предоставяне на социалните услуги в домашна среда и процедура за приемане и разглеждане на жалби и сигнали. Управлението на основните рискове за потребителите е предпоставка за опазване на здравето, спазване на принципите, зачитане и защита на интересите и правата на хората с увреждания. Оценката на риска за потребителите се извършва преди изготвянето на индивидуалния план и преди да започне предоставянето на социалната услуга. На база направената оценка в индивидуалния план се залагат дейности за намаляване и предотвратяване на рисковете. Екипът на общината ще извършва и текуща оценка на динамиката на развитие на рисковите фактори в процеса на предоставяне на услугата. Ръководителят на проекта организира провеждането на инструктаж за безопасна работа на персонала на звеното при предоставяне на услугата. Инструктажът се регистрира в Книга за инструктаж, съгласно Наредба за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. За регистрация на дейностите, свързани с ползването на услугите в домашна среда за всеки потребител ще се води Дневник на потребителя. Дневникът на потребителя се съхранява на сигурно място в дома на потребителя, което е посочено от него или негов законен представител, близки или роднини, като в него домашният санитар регистрира посещението и описва дейностите, които е извършил. След преустановяване ползването на услугите на звеното Дневникът на потребителя се архивира в личното му досие. Всички дейности по предоставяне на социалните услуги от домашния санитар се извършват при спазване на задълженията и отговорностите, разписани в длъжностната му характеристика и в индивидуалния план на потребителя. Домашните санитари спазват стриктно договореното работно време или обем работа. Спазването на всички ангажименти и дейности, договорени и възложени на домашния санитар, подлежат на вътрешен контрол от страна на Община Левски. Реализирането на дейността по проверка на качеството на услугата се извършва от техническия сътрудник към Звеното чрез ежемесечно посещение в дома на потребителя. В процеса на проверката се изследва мнението и нивото на удовлетвореност на потребителя от получаваната услуга. Резултатите от извършената проверка се попълват във „Формуляр за проверка на място”. За функциониране на новосъздаденото Звено за услуги в домашна среда е необходимо да бъде закупено подходящо обзавеждане и оборудване (съгласно приложената техническа спецификация), с което да се постигнат добри условия за управление и предоставяне на услугите насочени към целевата група по проекта. Също така във връзка с дейността се предвижда и закупуване на материали и консумативи, както и работно облекло за персонала на Звеното.
№6 Информация и публичност. За популяризиране на проектната инициатива, дейностите, начините за участие в проекта и социалния ефект от неговото осъществяване ще бъде организирана и проведена информационна кампания. Всички информационни материали ще бъдат изготвени съобразно изискванията и регламентите за визуализация на Европейския съюз. За популяризиране на дейностите по проекта са предвидени 2 броя пресконференции - при стартиране и при приключване на проекта. В рамките на настоящата дейност ще се извърши дизайн, предпечатна подготовка и изработване на следните информационни материали:. - Информационни брошури – 500 броя. - Плакати – 50 броя. - Информационна табела – 1 брой. Предвидени са следните медийни събития: - 2 публикации в регионални вестници. - 3 публикации в местен вестник - Местно радио – 6 излъчвания. - Публикации в интернет страницата на общината. Предвижда се провеждане на процедура по реда на Закона за обществените поръчки за предпечатна подготовка и отпечатване на информационните материали, както и за провеждане на пресконференциите по проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 159 819 BGN
Общ бюджет: 146 860 BGN
БФП: 146 860 BGN
Общо изплатени средства: 130 788 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 146 860 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 57 699 BGN
2014 73 089 BGN
2015 0 BGN
130 788 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 124 831 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 49 044 BGN
2014 62 126 BGN
2015 0 BGN
111 170 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 029 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 655 BGN
2014 10 963 BGN
2015 0 BGN
19 618 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома
Индикатор 4 Брой скючени договори с преки потребители на социални услуги-20
Индикатор 5 Брой лица, включени в програми за обучение за извършване на почасови услуги в домашна среда.
Индикатор 6 Брой скючени договори с одобрени кандидати за персонал на Звеното за услуги в домашна среда-20
Индикатор 7 Брой лица, ползващи почасови социални услуги-020
Индикатор 8 Брой лица, завършили програми за обучение за извършване на почасови услуги в домашна среда -20
Индикатор 9 Брой проведени пресконфереции за популяризиране на проекта-20


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз